Du är här

2017-08-29

ECOMB: Halvårsrapport Januari-Juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande

delårsrapport för det första halvåret 2017;

Större bredd på verksamheten

·
Första etappen i ECOMB Ocean Recycle tar form

·
Nytt samarbete på ny marknad i Tyskland

·
Martinique närmar sig driftsättning

Delår 1 januari-30 juni 2017

·
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 2 905 TSEK ( 9 003
TSEK )

·
Resultatet efter finansiella poster -1 584 TSEK ( -333 TSEK )

·
Resultat per aktie: -0,14 SEK ( -0,03 SEK )

·
Antal aktier: 11 477 886 st (11 477 886 st )

·
Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 2
987 TSEK

( 3 300 TSEK )

Q2 1 april-30 juni 2017

·
Resultatet efter finansiella poster -935 TSEK ( 39 TSEK )

·
Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 1 210 TSEK ( 3 121 TSEK)

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Orderstocken kvartalsvis under 2015-2017

Orderstocken** vid utgången av Q2 uppgick till 3,1 MSEK, vilket var
lite lägre än motsvarande period under föregående år.

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten
minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse, senaste kvartalet

Q2 2017: 4 273 TSEK / Q2 2016: 3 140 TSEK Kvartalsvis löpande senaste
åren

Verksamheten under halvåret januari-juni 2017

Ekonomi

Vi ser med tillförsikt framåt och tar sikte mot nya affärer. Det är
alltid lika trist att komma tvåa i upphandlingar, dessutom i stora
projekt som var för sig sannolikt inneburit stora
resultatförbättringar under 2017.

Kassasituationen i bolaget har under året därför försämrats. Vid
utgången av perioden uppgick likvida medel inkl. kortfristiga
placeringar till 3,0 MSEK. Kundfordringarna uppgick till ca 0,2 MSEK
och leverantörsskulderna till ca 0,1 MSEK.

Nettoomsättningen minskade med 6 MSEK jämfört med första halvåret
2016, vilket till stora delar kan tillskrivas färdigställandet av
utrustningen till Martinique-projektet som var klar för leverans i
april 2016. Resultatet för första halvåret försämrades också med
tanke på detta, från

-0,3 MSEK 2016 till -1,6 MSEK för första halvåret 2017.

Vi kommer att börja titta på en beredskapsplan för att förbättra
bolagets likviditet.

Marknad

Halva marknaden för mellanstora pannor i Polen

vi tillsammans med vår samarbetspartner i Polen har halva den polska
marknaden gällande mellanstora koleldade anläggningar inom LCP (Large
Combustion Plants).Rökgaserna från de tre pannorna i Lublin, som 2015
utrustades med Ecotuber, går till en och samma skorsten, vilket ger
en total effekt på ca 140 MWth - med andra ord ingående i LCP.
Ecotube-systemen fungerar fortsatt mycket bra och är en viktig
referensanläggning för oss. Tyvärr kom vi tvåa på en upphandling av
ett NOx-reduktionssystem till en koleldad anläggning med pannor i
samma storlek som Lublin. Därmed minskade vår marknadsandel från 100
till 50%. Detta marknadssegment är stort och inom de närmaste åren
måste dessa pannor installera teknik för NOx-reduktion för att klara
de nya kraven inom IED.

Vi satsar genom vår polska partner ICS fortsatt hårt på marknadsföring
och försäljning i Polen. Detta inkluderar även större pannor, men
besluten har en tendens att alltid dra ut på tiden.

Fortsatt intresse från England för Ecotuber till stora kol- och
biopannor

Kraven för utsläpp från koleldade pannor, såväl stenkol som brunkol,
kommer generellt att skärpas framöver. Vi har sen en tid tillbaka
inlett ett samarbete med ett starkt OEM(Original Equipment
Manufacturer)-bolag på världsmarknaden som arbetar både med kol- och
biobränsleeldade pannor. Målet är fortfarande att hitta ett första
projekt där våra tekniker kan kombineras.

Dyrare att släppa ut NOx i Sverige?

1992 introducerades ett nytt och i sammanhanget unikt avgiftssystem
för utsläpp av kväveoxider (NOx) från större förbränningsanläggningar
i Sverige. Syftet med NOx-avgiften är att ge en ekonomisk drivkraft
för anläggningsägarna att minska utsläppen, fr.o.m. 2008 är avgiften
50 kr/kg NOx. Idag ingår ca 430 pannor, främst biobränsle- och
avfallseldade pannor, som producerar minst 25 GWh per år. Vinnare är
de pannor som producerar energi med högsta effektivitet och samtidigt
lägsta utsläpp av NOx.

I samband med de skärpta kraven inom IED (Industrial Emission
Directives inom EU-lagstiftningen) under 2017, bl.a. på utsläpp av
s.k. ammoniak-slip - oreagerad ammoniak från ett ineffektivt SNCR
(Selective Non Catalytic Reduction)-system, kommer Naturvårdsverket
att göra en översyn och föreslå eventuella förändringar av
NOx-avgiftsystemet. Enligt uppgift kan det innebära en övergång mot
ett mer skattebaserat system eller bara höjda avgifter och behålla
nuvarande form.

Ecotube-systemet utvecklades från början med huvudsyftet att reducera
NOx-utsläppen genom en effektivare tillförsel av förbränningsluft i
främst fastbränsleeldade pannor. Ingen tillsats av kemikalier som
ammoniak eller urea, bara luft. Idag kan vi kombinera detta med
SNCR-teknik för att ytterligare sänka utsläppen av kväveoxider.
Självfallet skulle en eventuellt ökad avgift och hårdare krav på
oreagerade SNCR-kemikalier påverka vår verksamhet i Sverige i positiv
riktning.

Ecotuber i sodapannor?

Sodapannan är en ångpanna där s.k. svartlut eldas, främst för att
återvinna dyrbara kemikalier och sluta kretsloppet, men även för att
producera ånga till processerna på massabruken. I Sverige finns idag
25 sodapannor i drift.

Förbränningsluft tillsätts genom ett stort antal väggdysor, ofta på
5-6 olika nivåer, en stegad lufttillförsel på samma sätt som
grundtankarna bakom Ecotube-systemet.

Men det finns ett väsentligt skäl till att vi hittills hållit oss
borta från detta marknadssegment - nämligen Ecotube-systemets
vattenkylning. Vatten som kommer i kontakt med smältorna i botten på
en sodapanna kan få ödesdigra konsekvenser. Ett flertal större
explosioner har skett under årens lopp, främst på grund av
korroderade väggtuber som börjat läcka vatten.

NOx-utsläppen från massabruken är en viktig parameter i alla
drifttillstånd, ofta utformade som ett årligt maxtak för hela
anläggningen. Då ingår förutom sodapannan även barkpannan och
mesaugnen. NOx-utsläppen från just sodapannorna har kommit i fokus i
samband med de nya IED-kraven och krav från myndighetshåll finns på
tester av olika reduktionstekniker. Vi har med anledning av detta
sett över säkerhetsaspekterna och driver nu en linje för att kunna få
komma med i detta testprogram.

Projekt

ECOMB Ocean Recycle och Kolmården

ECOMB med det nya affärsområdet Ocean Recycle har kommit överens med
Kolmårdens Djurpark om att genomföra ett projekt som syftar till att
studera grundläggande mekanismer för en effektiv syresättning av
Östersjöns döda bottnar med en ny teknisk lösning - Icke-stationär
tillförsel av syrgas från fartyg som drivs framåt med trustkraften
från vindkraftverk ombord på fartyget. Den utvunna elenergin används
för syresättningen.

På Kolmårdens djurpark finns också ypperliga möjligheter att
visualisera, mäta, analysera och videofilma testerna, där
målsättningen är att komma fram till hur en syretillförsel med ett
icke-stationärt system i praktiken ska ske för att uppnå optimala
effekter - max mängd av tillfört syre löst i bottenvattnet.

En detaljerad försöksplanering och projektets budget är nu fastlagd
och vi har stora förhoppningar om att gå iland med projektets
finansiering inom en snar framtid.

Installationsfasen snart avklarad på Martinique

Efter över 1 års mellanlagring av vår färdiga utrustning till
Martinique-projektet kunde installationsarbetet komma igång i början
av juni. Sommaren blev därför hektisk för oss, med montageövervakning
och utbildning av driftpersonal på schemat. Vår kund AC Boilers valde
att genomföra själva montagearbetet i egen regi, men vi ansvarar för
övervakningen av montaget.

Utbildningen började på en ganska grundläggande nivå, för att bygga
upp förståelsen av förbränningsteknik med fasta biobränslen. Det
mesta skedde på franska, vilket innebar att vår franska partner
Ecotech drog ett tungt lass.

Sommaren innebär regnperiod i Västindien och det regnade tidvis
kopiöst, men trots att anläggningen är byggd utan ytterväggar finns
ändå regnskydd i form av mindre tak på flertalet montageplatser. Men
luftfuktigheten var ibland på gränsen till outhärdlig.

När installationsarbetet är klart väntar det "Kalla driftprovet" för
att kontrollera samtliga motorer, instrument mm. Pannan har då inte
startats.

Projekten hos Tereos

Vi har under lång tid fått olika uppdrag från Tereos, ett franskt
bolag som är en av världens största producenter inom
jordbruksindustrin, främst produktion av socker, sirap, stärkelse och
alkohol. Sockerbruken producerar sin processånga i bl.a. koleldade
pannor som omfattas av IED. Här kommer en kortfattad
lägesbeskrivning om var vi för närvarande befinner oss i de olika
projekten;

- Lillers: panndiagnos och CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningar genomförda, ECOMB har valts ut som leverantörer av NOx-reduktionssystemet, fortsatta diskussioner om leveransgränser etc i projektet

- Escaudoeuvres: panndiagnos genomförd, CFD-beräkningar nyligen avrapporterade

- Chevrieres: panndiagnos genomförd, CFD-beräkningar offererade

- Attin: panndiagnos genomförd, inga beslut fattade om CFD-beräkningar ska genomföras, pannan är mindre än föregående och kan få mildare utsläppsvillkor

Reduktion av kvicksilverutsläpp från koleldning - ny produkt på ny
marknad

Vi har äntligen fått en order från Tyskland! Det är i sig ingen
gigantisk order i siffror räknat, men i och med att den kommer från
en ny kund inom en helt ny marknad kan den visa sig mycket
betydelsefull på lite längre sikt. Projektet handlar om att bygga en
demonstrationsanläggning, testa olika agenter injicerade med olika
varianter av Ecotube-systemet för att reducera kvicksilverutsläppen
från koleldade pannor. Kvicksilver (Hg) har kommit i fokus i den
senaste utgåvan av IED, BREF-dokumentet för LCP inom EU-regelverket.
Hg-utsläpp från avfallseldade pannor har reglerats sen tidigare, men
nu finns alltså även stora koleldade pannor inkluderade.
Reningsteknikerna som används i de betydligt mindre avfallseldade
pannorna är mycket dyr att applicera i de stora koleldade pannorna,
upptill 20-30 gånger större effekter (t.o.m. mer än i ett normalstort
kärnkraftverk på ca 1000 MW). Projektets tidplan har senarelagts och
de första testerna kommer nu att gen...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.