Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

EatGood Sweden AB: Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till
årsstämma onsdag den 3 april 2019, klockan 14.00, på bolagets
lokaler, Källbäcksrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar 13.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 27
mars 2019, dels senast måndag kl 17.00 den 28 mars 2019 anmäla sig
till Bolaget under adress: EatGood Sweden AB, Källbäcksrydsgatan 6,
507 42 BORÅS, via mail info@eatgood.se eller per telefon 033-10 11
80.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 27 mars 2019, då sådan omföring skall vara
verkställd.

Stämmoärenden 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Framläggande och
godkännande av dagordning. 5. Val av justeringsmän. 6. Fråga huruvida
stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av
årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut: ?) om
fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen. ?) om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktör. 9. Fastställande av
styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelseledamöter,
revisorer, med eventuella suppleanter. 11. Beslut om bemyndigande
till styrelsen att genomföra nyemission. 12. Beslut om instruktion
för valberedningen. 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 14. Bemyndigande till
styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig
nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB. 15. Stämman avslutas.

Valberedningens och styrelsens förslag till beslut:
Punkt 9. Valberedningen föreslår att det skall utgå i styrelsearvode,
för tiden fram till och med nästa årsstämma, ett prisbasbelopp till
vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till
styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp.
Revisorerna ska ersättas löpande utifrån av styrelsen godkänd
räkning.

Punkt 10. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i
styrelsen, vilket innebär Per-Johan Swartling, ordförande, Bengt
Andersson, Peder Larsson och Henrik Önnermark. Till revisor föreslår
valberedningen omval av Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia
Revision AB.

Punkt 11. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen besluta om nyemission, med eller utan
företrädesrätt för bolagets aktieägare, om sammanlagt högst 4 000 000
aktier i Bolaget. Vid emission utan företräde för befintliga
aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs. Likvid
för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av
skuld. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande av bemyndigandet med
400 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och
med räkenskapsåret som avslutas 2019-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det
ännu ej nått positivt kassaflöde.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12. Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion
till valberedning i enlighet med bilaga 1.

Borås den 28 februari 2019
Styrelsen i EatGood Sweden AB
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eatgood-sweden-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/15408/2753332/1000029.pdf
https://mb.cision.com/Public/15408/2753332/ab737f2f3b9adecc.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.