Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Ecoclime: Kvartalsredogörelse januari- mars 2016

Första kvartalet: januari - mars

· Omsättning, TSEK: 950 (2 593)

· Rörelseresultat, TSEK: 55 (102)

· Resultat efter finansnetto, TSEK: 39 (99)

Viktiga händelser under perioden

· Brandklassning av nya komfortpaneler för EU-marknaden godkända av SP

· Beslut om förvärv av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB

· Beslut om nyemission

· Försäljningsfokus på accelererad tillväxt

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Övertecknad nyemission

· Anställning av ny VD i Ecoclime

Kommentarer från VD

Som aviserades i Q4-rapporten blev försäljningen svag under första
kvartalet främst föranlett av variationer i orderingången och
förskjutning av kundprojekt. Även arbetet med förvärven av Suncore
och Evertech samt marknadslanseringen av Evertechs
återvinningslösningar har krävt företagsledningens resurser som då
även påverkat försäljningen negativt. De positiva resultaten i
Evertech och Suncore kan av redovisningsmässiga skäl inte komma
Ecoclime till del under Q1.

Huvuddelen av ledningens tidsresurser har ägnats åt förberedelser av
den nyemission som genomfördes under mars-april, som blev övertecknad
och som betyder att bolaget fått mer än 1000 nya aktieägare. Med
nyemissionen i ryggen kan Ecoclime satsa mer långsiktigt på en
accelererad tillväxt på basis av de produkter som utvecklats
tillsammans med kunder under de inledande två åren. Anställning av en
försäljningsmeriterad VD är första steget för att fokusera insatserna
på ökade försäljningsvolymer, med uppbyggnad och start av den nya
organisationen under augusti 2016.

Summering av kvartal 1

Intäkter och resultat:

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 950 TSEK (2 593 TSEK)
och är i huvudsak baserat på installationer av
komfortsystemlösningar. Resultatet för kvartalet uppgick till 39 TSEK
(99 TSEK)

Omsättningen första kvartalet är lägre än föregående år, vilket främst
förklaras av variationer i orderingång och installationsprojektens
storlek samt arbetet med nyemissionen och förvärven av Evertech och
Suncore. Installationsarbeten i Evertech kommer inte med i första
kvartalets resultat. Föregående år genomfördes ett stort
installationsprojekt det fjärde kvartalet 2014 som avslutades i
januari 2015. Den här typen av variationer kommer även att fortsätta
under första halvåret 2016. Överkapaciteten nyttjas då för olika
utvecklings- och förbättringsinsatser. Redan 2017 bör faktureringen
bli mer jämnt fördelad över året.

Brandklassning av komfortpaneler med större marknadspotential

Som nämndes i helårsrapporten för 2015 har företaget arbetat med att
ta fram bättre brandegenskaper i komfortpanelerna för fler
fastighetsapplikationer främst för utrymningsvägar, skolor, sjukhus,
hotell och vårdinrättningar och andra marknader. Projektet har
genomförts under 2015 med visst ekonomiskt utvecklingsstöd av
Länsstyrelsen. Under januari slutförde SP (Sveriges tekniska
forskningsinstitut) tester av brandegenskaperna med extremt goda
resultat. På basis av testresultaten kan Ecoclime erbjuda den första
polymera produkten för inomhuskomfort som ytbeklädnad i fastigheter i
hela Europa, med samma brandklassning som gips. Det betyder att en
väsentligt större marknad öppnas.

Evertech har fått en bra start

Beslutet om förvärv av Evertech Energy Solutions AB som under
senhösten 2015 började sälja en produkt för termisk energiåtervinning
från fastigheter, sjöar och processer, baseras på att man omedelbart
fick en bra försäljningsstart. Produkten är en kollektor som
utvecklats inom Evertech sedan 2013. Den baseras på samma
värmeväxlarteknologi (ETX- Energy Thermal Exchanger) som Ecoclime
nyttjar i komfortpanelerna. Försäljningen startade med 3 order redan
efter en månad och ytterligare 4 order inom tre månader.
Integrationen med Ecoclimes försäljningsorganisation kommer att
påbörjas under det andra kvartalet.

Nyemission med fokus på accelererad tillväxt

En av Ecoclimes viktigare strategier är att affärsutveckling ska ske i
kundfinansierade projekt. De kunder som Ecoclime tagit rygg på under
uppstartfasen har varit "early adapters" som Umehem och Areim
fastigheter samt Vilhelmina kommun/Teknikparken. Tillsammans med
dessa kunder/partners har såväl komforsystemlösningarna som
kollektorerna utvecklats under driftmässiga betingelser. Produkterna
är nu färdiga för att lanseras på en bredare marknad. Därför har ett
intensivt arbete startat under perioden för detaljerad kartläggning
och planerad bearbetning av marknaderna innefattande aktiviteter som
successivt ska sättas i verket i den nya organisation, som planeras
som resultat av den beslutade nyemissionen.

Suncore för produktion, installationer och transparens för ägarna

Med beslutet att förvärva Suncore blir samtliga operativa verksamheter
baserade på ETX-teknologin integrerade med varandra. Det blir enklare
för aktieägare, kunder och leverantörer att förstå och förbättrade
administrativa internprocesser som resultat. Under Q 2 kommer
integrationen av förvärven att slutföras och redovisas som en samlad
koncernverksamhet i Ecoclimes publika rapportering.

Finansiella nyckeltal

2016-03-31 2015-03-31
Antal utestående aktier 6 492 537 6 492 537
Resultat, kr/per aktie 0,01 0,02
Eget kapital, kr/per aktie 1,16 1,33

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k.
K3-regelverket.

Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste
årsredovisningen.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets
revisorer.

Kommande rapporter

Halvårsrapport, första halvåret 18 augusti 2016

Kvartalsredogörelse, tredje kvartalet 10 november 2016

Vilhelmina 17 maj 2016

Lennart Olofsson, VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecoclime/r/kvartalsredogorelse-januari--mars-2...
http://mb.cision.com/Main/11665/2010872/516793.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.