Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

Ecoclime: Ecoclime Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för beslut om genomförande av apportemission

Styrelsen i Ecoclime Group AB (publ) ("Ecoclime" eller "Bolaget") har
beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den
29 november 2017. Bolagsstämman föreslås fatta beslut om nyemission
av 3 571 000 röststarka A-aktier med betalning genom apport
("Apportemissionen"). Genom apportemissionen kommer Ecoclime att få
in cirka 25 miljoner kronor före emissionskostnader i form av apport
av samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Rätt att teckna de
nya aktierna tillkommer Celsium Group i Umeå AB ("Celsium Group").

Sammanfattning av Apportemissionen:

· Rätt att teckna de 3 571 000 nya A-aktierna ska tillkomma Celsium
Group

· Aktiekapitalet ökas med 357 100 kronor
· Teckningskursen är 7 kronor per aktie
· Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av
samtliga aktier i Celsium Facility Partners AB. Apportegendomen
kommer att tas upp till ett totalt värde om tjugofem miljoner (25 000
000) kronor i Bolagets balansräkning

· Teckning av nyemitterade A-aktier ska ske senast den 8 december
2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning

· De nya A-aktierna medför rätt till utdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket

· Beslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen med bl.a. beslut om införande av ett nytt aktieslag,
serie A, med 10 röster per aktie

· Efter genomförd aktieteckning kommer Celsium Groups andel av
kapitalet i Bolaget att vara ca 38,8% och röstandelen ca 74,6 %

Celsium Group har på villkor att (i) aktieägarna informeras om hur
stor kapital- och röstandel Celsium Group högst kan få genom att
teckna aktierna i apportemissionen och (ii) att emissionen biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de på
stämman avgivna rösterna och företrädda aktierna (varvid man vid
rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Celsium Group) av
Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för att bland annat godkänna
besluten gällande ändring av bolagsordningen och apportemssionen,
kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Ecoclime Group AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Torbjörn Hansson, CFO

Tel: 070-517 53 29

E-mail: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Denna information är sådan som Ecoclime Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 16:00 CET.

Ecoclime Group erbjuder kunder hållbarare och lönsammare
inomhuskomfort och komfortenergi. Baserat på förnybar, återvunnen,
återladdad och ackumulerad termisk energi.

För energieffektivisering i fastigheter, vårt välmående inomhus och
för det globala klimatet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/ecoclime-group-ab--publ--kallar-til...
http://mb.cision.com/Main/11665/2380035/744587.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.