Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

East Capital Explorer AB: Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 15.00 i IVAs
Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Registreringen till
årsstämman börjar kl. 12.30.

Seminarium om utvecklingen i vår investeringsregion

Samtliga aktieägare välkomnas att delta på seminarium och diskussion
med representanter från East Capital Explorer och externa experter
rörande bolaget samt våra innehav, marknader och utsikter.

Program

12.30 Registrering för årsstämman öppnar (registrering kan ske fram till kl. 15.00)

13.00 Seminarium om East Capital Explorer och vår marknad

14.30 Kaffepaus

15.00 Årsstämma

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels tagits upp som aktieägare
i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per
torsdagen den 2 juni 2016 och dels anmält sin avsikt att delta i
årsstämman senast torsdagen den 2 juni 2016.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske antingen på telefon 08-402
90 46, på hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma, eller per
post till: East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103 98
Stockholm. Märk kuvertet "Årsstämman".

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller
organisationsnummer), adress, telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras
och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering
och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i
stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden
AB torsdagen den 2 juni 2016. Kontakt bör tas med förvaltaren i god
tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakt i original, samt för juridisk person även
registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress
i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får
inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den
enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan
www.eastcapitalexplorer.com/arsstamma. Beställning kan även ske på
telefon 08-402 90 46.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste
anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan samt vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2
juni 2016.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 28 476 792
aktier i bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar 315 229 egna
aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman för den som
anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten
beräknas vara aktieägarna tillhanda senast tisdagen den 7 juni 2016.
Om inträdeskort inte kommit aktieägaren tillhanda före årsstämman kan
nytt inträdeskort erhållas vid informationsdisken på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:

a) anförande av styrelsens ordförande inklusive redogörelse för
styrelsens arbete

b) anförande av verkställande direktören
c) redogörelse av huvudansvarig revisor avseende revisionsarbetet
8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Redogörelse för valberedningens arbete

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

12. Val av styrelse och styrelsens ordförande

13. Val av revisor

14. Beslut om kriterier för tillsättande av valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om:

a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier,

b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och

c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier

18. Årsstämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Magnus Lekander, valberedningens
ordförande (representant för East Capital), Kestutis Sasnauskas (East
Capital), David Bliss (Lazard Asset Management), Mats Heiman (Navos
Capital) och Lars O Grönstedt (styrelseordförande i East Capital
Explorer).

Valberedningen ska lämna förslag avseende; ordförande vid stämman
(punkt 2), antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 10), arvode till styrelse och revisor
(punkt 11), styrelse och styrelsens ordförande (punkt 12), revisor
(punkt 13) samt kriterier för tillsättande av valberedning (punkt
14). Bolaget har vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte
erhållit några förslag från valberedning. Valberedningen fortsätter
sitt arbete och så snart bolaget erhåller dess förslag kommer de att
offentliggöras.

Styrelsens beslutsförslag

8 b) Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna ska ske med ett
belopp motsvarande 0,80 kronor per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning
föreslås vara måndagen den 13 juni 2016. Beslutar stämman i enlighet
med förslaget, beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden
AB:s försorg torsdagen den 16 juni 2016.

15. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och
finansdirektören[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1). Bolaget ska
ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att
rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning
till den verkställande direktören och finansdirektören ska bestå av
fast och rörlig lön samt pensions- och försäkringsförmåner. Styrelsen
beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade
utvärderingskriterier (Key Performance Indicators) huruvida en rörlig
lön ska utgå till den verkställande direktören och finansdirektören.
Rörlig lön kan uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen. Den
verkställande direktören och finansdirektören har därtill rätt till
en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget
erlägger premier motsvarande 10 procent av den fasta lönen upp till
10 inkomstbasbelopp och premier motsvarande 20 procent på lönedelar
som överstiger 10 inkomstbasbelopp. Riktlinjerna ska gälla för nu
gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter
stämmans beslut om riktlinjer. Styrelsen ska ha rätt att frångå av
årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

16. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna
aktier, b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och c)
minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med
minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt
beslut av stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskningen av
aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas
tre veckor före årsstämman. Minskning av aktiekapitalet ska ske med
40 447 euro genom indragning av högst 315 229 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan
genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall,
allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en
fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande
det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför
dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller
aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen
av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att årsstämman
samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission
med ett belopp motsvarande 41 922 euro, vilket drygt motsvarar
beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier
enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av
nya aktier.

c) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av
aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med
minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av
aktiekapitalet ska ske genom indragning av de egna aktier som innehas
vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket. Minskning
av aktiekapitalet ska kunna ske med högst 365 538 euro genom
indragning av högst 2 816 156 aktier. Minskningen av aktiekapitalet
är baserat på det högsta kvotvärdet som bolagets aktier kan ha efter
genomförd minskning och fondemission enligt punkterna ovan.

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan
beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd
erhållits. Styrelsen ska inom fyra månader från beslutet om minskning
av aktiekapitalet anmäla beslutet för registrering i
aktiebolagsregistret.

Beslut fattade av årsstämman i enlighet med punkt 16 a)-b) ovan ska
antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt 16 a)-c)
ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman
företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman
besluta...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.