Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

East Capital Explorer AB: Kommuniké från årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 22 april 2014

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och
East Capital Explorer koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att
vinstmedlen förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill dess
nästa årsstämma hållits, ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsearvodet på 770 000 kronor till
styrelseordförande och 330 000 kronor till övriga styrelseledamöter
oförändrat fram till nästa årsstämma. Styrelseledamöter som är anställda inom
East Capital koncernen erhåller inget arvode. Årsstämman beslutade enligt
valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter särskild
överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag eller rörelse som är
registrerat i det land där styrelseledamoten officiellt är skatterättsligt
bosatt. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för sociala avgifter
samt mervärdesskatt i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för bolaget.
Årsstämman beslutade även om oförändrat arvode för arbete i
revisionsutskottet till 100 000 kronor till utskottsordförande och 50 000
kronor vardera till övriga ledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Paul Bergqvist, Lars O Grönstedt, Louise Hedberg och Alexander Ikonnikov
omvaldes till styrelseledamöter. Karine Hirn hade avböjt omval. Peter Elam
Håkansson valdes in som nya styrelseledamot och årsstämman omvalde Paul
Bergqvist till styrelseordförande.

Årsstämman 2011 beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG
som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Därmed har inget
beslut tagits i detta avseende under årets årsstämma.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i
enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före
årsstämman 2015, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier i enlighet med det
framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom
frivillig inlösen av bolagets stamaktier för återbetalning till aktieägarna
och om att öka aktiekapitalet genom en fondemission.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman valdes medlemmar till
revisionsutskottet. Paul Bergqvist omvaldes till utskottsordförande och Lars
O Grönstedt och Alexander Ikonnikov omvaldes till ledamöter.

Kontaktinformation:
Paul Bergqvist,
Styrelseordförande, East Capital Explorer, 073 355 41 00

Catharina Hagberg,
Tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52

Kalender för finansiell information

* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014, 21 augusti 2014
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014, 7 november 2014

Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs
också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa
investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är
inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor
tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap.

Notering:
NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap -Ticker:
ECEX -ISIN:
SE0002158568 -Reuters:
ECEX.ST -Bloomberg:
ECEX SS Equity

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 klockan 08:00
CET.

140423 - Pressmeddelande
http://hugin.info/143006/R/1778796/607589.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: East Capital Explorer AB via Globenewswire

HUG#1778796

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.