Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

EasyFill: Korrigerad: Kallelse till årsstämma i EasyFill AB (Publ)

Korrigeringen härrör sig till fel veckodag för årsstämman vid tidigare
publicering. EasyFill AB (Publ) Kallelse till årsstämma onsdagen den
27 maj 2020.

Aktieägare i EasyFill AB (Publ) 556653-2924 kallas härmed till
årsstämma onsdag den 27 maj 2020 klockan 15.00, årsstämma kommer att
hållas på bolagets huvudkontor i Bräcke men på grund av Covid 19
(Coronavirus)-situationen kommer årsstämman att ske via länk.
Information om hur deltagandet via länk samt hur röstningsförfarandet
kan ske kommer att informeras om genom ett separat pressmeddelande
samt på bolagets informationssida på Spotlight Stockmarket:
www.spotlightstockmarket.com samt på bolagets egen hemsida
www.easyfillcorporate.com onsdagen den 20 maj 2020.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

i. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 20 maj 2020.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste före
onsdagen den 20 maj 2020 tillfälligt omregistrera aktierna i eget
namn för att ha rätt att delta i stämman. Kontakt med förvaltaren bör
tas i god tid före detta datum.

ii. dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast
onsdagen den 20 maj 2020; per post: EasyFill AB (Publ), Industrigatan
10, 841 32 Bräcke, per telefon: +46 (0) 693 66 13 00 eller per epost:
christina.sjoberg@enjoysales.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och
telefonnummer (dagtid), samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträden (högst två biträden). Aktieägare
som kommer att företrädas av ombud måste utfärda en daterad och
undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för
juridisk person, registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar, bör skickas till bolaget på ovannämnd adress i
god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets webbplats www.easyfillcorporate.com samt skickas per post
till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till följande. Det totala antalet A-aktier i bolaget
är 2 226 223 med ett röstvärde om 10, motsvarande 22 262 230 röster,
det totala antalet B-aktier i bolaget är 75 346 491 med ett röstvärde
om 1, motsvarande 75 346 491 röster, och det totala antalet C-aktier
i bolaget är 12 604 933 med ett röstvärde om 1, motsvarande 12 604
933 röster. Således finns det totalt 90 177 647 aktier och 110 213
654 röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om emissionsbemyndigande
12. Stämmans avslutande

Efter stämmans formella avslut

Information om året som gått och tankar om framtiden, CEO Håkan
Sjölander, m.fl., med efterföljande frågestund

Förslag till beslut:

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget
föreslår att styrelsearvode ska utgå med motsvarande 2,5
prisbasbelopp till styrelseordföranden och med motsvarande 1
prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter. Arvode
ska dock inte utgå till styrelseledamot som uppbär lön eller
konsultarvode i koncernen.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd
räkning.

Punkt 10 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägare representerade cirka 36 procent av rösterna i bolaget
föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska
bestå av fem ordinarie ledamöter samt att bolaget för tiden intill
slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant, i
form av ett registrerat revisionsbolag. Nämnda aktieägare föreslår
omval av styrelseledamöterna Håkan Sjölander, Richard Bagge, Torbjörn
Petersson, Urban Sjöberg och Tobias Sjölander. Richard Bagge föreslås
kvarstå som styrelsens ordförande.

Omval föreslås även av det registrerade revisionsbolaget Edlund &
Partners AB, med Jens Edlund som huvudansvarig revisor, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 - Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den
vid var tid gällande bolagsordningen. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket
punkt 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslutet kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den
frågerätt som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen).

Fullständiga förslag och tillgängliga handlingar

Förslagen till beslut enligt punkterna 10-12 är fullständiga.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer
att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
www.easyfill.se senast från och med den 12 maj 2020 och skickas per
post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Bräcke i April 2020
EasyFill AB (publ)
Styrelsen

Håkan Sjölander
CEO/VD
+46 70 59 444 69
hakan.sjolander@easyfill.se

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

Kort om EasyFill Group

EasyFill AB är ett svenskt börsnoterat företag som med svenska
patenterade innovationer minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt
om i världen med upp till 40%.

EasyFill är ett innovationsdrivet bolag med huvudfokus på utveckling
av produkter som förenklar hanteringen av varor i butiker och
restauranger. Samtliga produkter bolaget tillverkar och säljer är
patenterade på de stora marknaderna i världen. Försäljning sker genom
egna företag, via återförsäljare samt tillsammans med tillverkare av
läskedryckskylskåp och kylmöbeltillverkare som i sin tur säljer sina
produkter vidare med EasyFills produkter installerade i runt om i
världen.

EasyFill är sedan maj 2007 listat på Spotlight Stockmarket, Stockholm.

www.easyfill.se
www.easyfillcorporate.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/easyfill/r/korrigerad--kallelse-till-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11555/3100177/1238759.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.