Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

East Capital Explorer AB: Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 15 maj 2017

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget
och East Capital Explorer-koncernen intagna resultat- och
balansräkningarna för verksamhetsåret 2016.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske
med ett belopp motsvarande 0,90 kronor per aktie samt att resterande
vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning är
onsdagen den 17 maj 2017. Utdelning beräknas betalas ut genom
Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 22 maj 2017.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter, för tiden intill
dess nästa årsstämma hållits, ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att lämna oförändrade styrelsearvoden på 1 200
000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till var och en
av övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade enligt
valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot får, efter
särskild överenskommelse med bolaget, faktureras genom ett bolag
eller rörelse. Om så sker ska det fakturerade arvodet justeras för
sociala avgifter samt mervärdesskatt i syfte att uppnå
kostnadsneutralitet för bolaget. Vidare fastställdes att arvodet till
revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Göran Bronner, Peter Elam Håkansson, Lars O Grönstedt, Liselotte
Hjorth och Nadya Wells omvaldes till styrelseledamöter. Lars O
Grönstedt omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände förslaget om kriterier för tillsättande av
valberedning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom
indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom en
fondemission. Härutöver beslutade stämman om ytterligare minskning av
aktiekapitalet genom indragning av de egna aktier som innehas vid
tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
i enlighet med det framlagda förslaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att ändra bolagets firma i
bolagsordningen.

Kontaktinformation:

Lars O Grönstedt, Styrelseordförande, East Capital Explorer, 08 505 97
700

Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08 505 885 32

Om East Capital Explorer

East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett
substansvärde på 248 miljoner euro, som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa, där Baltikum utgör bolagets
största investeringsregion. Bolagets investeringsinriktning är
primärt mot onoterade bolag inom private equity- och
fastighetssegmenten. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential såsom fastigheter,
konsumentvaror och finans. East Capital Explorer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

Notering: Nasdaq Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN:
SE0002158568 -

Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/east-capital-explorer-ab/r/kommunike-fran-ordi...
http://mb.cision.com/Main/13001/2265976/674648.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.