Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-18

Ecoclime: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Positivt fjärde kvartal och helår 2015

Fjärde kvartalet: oktober - december

· Nettoomsättningen utgjorde 1 644 (2 224) TSEK
· Resultat efter finansnetto 84 (111) TSEK
· Likvida medel, exklusive checkkredit, vid periodens slut 172 (623)
TSEK

Helåret: januari - december *

· Nettoomsättningen utgjorde 6 008 (3 138) TSEK
· Resultat efter finansnetto 128 (-476) TSEK

*) övriga händelser finns beskrivna i tidigare lämnade rapporter eller
beskrivs ovan för perioden oktober - december.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Integration med Evertechs återvinningslösningar
· IoT*-projekt (Internet of Things) för energieffektivisering i
fastigheter

· Prognoser och strategiska åtgärder pekar på minst en fördubbling
av omsättningen 2016

· Nytt säljkontor i Stockholm.
· Förstärkning av försäljningskapaciteten prioriteras med
nyrekryteringar och etableringar under andra halvåret

· Tester av brandklassade komfortpaneler för vissa internationella
marknader

Kommentarer från VD

Tillväxten följer planerna med en fördubbling av omsättningen 2015.
Den höga tillväxten kommer att fortsätta. Förtroendet från Areim
Fastigheter innebär att ytterligare 14 000 m2 ska installeras under
2016. HSBs kundcenter i Umeå är ytterligare en prestigefylld
referensinstallation som resulterar i fler order 2016. Under 2015 har
flera nya produkter och systemlösningar tagits fram och
marknadsintroducerats. De nya komfortpanelerna med värme och kyla i
samma panel har rönt ett stort intresse och installeras nu i ett
större ROT-projekt i Västervik om 4000 m2. Fler nyheter på produkt-
och systemsidan, som innebär att Ecoclime alltmer närmar sig det
strategiska målet att på sikt bli en ledande komfort- och termisk
energidistributör med IoT-integrerade produkter, kommer att
presenteras under det närmaste halvåret. Produkterna utvecklas i nära
samarbete med viktiga kunder i fastighetsbranschen. Under andra
halvåret planeras därför även en etablering av ett projektkontor i
Stockholm. Samarbetet med ProcessITAutomation vid Umeå Universitet
och Luleå Tekniska Universitet och projektsamarbetet med Teknikparken
i Vilhelmina kommer att fördjupas ytterligare under 2016.

*IoT är förkortningen på "Internet of things" eller Sakernas Internet,
som bl a innebär att maskiner och apparater av olika slag är
uppkopplade emot varandra via internet. En marknad som växer extremt
snabb där redan ca 5 miljarder apparater är uppkopplade. Vi
återkommer med mer detaljerad information om IoT-planerna under
våren.

Summering av kvartal 4 och helåret 2015

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 644 TSEK (2 224
TSEK) och för helåret till 6 008 TSEK (3 138 TSEK) och är i huvudsak
baserat på installationer av komfortsystemlösningar.

Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 84 TSEK (111 TSEK) och
för helåret 128 TSEK

(-476 TSEK) före skatt.

Omsättningen fjärde kvartalet är lägre än föregående år, vilket
förklaras av variationer i orderingång och installationsprojektens
storlek. Föregående år genomfördes ett stort installationsprojekt det
fjärde kvartalet. Den här typen av variationer kommer även att
förekomma under delar av 2016. Vid överkapacitet nyttjas den för
olika utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 blir
faktureringen mer jämnt fördelad över året.

Försäljningsarbetet

Försäljningen under året har fokuserats på strategiska insatser
riktade främst till kundsegment i ROT-sektorn.
Försäljningsaktiviteterna har koncentrerats emot flera större
fastighetsägare, projekteringskonsulter och utvalda hyresgäster, med
höga krav på fastigheternas utnyttjande och hyresgästernas önskemål
att erbjuda kvalificerad personal den bästa arbetsmiljön. Planen för
2016 är att öka säljinsatserna dels genom förstärkning av
säljorganisationen med fler medarbetare och dels med etableringen av
stockholmskontoret. Därtill kommer kunderna att erbjudas nya
produkter och systemlösningar som är ännu flexiblare vid projektering
och installation.

Prognoserna för 2016 är positiva och förstärks ytterligare genom det
fördjupade samarbetet med Evertech Energy Solutions AB och kunder med
långsiktiga planer för energieffektivisering.

Integration med Evertechs produktprogram

Under hösten 2015 började Evertech sälja en produkt för termisk
energiåtervinning från fastigheter, sjöar och processer. Produkten är
en kollektor som utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den baseras på
samma värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som
Ecoclime nyttjar i komfortpanelerna. Under våren 2016 planeras en
integration av produkterna i gemensamma systemlösningar bl a för
energieffektivisering.

Projektkontor i Stockholm

Under Q4 påbörjades planeringen för start av ett projekt- och
visningskontor i Stockholm, i lokaler där Ecoclimes komfortprodukter
också ska finnas installerade. Kontoret kommer att ha ett centralt
läge med goda kommunikationer och expansionsmöjligheter.

Brandtester för en bredare marknad

På vissa internationella marknader bl a i Finland bedöms
brandegenskaperna som viktigare i vissa fastighetsprojekt. Ett
internt projekt startades 2015, bland annat i samarbete med SP
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), med syfte att ta fram ett
plastmaterial och en produkt som skulle motsvara de finländska
kraven. Produktutvecklingsarbetet har nu nått så långt att
produkterna genomgår avancerade brandtester, där resultaten kommer
att presenteras för marknaden under första halvåret 2016.

Aktieägaraktiviteter

Ecoclimes viktigaste ambassadörer, vid sidan om kunder och
medarbetare, är aktieägarna. Under 2016 planeras mer omfattande
informations- och mötesaktiviteter riktade till aktieägarna, där även
styrelsen kommer att föreslå en ändring av bolagsordningen vid
årsstämman som betyder att bolagsstämma kan hållas i Stockholm. Även
informationsarbetet för aktieägarna kommer att förbättras med olika
former av löpande information under året.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets
revisorer.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) inte lämnar
någon aktieutdelning

för år 2015.

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2016-05-17

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på
AktieTorget och www.ecoclime.se ca fyra veckor innan stämman.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse ett, tre månader: 17 maj 2016

Halvårsrapport, första halvåret 18 augusti 2016

Vilhelmina 18 februari 2016

Lennart Olofsson, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/bokslutskommunike-januari---decembe...
http://mb.cision.com/Main/11665/9916678/478790.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.