Du är här

2017-05-30

ECOMB: Kvartalsredogörelse januari-mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge

följande kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2017;

Perioden januari-mars 2017

·
Nettoomsättningen januari-mars uppgick till 1 695 TSEK (5 882 TSEK)

·
Resultatet efter finansiella poster -649 TSEK (-372 TSEK)

·
Resultat per aktie -0,06 SEK (-0,03 SEK)

·
Antal aktier: 11 447 886 st (11 447 886 st)

·
Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar: 3
868 TSEK (2 549 TSEK)

Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år.

.

Orderstocken kvartalsvis

·
Orderstockens förändring sedan 2015 visas i figuren nedan.
Förändringen under det senaste året speglar utvecklingen av
Martinique-projektet, som är ett att våra största projekt genom
tiderna.

Årsvis jämförelse av kvartal

Q1 2017 - 4 242 TSEK / Q1 2016 - 10 555 TSEK

Verksamheten under Q1

Ekonomi

Bolagets kassa uppgick till 3,9 MSEK vid periodens utgång, varav 1,2
MSEK finns placerade i fonder. Kundfordringarna låg på 0,9 MSEK och
leverantörsskulder på 0,2 MSEK vid samma tidpunkt.

Resultaträkningen för Q1 visar ett resultat på -0,6 MSEK, vilket är en
försämring med 0,2 MSEK jämfört med föregående års resultat i samma
period.

Projekt

Ecotuberna har ankommit Västindien!

Martinique-projektet har blivit en riktig långbänk. Utrustningen stod
klar för leverans från Sverige och Frankrike redan för ett år sedan,
men kom till slut iväg från Le Havre i slutet av april.
Lokalbefolkningen på det franska departementet i Västindien har
protesterat mot anläggningen och vill hellre ha en elproduktion
baserat på sol och vind istället för koldioxidneutral biomassa.
Juridiska instanser kopplades in och nu verkar hindren för att
slutföra projektet vara undanröjda. Fraktfartyget ankom hamnen i
Fort-de-France alldeles nyligen. Vi kommer inom kort ha personal från
Sverige på plats tillsammans med vår franska partner Ecotech.
Installationen av de 4 Ecotuberna med all kringutrustning beräknas
starta i början av juni. Därefter sker utbildning av anläggningens
driftpersonal innan driftsättning och intrimning av systemet kommer
igång.

Den mest stimulerande delen av projektet ligger nu framför oss.

Stort förtroende hos Tereos

Valet av ECOMB som leverantörer av NOx-reduktionen till sockerbruket i
Lillers är mycket tillfredsställande. Tereos, som är en av världens
största producenter inom jordbruksindustrin, främst produktion av
socker, sirap, stärkelse och alkohol, har nu anlitat oss i ett antal
projekt de senaste åren. I Lillers har vi kommit längst, där
diskuteras för närvarande detaljerna i de-NOx-projektet, vem som
kommer att ansvara för vad. Inget kontrakt är idag skrivet, men
leveransen kommer att omfatta 2 Ecotuber.

Under Q1 kom också en order till sockerbruket i Escaudoeuvres i norra
Frankrike och det är ungefär samma upplägg som med förstudien till
Lillers. Den koleldade pannan på 120 MW ska simuleras med hjälp av
CFD (Computational Fluid Dynamics)-beräkningar, dels som pannan körs
idag och dels med Ecotube-systemet installerat och driftsatt. Målet
är även här att klara de nya emissionskraven för bl.a. NOx och CO
inom IED (Industrial Emission Directives) i EUs regelverk.
Ordervärdet uppgår till ca 700 kkr.

Ytterligare ett av Tereos sockerbruk i Frankrike, Attin, har skickat
en beställning till oss. Här gäller det en panndiagnos till ett
ordervärde av ca 200 kkr. Den koleldade pannan är mindre än 50 MW,
vilket innebär mildare krav på utsläpp av NOx och CO inom IED.

Icke-stationär syresättning av döda havsbottnar med ECOMB Ocean
Recycle och Kolmårdens djurpark

ECOMB, med det nya affärsområdet Ocean Recycle, har kommit överens med
Kolmårdens Djurpark om att genomföra ett projekt som syftar till att
studera grundläggande mekanismer för en effektiv syresättning av
Östersjöns döda bottnar med en ny teknisk lösning - Icke-stationär
tillförsel av syrgas från fartyg som drivs framåt med trustkraften
från vindkraftverk ombord på fartyget. Den utvunna elenergin används
för syresättningen.

Via sin insamlingsstiftelse arbetar Kolmården aktivt med forskning i
olika s.k. Bevarandeprojekt för en långsiktig och utvecklande
naturvård, ofta genom samarbeten och finansiella stöd till väl
utvalda organisationer runt om i världen. Sambah (Static Acoustic
Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) är bara ett exempel på
ett projekt där Kolmården var internationell koordinator och
medverkade med egna forskare och logistiska resurser.
Östersjötumlaren har minskat drastiskt i antal under senare delen av
1900-talet och är nu starkt utrotningshotad, bl.a. på grund av
Östersjöns dåliga bottenkvalitet. Sambah finansierades till 50% av
EU:s LIFE-program och resterande 50% kom från Naturvårdsverket, Havs-
och vattenmyndigheten och Kolmårdens djurpark.

På Kolmårdens djurpark finns också ypperliga möjligheter att
visualisera, mäta, analysera och videofilma testerna, där
målsättningen är att komma fram till hur en syretillförsel med ett
icke-stationärt system i praktiken ska ske för att uppnå optimala
effekter - max mängd av tillfört syre löst i bottenvattnet.

En mer detaljerad försöksplanering, projektets budget och finansiering
är frågor som nu står överst på dagordningen och vi ser med stor
tillförsikt framåt i detta spännande projekt.

Marknaden

Mini-Ecotube med fokus på mindre pannor i Sverige och Polen

För att bättre kunna möta konkurrensen på särskilt mindre
förbränningsenheter, som idag vänder sig till klassiska SNCR
(Selective Non Catalytic Reduction) leverantörer, utvecklar vi nu en
ny variant av Ecotube-systemet - Mini-Ecotube. Den arbetar inte med
"stegad lufttillförsel" utan här handlar det om NOx reduktion genom
tillförsel ett reduktionsmedel, oftast är det vattenlösningar av
ammoniak. Denna variant av Ecotube-systemet kommer fortfarande dra
fördel av väsentligt förbättrad distribution av reduktionsmedlet över
pannans tvärsnitt jämfört med klassiska SNCR-system men till ett mera
konkurrenskraftigt pris. Ecotuben blir mindre i diameter vilket
medför att tillhörande kylsystem, processluftssystem osv kan
tillverkas till en lägre kostnad.

Mjukvara som stärker oss

ECOMB och det svenska företaget Heat Management har inlett ett
samarbete rörande driftanalys av förbränningsanläggningar. De enorma
mängder data som produceras av alla sensorer i en
förbränningsanläggning kräver specialiserad mjukvara för "Big
Data"-analysen och för att finna samband mellan olika parametrar.
Heat Managements mjukvara och expertis att analysera resultaten
kommer att lyfta våra panndiagnoser till en högre nivå av detaljerad
information och bättre kvantifiera besparingarna med ECOMBs
produkter. Detta kommer att underlätta för beslutsfattarna i
inköpsprocessen. Heat Management har sina rötter i de två svenska
företagen Infrafone AB och SootTech AB. Heat Management
tillhandahåller optimeringslösningar för förbränningsanläggningar,
såsom CFD(Computational Fluid Dynamics), Big Data driftanalys samt
teknik för renhållning av värmeöverförande ytor och
avgasreningsutrustning.

Trots lyckad referensanläggning trögt i Polen

Den första anläggningen på en ny geografisk marknad är ofta helt
avgörande för fortsatta framgångar, ett misslyckande är helt enkelt
svårt att reparera utan mycket stora resurser.

Därför är vi mycket tillfredsställda med hur vårt första projekt i
Polen - Lublin - tillsammans med vår partner ICS kunnat genomföras
och resultaten talar sitt tydliga språk.

Polen är fortsatt en av våra hetaste marknader i världen, men
konkurrensen är tuff när det gäller enbart NOx-reduktion, klassisk
SNCR-teknik har ofta lägre CAPEX (Capital Expeditures), men högre
OPEX (Operational Expenditures) då mer kemikalier förbrukas.

Vi kalkylerade med minst ett nytt större projekt under 2016, men vi
har ännu inte uppnådde inte detta mål, trots värdefulla
marknadsföringsinsatser från vår partner ICS. Men marknaden är stor,
det kommer fler chanser i närtid.

Stiltje i England

I Storbritannien har allting tillfälligt stannat när det gäller
investeringar och utsläppsgränser för förbränningsanläggningar på
grund av Brexit och valet som kommer att hållas den 8 juni. Vi väntar
också på resultatet av den konsultation som hölls avseende MCPD
(Medium Combustion Plant Directive) och som kommer att reglera
utsläpp från anläggningar mellan 1 och 50 MW. Den brittiska
regeringen skulle ha publicerat sina slutsatser den 8 maj, men det
kommer troligen inte att ske innan valet i juni, alla väntar därför
på beslut och avvaktar med investeringar. Det nya LCPD (Large
Combustion Plant Directive) med tillhörande BREF (Best available
techniques REFerence document) har nu accepterats av "the IED Article
75 Committee" i Bryssel den 28 april och ger lite mer kött på benen
vad gäller framtida utsläppsgränser för stora
förbränningsanläggningar (över 50 MW). Däremot får vi vänta lite
längre på det BREF-dokument som reglerar sopförbränning, ett utkast
ska publiceras 2018 sen tar det ett år innan det har accepterats och
ytterligare fyra år innan det blir bindande.

Vi har dock fortfarande positiva diskussioner med den brittiska
OEM-leverantören vi tidigare nämnt om.

Trycket ökar på kolpannorna - nu måste även utsläppen av kvicksilver
minska

En intressant faktor när det gäller stora förbränningsanläggningar är
att det nya LCP BREF-dokumentet innehåller utsläppsgränser för
kvicksilver (Hg) - vilket den tidigare inte gjorde. Detta kommer att
påverka alla anläggningar i EU-området.

Hg förekommer naturligt ofta som mineralen HgS (cinnober), med andra
ord finns en viss koppling mellan hög svavel- och kvicksilverhalt i
ett bränsle. Kol, särskilt brunkol, kan innehålla upptill 4-5 vikt-%
svavel, ett bränsle som inte sällan innehåller mycket Hg.

Det finns ett antal metoder att rena kvicksilver från en rökgas, men i
större kolpannor är de extremt kostsamma, därför kommer vi att se
över möjligheterna att utnyttja Ecotube-tekniken för injicering av
lämpliga agenter, t.ex. ammoniumklorid, i dessa pannor.

Fler intressanta kontakter i Tyskland

Våra marknadsföringsinsatser tillsammans med vår tyska partner
Export-Market Europe AB mot alla kategorier fastbränsleeldade pannor
har gett flera intressanta kontakter som nu bearbetas. Kol, både i
form av stenkol och brunkol (lignit) är huvudspåret, men även en
anläggning för Powder Ecotube finns på listan. Vi hoppas därför få
återkomma med positiva nyheter från Tyskland under 2017.

Händelser efter periodens utgång

Årsstämman 2017

Årsstämman gick i år av stapeln den 15 maj och lockade 7 externa
aktieägare. Hela styrelsen var ock...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.