Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

ECOMB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Ett ECOMB med nytt syre

· Nollresultat och förbättrad balansräkning
· Syre till både pannor och bottenvatten - våra två ben
· Dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle är igång
· Överenskommelsen på Martinique

År 1 januari-31 december 2019

· Nettoomsättningen för helåret uppgick till 3 262 TSEK (3 043 TSEK)
· Resultatet efter finansiella poster -74 TSEK (-3 253 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,004 SEK (-0,28 SEK)
· Antal aktier:18 846 002 st (11 477 886 st)
· Likvida medel vid periodens utgång: 207 TSEK (27 TSEK).

Q4 1 oktober-31 december 2019

· Resultatet efter finansiella poster 176 TSEK (-1 631 TSEK)
· Nettoomsättningen för Q4 uppgick till 1 289 TSEK (532 TSEK)
· Resultat per aktie 0,009 SEK (-0,14 SEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Orderstocken kvartalsvis under 2017-2019

Orderstocken under året minskade något, främst under Q4, efter
uppgörelsen i Martinique-projektet.

VD's sammanfattning

Bästa aktieägare,

Resultatet för helåret 2019 blev -0,07 MSEK, en resultatförbättring på
hela 3,2 MSEK jämfört med föregående år. Utvecklingen är självfallet
mycket positiv och visar att vi är på rätt väg.

I samband med kapitaliseringen av dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle
AB, där moderbolagets ägande minskade från 100 till 97% (nyemission
och 77 nya delägare), förbättrades också bolagets balansräkning med 5
MSEK.

Kassan är dock fortfarande ansträngd och beroende på orderingången
under Q1/Q2 kan andra kassaförstärkningar bli aktuella. Med
genomförda besparingar i form av minskade personalkostnader,
avståenden av styrelsearvoden och markant reducerade kostnader för
lokalhyror går vi stärkta in i 2020.

Miljöteknik har inte varit alldeles lätt att sälja. Ytterst få kunder
i världen vill minska sina utsläpp utan att ha "kniven mot strupen",
det har länge varit den bistra sanningen men nu börjar utvecklingen
att vända. Företag med en uttalad stark miljö-och hållbarhetsprofil
har idag en given attraktionskraft och kommer därför lättare att
kunna hitta nya medarbetare.

Historiskt har nya riktlinjer och tvingande krav från myndigheter samt
incitamentsbaserade system varit den enskilt viktigaste faktorn för
utvecklingen av vårt bolag.

NOx-avgiftssystemet som introducerades i Sverige 1991 har hittills
inte fått några efterföljare internationellt. Idag får drygt 400
pannägare i Sverige betala 50 kr/kg NOx som man släpper ut i
skorstenen, totalt ca 600 MSEK per år omsätter systemet. Ett
riksdagsbeslut om övergång till en renodlad skatt har lagts på is
efter "januariöverenskommelsen" och de flesta pannägare ligger tyvärr
lågt i avvaktan på nya riktlinjer. Fokus på hemmaplan ligger därför
på mindre projekt, där vi kan minska utsläppen genom bättre styrning
(mjukvara) och installation av vår förenklade produkt Mini-Ecotubes.

Internationellt har både Tyskland och Frankrike påbörjat avvecklingen
av koleldade anläggningar. Frankrike har varit vår enskilt största
marknad under de senaste 10 åren och här jobbar vi för att vara med
på tåget mot konvertering av pannorna, för att ersätta kol med olika
biobränslen. Tillsammans med våra partners och ytterligare nischbolag
i branschen har vi fått ihop ett slagkraftigt team med stor
erfarenhet och hög kompetens. Teamet måste dock kompletteras med en
EPC (Equipment Procurement and Construction) Contractor med
finansiella muskler och vi förhandlar idag med en handfull
alternativ.

Efter dubbla panndiagnoser till en större biobränsleeldad panna på ett
stort massa-och pappersbruk i Finland hade vi stora förhoppningar om
att få signera ett 25 MSEK-kontrakt under Q2 2019. Efter en 12h lång
slutförhandling föll vi tyvärr på målsnöret mot ett av de
världsledande företagen inom branschen. En fjäder i hatten att "lilla
ECOMB" är med i matchen mot de allra största globala leverantörerna!

Här kommer lite nytt angående dotterbolaget Ocean Recycle;

· Problemen med försämrat dricksvatten, övergödda sjöar och hav är
tveklöst ett gigantiskt problem över stora delar av världen. Under
perioden har kontakter tagits med ett stort antal kommuner och
länsstyrelser i Sverige, slutsatsen är att dessa frågor kommer allt
högre upp på agendorna. Många har påbörjat arbetet med att ta fram
åtgärdsplaner för de mest utsatta sjöarna.

· Detaljerad info, som syrenivåer och djupförhållanden, saknas för
de flesta insjöar i Sverige. I synnerhet gäller detta de s.k.
djuphålorna som ofta är syrefria året om. Där genereras en stor del
av hela sjöns problem, en generator till frigörande av fosfor med
efterföljande algblomning. Med anledning av detta har vi redan nu
flera offerter ute hos kunder, en form av förstudie för att kartlägga
dessa förhållanden. Full fokus på att få igång affärerna i Ocean
Recycle!

· Produktutvecklingen har resulterat i att en ny variant av
syresättningsutrustningen projekterats, anpassad till mindre sjöar
och dessa kunders specifika önskemål.

· En förfrågan har kommit från Kina där frågan om rent dricksvatten
från en insjö är mer eller mindre akut. Vi avvaktar mer info för att
se om detta projekt är genomförbart, med tanke på var vi befinner oss
idag med begränsade resurser.

· Diskussioner om samarbete med världsledande företag inom
branschen, producent av en väsentlig nyckelprodukt, pågår.

· Kontakter med en mindre grupp investerare fortgår, målet är att
stärka finanserna för att kunna accelerera bolagets utveckling under
2020

Marknaden

Ökad kostnad för koldioxid-utsläpp

Sverige har idag världens högsta koldioxidskatt - 110 EUR /ton CO2 - för
utsläpp från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och
naturgas. Med internationella mått förbränns dock minimala mängder av
dessa bränslen i Sverige - förutom inom transportsektorn (väg- och
båttrafik) och vissa specifika industrier (järn- och stålindustrin,
cementindustrin etc).

Frankrike och Canada är i olika skeden med planerna för en successiv
höjning av sina avgifter för koldioxidutsläpp. Sakta men säkert går
vi mot de 100 EUR /ton som var ett givet och närtida scenario när
handeln med utsläppsrätter introducerades i EU 2005. De flesta är nog
idag överens om att utsläppshandeln hittills varit ett storskaligt
politiskt fiasko, där 15 år av värdefull tid kastats bort. Under
många år (2012-2018) låg värdet på 5-7 EUR /ton CO2, men har under 2019
ökat till 22-28 EUR /ton CO2. Mycket tyder på att denna trend kommer att
fortsätta och värdet av minskade CO2-utsläpp (Ecotube-systemet
förbättrar pannornas verkningsgrad, det krävs mindre bränsle = mindre
CO2-utsläpp för att uppnå en given effekt ut från pannan) kan bli
tungan på vågen för att vi ska lyckas ta hem nya affärer inom
marknadssegmentet "stora kraftverkspannor".

Konvertering av koleldade anläggningar

Med anledning av det ökade trycket att komma bort från fossila
bränslen kommer en mångfald av världens kolpannor att konverteras
till biobränslen. Den franska marknaden ligger i frontlinjen för
dessa projekt, men även Kanada, Storbritannien, Österrike,
Nederländerna och Finland har antagit planer på att fasa ut
koleldning, i Finlands fall rör det sig om ett totalförbud efter
2030.

Typiska koleldade kraftverkspannor (50-1000 MW effekt) hos våra kunder
har en livslängd på 50-80 år, vilket gör att ytterst få pannor och
anläggningar med fungerande distributionssystem av el och värme
kommer att skrotas. Istället handlar det om att konvertera pannorna
för andra bränslen, främst biobränslen. Kostnaden för ett typiskt
konverteringsprojekt av en 100 MW kolpanna ligger på 150-200 MSEK.

Vi har bildat ett konsortium inför dessa projekt, med stora
förhoppningar om att kunna vara med och slåss på denna "nya" marknad.

Mini-Ecotube för hemmamarknaden

Med tanke på att de svenska pannorna ligger bra till när det gäller
utsläppen av NOx finns det få anläggningsägare som är beredda att
investera minst 3-5 MSEK i ett Ecotube-system enbart för att reducera
NOx-utsläppen. Men beroende på andra USP (Unique Selling Points) kan
affärer ändå komma ifråga.

Däremot finns en större marknad för mindre projekt, där våra
Mini-Ecotube (speciellt utvecklade kortare lansar byggd på
Ecotube-tekniken, för injektion av luft och NOx-reduktion;
företrädesvis tillsatser av ammoniak eller urea) passar in
tillsammans med andra, mindre ombyggnader och justeringar av driften.

Projekten

Överenskommelsen på Martinique

Under hösten lyckades vi nå en överenskommelse för vårt projekt på
Martinique i Västindien och vår första leverans någonsin till en ny
panna. Redan 2013-11-12 publicerade vi nyheten om det "Första steget
i ny panna" samt den 2014-01-09 nyheten om tecknande av ett "Letter
of Intent" med panntillverkaren Macchi, för en leverans av ett
Ecotube-system till en biobränsleeldad panna. Då var målsättningen
att enheten skulle driftsättas i slutet av 2015(!) ACBoilers, ett
systerföretag till Macchi inom Sofinter-gruppen, övertog det formella
ansvaret senare under 2014. Den biobränsleeldade (träpellets från USA
och lokalt biobränsle) pannan på 120 MWth är utrustad med 4 Ecotuber
för att öka verkningsgraden och minska utsläppen, framförallt av NOx,
från pannan. Projektet har i omgångar försenats p.g.a. allt från
lokala strejker till orkaner, helt utanför vår kontroll. Vår
beställare ACBoilers har nu även justerat rökgassystemet, vilket gör
att det går att elda bagasse (restprodukten från närliggande
sockerrörsodling). I december klarade vi av den första fasen av
driftsättningen och under första halvåret 2020 planeras även
intrimning och provdrift vara slutförd.

Överenskommelsen innebär att;

- Återstående summa i kontraktet, ca 2 MSEK av totalt ca 22 MSEK,
kommer att faktureras i olika rater under första halvåret 2020

- Vi har utnyttjat klausulen om "Direkt betalning" i fransk
lagstiftning, vilket innebär att ECOMB som underleverantör till
ACBoilers kommer att få direkt betalt av slutkunden ALBIOMA istället
för från ACBoilers

- Garantiperioden för utrustningen har skrivits ned p.g.a. förseningen
av projektet, den omfattar nu endast själva Ecotuberna och utgår
redan under Q1 2021

Dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle AB

Bakgrunden

Inom moderbolaget ECOMB AB används syre (i form av luft) för att
effektivisera förbränningsprocessen i stora kraftverkspannor.
Inblandning av slutförbränningsluft i de heta gaserna i eldstäderna
sker mycket effektivt med vårt patenterade Ecotube-system. När vi sen
kom på idén att utnyttj...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.