Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-19

East Capital Explorer AB: Kallelse till extra bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404
("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 23
januari 2017 kl. 13.00 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 i
Stockholm. Registreringen till stämman börjar kl. 12.30.

Anmälan

Rätt att delta på stämman har den som dels tagits upp som aktieägare i
den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per
tisdagen den 17 januari 2017, dels anmält sin avsikt att delta på
stämman senast tisdagen den 17 januari 2017, helst innan kl. 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman kan ske antingen på telefon 08-402 90
46, på webbplatsen www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2017,
eller per post till East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103
98, Stockholm. Märk kuvertet "Extra bolagsstämma".

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuellt ombud och/eller biträden. Högst två biträden får medföras
och endast om antalet biträden anmälts i förväg.

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering
och upprättande av röstlängd för stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på
stämman. Sådan registrering ska vara verkställd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 januari 2017. Kontakt bör
tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakt i original, samt för juridisk person även
registreringsbevis, bör sändas till Bolaget på ovanstående postadress
i god tid före stämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte
vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt
sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på webbplatsen
www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2017. Beställning kan
även ske per telefon 08-402 90 46.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste
anmäla sig till stämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 januari
2017.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 28 161 563
aktier i Bolaget med en röst per aktie. Vid tidpunkten för kallelsens
utfärdande innehar Bolaget 2 523 100 egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap.
32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

8. Fastställande av arvode till styrelsen

9. Val av styrelseledamot

10. Beslut om:

a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, och

b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

12. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

7. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas från fyra
styrelseledamöter till fem styrelseledamöter.

8. Förutsatt att stämman utser Göran Bronner som ny styrelseledamot
enligt punkten 9 nedan föreslår valberedningen att arvode till Göran
Bronner ska utgå med 100 000 kronor, vilket motsvarar det arvode som
övriga styrelseledamöter erhåller i proportion till mandatperiodens
längd.

9. Valberedning föreslår att Göran Bronner väljs som ny ledamot till
East Capital Explorers styrelse. Förslaget innebär att styrelsen
därefter kommer bestå av Lars O Grönstedt, Göran Bronner, Peter Elam
Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells.

Göran Bronner (född 1962) har haft flera ledande positioner inom
Swedbank AB, senast som bankens Chief Financial Officer och
dessförinnan som dess Chief Risk Officer. Han har mer än 30 års
erfarenhet från den globala finansmarknaden. Han grundade Tanglin
Asset Management AB och tjänstgjorde som bolagets Chief Investment
Officer, och har även innehaft ett flertal positioner på SEB i
Stockholm, London och Singapore. Idag är han styrelsemedlem i CTT
Systems AB. Göran Bronner är civilekonom från Stockholms universitet.

Styrelsens beslutsförslag

10. Beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna
aktier, och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet
genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är
avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av
stämman i enlighet med punkt b) nedan. Minskning av aktiekapitalet
ska ske med 324 500 euro genom indragning av 2 500 000 aktier.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt a) kan
genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall,
allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en
fondemission enligt punkt b) nedan, med ett belopp lägst motsvarande
det som aktiekapitalet minskats med enligt ovan. Sammantaget medför
dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller
aktiekapital minskar.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen
av aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman
samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission
med ett belopp motsvarande 325 902 euro, vilket drygt motsvarar
beloppet som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier
enligt punkt a) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av
nya aktier.

Majoritetskrav

Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 16 a)-b) ovan ska antas
som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt punkt 16 a)-b)
ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar
att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten
ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder
som fordras för verkställande av besluten.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen

§ 3 "Verksamhet"

Styrelsen föreslår att § 3 "Verksamhet" i Bolagets bolagsordning
ändras så att bestämmelsen får följande lydelse:

Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, förvalta och försälja
fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 12 "Avstämningsförbehåll"

Styrelsen föreslår att § 12 "Avstämningsförbehåll" i Bolagets
bolagsordning ändras, på grund av att lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument har
ändrat namn, så att bestämmelsen får följande lydelse:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

§ 7 "Styrelse och revisorer" andra stycket samt § 13 "
Majoritetsbeslut i vissa fall"

Styrelsen föreslår att § 7 "Styrelse och revisorer" andra stycket
samt § 13 " Majoritetsbeslut i vissa fall" i Bolagets bolagsordning
utgår.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 ovan erfordras att beslutet biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på
bolagets kontor på Kungsgatan 35 i Stockholm samt på webbplatsen
www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2017 senast måndagen den
2 januari 2017. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

****

Stockholm i december 2016

EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/kallelse-till-extra...
http://mb.cision.com/Main/13001/2153068/605833.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.