Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Ecoclime: Handlingar inför årsstämman i Ecoclime

Dagordning

för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
tisdagen den 24 maj 2016

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. a) Anförande av verkställande direktören
b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
14. Ändring av Bolagsordning
a) Komplettering av Bolagsordning med möjlighet att hålla bolagsstämma på fler orter än där styrelsen har sitt säte.
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till årsstämman avseende punkterna 8 -13 på agendan

Med de bakomliggande motiv och bevekelsegrunder som redovisas nedan
lämnar styrelsen följande förslag till årsstämman i Ecoclime Comfort
Ceilings AB den 24 maj 2016.

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 9-11; Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt
beslut om arvoden

Aktieägare företrädande cirka 60 procent av samtliga röster i bolaget
har förklarat sig komma att till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma föreslå omval av Peter Nygårds, Lennart
Olofsson, Torbjörn Hansson, Niklas Ekblom, Anders Dalstål och Roger
Östlin.

Nyval av Jenny Löfgren.

Jenny har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom
Sandvik koncernen.

Bland annat implementering av nya strategiska tillväxtprojekt,
inklusive affärsutveckling, produktstrategier och projektledning.

Peter Nygårds föreslås bli omvald till styrelsens ordförande.

Föreslås att inte välja några styrelsesuppleanter.

Föreslås att arvode till ordinarie ledamöter skall utgå med ett
prisbasbelopp, 44 300 kr och till styrelsens ordförande med två
prisbasbelopp, 88 600 kr.

Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Punkt 12; Val av revisor
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB (EY) med Micael
Engström som huvudansvarig revisor.

Punkt 13; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om
bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital
genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med
sammanlagt högst 250.000 kronor motsvarande högst 2.500.000 st.
aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom
apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra
kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller
delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom
teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och
behålla kompetenta personer. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet
kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 23 % baserat på
nuvarande antal aktier i bolaget.

Punkt 14; Ändring av bolagsordning
Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om att ändra
Bolagsordningen så att bolagsstämmor kan hållas på fler orter än där
styrelsen har sitt säte.

Förslag på komplettering

Bolagsstämma skall hållas i Vilhelmina kommun, Umeå kommun eller
Stockholms kommun enligt styrelsens val

Handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nygatan
14 i Umeå samt på bolagets hemsida http://www.ecoclime.se/ senast 14
dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 10.775.870 st

Umeå i april 2016
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)
Styrelsen

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Organisationsnummer 556902-1800

BOLAGSORDNING

antagen på extra bolagsstämma den 15 oktober 2013

§ 1 Firmanamn

Bolagets firma är Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja produkter, tjänster och
koncept för energiförsörjning avseende kyla och värme samt bedriva
därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall utges med lägst 5.000.000 st. och högst 20.000.000
st.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst
fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant
väljas.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolaget årsredovisning samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två
revisorer utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och
Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall
annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 9 Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall
dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels
göra anmälan till bolaget senast kl. 1600 den dag som anges i
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång,
på vilken följande ärenden skall förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i
aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första
stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de
rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/handlingar-infor-arsstamman-i-ecocl...
http://mb.cision.com/Main/11665/2006597/514072.pdf
http://mb.cision.com/Public/11665/2006597/b6b0510fc99fc7e2.pdf
http://mb.cision.com/Public/11665/2006597/9501c6313fab368a.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.