Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-22

East Capital Explorer AB: Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2015

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och
East Capital Explorer-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2014.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att
vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess
nästa årsstämma hållits, ska vara sex (6) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till
styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter
oförändrat fram till nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare att arvode
till styrelsens vice ordförande ska utgå med 550 000 kronor samt att inget
arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda inom East
Capital-koncernen. Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att
arvode till styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget,
faktureras genom ett bolag eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade
arvodet justeras för sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå
kostnadsneutralitet för bolaget. Årsstämman beslutade även om oförändrat
arvode för arbete i revisionsutskottet till 100 000 kronor till
utskottsordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare
fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning
inom ramen för offert.

Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte Hjorth och Alexander
Ikonnikov omvaldes till styrelseledamöter. Paul Bergqvist och Louise Hedberg
hade avböjt omval. Mikael Nachemson och Jenny Rosberg valdes in som nya
styrelseledamöter och årsstämman valde Lars O Grönstedt till styrelsens
ordförande och Mikael Nachemson till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. KPMG kommer att
instrueras att byta ut den huvudansvariga revisorn när så krävs enligt
aktiebolagslagen.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i
enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom
frivillig inlösen av bolagets stamaktier för återbetalning till aktieägarna
och om att öka aktiekapitalet genom en fondemission.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till
revisionsutskottet. Lars O Grönstedt valdes till utskottets ordförande och
Liselotte Hjorth och Mikael Nachemson valdes till ledamöter.
Kontaktinformation:

Lars O Grönstedt,
Styrelseordförande, East Capital Explorer, 08 505 97 700
Mia Jurke,
VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Kalender för finansiell information

* Delårsrapport, kvartal 1 2015 - 13 maj 2015
* Delårsrapport, kvartal 2 2015 - 20 augusti 2015
* Delårsrapport, kvartal 3 2015 - 5 november 2015

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid
Cap.

Notering:
Nasdaq Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -
Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 08:00
CET.

150422 - Pressmeddelande
http://hugin.info/143006/R/1913291/683221.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1913291

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.