Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

ECOMB: Kvartalsredogörelse juli-september 2015

Styrelsen och verkställande direktören i ECOMB AB (publ) får härmed
avge följande delårsrapport för det tredje kvartalet 2015;

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen * under tredje kvartalet uppgick till 4 TSEK (14
TSEK )

· Resultatet efter finansiella poster - 431 TSEK ( -944 TSEK )
Perioden januari-september 2015

· Nettoomsättningen * januari-september uppgick till 2 387 TSEK (1
447 TSEK)

· Resultatet efter finansiella poster -876 TSEK (-2 439 TSEK)
· Resultat per aktie: -0,08 SEK (-0,24 SEK)
· Antal aktier: 11 477 886 st ( 10 002 034 st)
· Likvida medel vid periodens utgång inkl. kortfristiga placeringar:
7 974 TSEK

(4 890TSEK)

* I nettoomsättningen ingår per definition endast avslutade projekt -
ej pågående.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år
Orderstocken kvartalsvis under 2013-2015

Orderstocken** under Q3 var fortsatt hög och mångfalt högre jämfört
med motsvarande period föregående år

**Redovisningen av orderstocken baseras på ordervärden i projekten
minus fakturerade belopp under resp. kvartal

Kvartalsvis jämförelse senaste kvartalet

Q3 2015: 17 477 TSEK / Q3 2014: 1 497 TSEK

Kvartalsvis löpande senaste året
(Se diagram i bifogad pdf-fil)

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets kassa är stark och uppgick till 7 974 TSEK vid periodens
utgång. 2 MSEK av dessa finns placerade i fonder.

Med betalningsplaner i fas med kommande utgifter i pågående projekt
förväntas kassan kunna ge utrymme för fortsatta expansion i projekt
och nya medarbetare.

Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 876 TSEK, vilket är
en förbättring med 1 563 TSEK jämfört med föregående år.

Projekt

Produkter i arbete till Martinique

Tillverkning av utrustningen till Martinique är igång. Vår italienska
beställare, AC Boilers, har uttryckt önskemål om att leverantörer och
underleverantörer ska vara hemmahörande i EU. De fyra
Ecotube-paketen, hjärtat i leveransen, tillverkas i Sverige. Övrig
kringutrustning tillverkas i Frankrike och processluftfläktarna
inhandlas i Italien. Andra krav innefattar en godkänd Quality Control
Plan (Kvalitetsplan), Welding book (Svetsmanual) och testprocedurer
för att säkerställa kvaliteten i leveransen. Detaljerade föreskrifter
för målning av utrustning och anläggningar i tropiska klimat är ett
annat krav som måste följas.

Värdefulla men värdelösa klimatbidrag i Polen

Vi har nu klarat av det första prestandaprovet i Lublin, till den
första av de tre koleldade pannorna som ingår i vår leverans av
Ecotube-system. Huvudsyftet är NOx-reduktion och den utlovade
prestandaförbättringen klarade vi av med bred marginal.

Koldioxid är en gas som bidrar till växthuseffekten och som är en av
slutprodukterna vid förbränning av olika bränslen (samtliga utom
vätgas, som är fritt från kolatomer) - oavsett ursprung (biobränslen
eller fossila bränslen).

Genom att effektivisera förbränningsprocessen kan koldioxidutsläppet
minska, när verkningsgraden ökar går det åt mindre bränsle (i detta
fall kol) för att producera en viss mängd energi.

Ecotube-systemet är ett universalverktyg för att åstadkomma denna
effektivisering och hittills uppmätta värden indikerar att
koldioxidutsläppet från Lublin kommer att minska med ca 5000 ton per
år. När handelssystemet med utsläppsrätter av koldioxid
introducerades inom EU låg värdet på ca 200 SEK/ton. Många menade då
att nivåer runt 1000 SEK/ton (fotnot; motsvarar samma nivå som
fossila bränslen CO2-beskattas med i Sverige idag) skulle bli en
realitet inom några år, istället blev det tvärtom och idag ligger
värdet på en ny bottennivå: 40 SEK/ton. Därför ger detta endast små
effekter i kundernas pay-off-kalkyler, men det positiva
klimatbidraget är något vi ändå kan vara stolta över.

Verksamheten under Q3

Ekonomi

Bolagets kassa är stark och uppgick till 7 974 TSEK vid periodens
utgång. 2 MSEK av dessa finns placerade i fonder.

Med betalningsplaner i fas med kommande utgifter i pågående projekt
förväntas kassan kunna ge utrymme för fortsatta expansion i projekt
och nya medarbetare.

Resultaträkningen för jan-sep visar en förlust på 876 TSEK, vilket är
en förbättring med 1 563 TSEK jämfört med föregående år.

Projekt

Produkter i arbete till Martinique

Tillverkning av utrustningen till Martinique är igång. Vår italienska
beställare, AC Boilers, har uttryckt önskemål om att leverantörer och
underleverantörer ska vara hemmahörande i EU. De fyra
Ecotube-paketen, hjärtat i leveransen, tillverkas i Sverige. Övrig
kringutrustning tillverkas i Frankrike och processluftfläktarna
inhandlas i Italien. Andra krav innefattar en godkänd Quality Control
Plan (Kvalitetsplan), Welding book (Svetsmanual) och testprocedurer
för att säkerställa kvaliteten i leveransen. Detaljerade föreskrifter
för målning av utrustning och anläggningar i tropiska klimat är ett
annat krav som måste följas.

Värdefulla men värdelösa klimatbidrag i Polen

Vi har nu klarat av det första prestandaprovet i Lublin, till den
första av de tre koleldade pannorna som ingår i vår leverans av
Ecotube-system. Huvudsyftet är NOx-reduktion och den utlovade
prestandaförbättringen klarade vi av med bred marginal.

Koldioxid är en gas som bidrar till växthuseffekten och som är en av
slutprodukterna vid förbränning av olika bränslen (samtliga utom
vätgas, som är fritt från kolatomer) - oavsett ursprung (biobränslen
eller fossila bränslen).

Genom att effektivisera förbränningsprocessen kan koldioxidutsläppet
minska, när verkningsgraden ökar går det åt mindre bränsle (i detta
fall kol) för att producera en viss mängd energi.

Ecotube-systemet är ett universalverktyg för att åstadkomma denna
effektivisering och hittills uppmätta värden indikerar att
koldioxidutsläppet från Lublin kommer att minska med ca 5000 ton per
år. När handelssystemet med utsläppsrätter av koldioxid
introducerades inom EU låg värdet på ca 200 SEK/ton. Många menade då
att nivåer runt 1000 SEK/ton (fotnot; motsvarar samma nivå som
fossila bränslen CO2-beskattas med i Sverige idag) skulle bli en
realitet inom några år, istället blev det tvärtom och idag ligger
värdet på en ny bottennivå: 40 SEK/ton. Därför ger detta endast små
effekter i kundernas pay-off-kalkyler, men det positiva
klimatbidraget är något vi ändå kan vara stolta över.

Dispens beviljad för Lillers

Tereos har ansökt om dispens för implementering av utrustning för NOx-
och SOx-reduktion på sockerbruket i Lillers, något som nu beviljats.
Dispensen gäller i 2 år och innebär att utrustningen ska vara
installerad den 1 jan 2018. All fokus i det korta perspektivet ligger
därför på genomförandet av CFD-beräkningarna som tidigare beställts.
Nya mätningar har gett nya och förändrade indata, vilket gjort att
den ursprungliga tidplanen förskjutits, något som dock inte äventyrar
en eventuell framtida installation.

Panndiagnos på sågverk

En panndiagnos på ett sågverk har nyligen genomförts. Sågverken
tillhör en intressant kundkategori som måste klara IED (Industrial
Emission Directives). Men här är det inte emissionerna som är det
stora problemet, utan driftkostnaderna. Problem med höga
eldstadstemperaturer i den biobränsleeldade pannan gör att askan
smälter och orsakar driftstopp. Den stora kostnaden för de
oförutsedda stoppen ligger i bortfallet av energi (ångproduktion),
som leder till stopp i fabriken. Med Ecotube-systemet kan dessa
problem och stopp avsevärt minska i omfattning.

Första stationära kameran installerad!

Ett flertal portabla videokameror har använts genom åren, främst i
samband med panndiagnoser då vi visualiserat förbränningsförlopp. Det
har också varit en ren service-produkt, där vi på uppdrag filmat i
kundspecifika projekt. Vissa kunder har efterfrågat en stationär
kamera och efter att ha fått en beställning har vi hittat en
tillverkare som tagit fram ett kommersiellt exemplar till oss.
Kameran har i dagarna installerats på en panna i Sverige och kommer
att testköras under de närmaste veckorna.

Marknad

ICS satsar hårt i Polen

Polen är fortsatt en mycket intressant marknad för våra produkter,
främst styrd av de nya kraven inom IED (Industrial Emission
Directives) i EU-lagstftningen. Vår partner ICS

(Industrial Combustion Systems) lägger ner en imponerande arbetsinsats
i både vårt första projekt på Polsk mark och omfattande marknads- och
försäljningsinsatser. Med den lyckade referensanläggningen i Lublin
att luta sig emot är det svåraste hindret passerat.

Totalt arbetar ca 10 personer hos ICS heltid med våra produkter, dvs
betydligt fler mantimmar än vad vi själva mäktar med på den svenska
marknaden. Detta kommer att ge resultat.

BioC ny partner i England

Efter en tid utan partner och få kontakter med vår första
internationella marknad (Ecotube-projektet i Coventry 2000) har vi
nyligen kommit överens med BioC Ltd om att börja bearbeta den
engelska marknaden. Den svenske huvudägaren Alf Malmgren är bosatt i
England sen en längre tid tillbaks och har byggt upp en gedigen
kunskap och erfarenhet inom främst förbränning av biobränslen. Ett
antal konverteringsprojekt (kol till biobränsle) utgör basen i en
respektabel referenslista. Genomgång av kundlistor och prospekts är
redan igång.

P-Ecotube

Tillförsel av ett sekundärt bränsle i olika förbränningsapplikationer
är helt klart intressant och som vi tidigare informerat är ett
modifierat Ecotube-system ett utmärkt distributionsverktyg för att
kunna åstadkomma en jämn spridning/fördelning av bränslet över en
pannas stora tvärsnitt. Än så länge har vi dock inte hittat en
lämplig kund/större panna för att kunna testa tekniken i ett
Demonstrationsprojekt, men vi bearbetar ett par intressanta spår.
Patentansökningarna har också gått vidare för skydd på strategiskt
viktiga marknader, bl.a. EU.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Kommande rapporter 2016

· Bokslutskommuniké den 29 februari 2016.

Denna kvartalsredogörelse har inte blivit granskad av bolagets
revisor.

Södertälje den 27 november 2015

ECOMB AB (publ)

Göran Ernstson Ulf Hagström
(Styrelseordförande) (VD)

För ytterligare information, kontakta :
Ulf Hagström, VD
Telefon: 08-550 12 550
E-post: ulf@ecomb.se
Kvartalsredogörelsen finns tillgänglig på www.ecomb.se

Kort om ECOMB AB (publ)
ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som
minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.