Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

ECOMB: Kallelse till årsstämma i ECOMB AB (publ)

Aktieägarna i ECOMB AB (publ), org.nr. 556454-1109, kallas till
årsstämma tisdag den 9 juni 2020 kl. 18.00. Årsstämman kommer på
grund av corona-pandemin med tillhörande rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten att hållas digitalt. Detaljer om detta meddelas
i samband med anmälan, dock senast fredagen den 5 juni 2020.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear", fd VPC
AB) förda aktieboken senast tisdag den 2 juni 2020

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 5 juni
2020 kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på stämman kan göras på följande sätt:

a. per e-post till info@ecomb.se
b. per telefon till 08-550 12 550
c. per brev till ECOMB AB, Box 2017, 151 02 Södertälje.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att få
utöva sin rösträtt på årsstämman begära att tillfälligt föras in i
den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdag den 2 juni 2020, då sådan
införing måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges
till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.ecomb.se
alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se
kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt
e-postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen.

6 .Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019 samt i anslutning härtill verkställande
direktörens anförande.

7. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

9. Beslut beträffande antalet styrelseledamöter och eventuella
suppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter.

10. Val av styrelse, revisor samt eventuella suppleanter för dessa.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler.

12. Övriga frågor

13. Årsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
sker till aktieägarna.

Punkterna 8 - 10: Styrelseval m.m.

Styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 140 000 kronor, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, varvid 65 000 kronor avser arvode
till styrelsens ordförande, 50 000 kronor avser arvode till
styrelsens övriga ledamöter vardera, samt ett halvt styrelsearvode
(25 000 kronor) för pensionerade ledamöter med större ägande i
bolaget. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamöter som uppbär lön
från bolaget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av 4 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Omval föreslås av ordinarie styrelseledamöterna, Göran Ernstson, Ulf
Hagström, Eric Norelius och Martin Ridderheim.

Omval föreslås av revisor Johnny Svenander och revisor suppleant
Henric Larsolle.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler

Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma
bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
av högst 21.153.998 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även
emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler som kan innebära
utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat
vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana
konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av
teckningsoptioner och konvertibler skall kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om
apport eller kvittning eller eljest med villkor. Emissionerna skall
ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att
styrelsen önskar få en beredskap för att kunna tillgodose bolagets
eventuella behov av ytterligare kapital inför bolagets fortsatta
internationella expansion samt vidare i förekommande fall möjliggöra
förvärv av bolag, rörelse eller rörelsegren.

___________________

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget minst tre veckor närmast före stämman
på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär (se
kontaktuppgifter ovan) och som uppger sin postadress alternativt
e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets ekonomiska situation.

___________________

Södertälje i maj 2020

ECOMB AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar,
företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra
prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från
fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den
internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska
vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som
genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar
och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000
aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista.
Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecomb/r/kallelse-till-arsstamma-i-ecomb-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/11614/3109795/1246366.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.