Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-29

EcoRub: Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2015

· Omsättningen för perioden 4,5 MSEK (5,0)
· Resultat efter finansnetto -12,3 MSEK (-8,0)
· Resultat per aktie -0,58 kr (-0,37)
· Likvida medel vid periodens slut 0,8 MSEK (5,0)
· Aktieägartillskott om 1 MSEK har erhållits

KOMMENTAR

EcoRubs vision är att utveckla och tillverka miljövänliga och
konkurrenskraftiga produkter och råvaror från återvunna bildäck.
Många delar denna vision och bolaget fick 2015 branschpriset
"Plastovationer Miljö".

Under året stod det dock klart att EcoRub tidigare varit för
optimistiskt och gjort saker i fel ordning.

Investeringar i maskiner och etablering i tillhörande nödvändiga
lokaler samt uppbyggnad av organisation för detta skedde alltför lång
tid innan det fanns färdiga egna produkter och volymkunder.
Resultatet blev mycket höga löpande kostnader som inte kunde bäras av
en högst moderat försäljning av produkter med låg marginal. Det
ohållbara i situationen blev uppenbart när det i augusti stod klart
att CE-märkningen av bolagets unika geomembran skulle bli försenad.

Geomembran används som tätskikt i marken och förväntas vara intakt
under mycket lång tid. Ingen vet egentligen exakt vilka fysikaliska
krav som måste ställas. EcoRub har dock tyvärr stött på en generell
problematik ("end of waste") som påverkar synen på gummigranulat från
bildäck. Certifierande organ SP betraktar materialet som avfall,
medan vår leverantör Ragnsells har övertygande dokumentation som gör
att det borde betraktas som en råvara. Detta ledde till ytterligare
förseningar. Arbetet med att testa och dokumentera produkten har dock
fortgått och beräknas vara klart under andra kvartalet 2016.

Av dessa skäl gjorde bolaget kraftiga personalnedskärningar och
inledde en omstrukturering av koncernen, vilket bland innebar att
dotterbolaget Arbergo Scandinavia AB försattes i konkurs. Lån från en
av bolagets huvudägare omvandlades i slutet av året till ett
villkorat aktieägartillskott (1 MSEK). Likväl började bolaget tära på
aktiekapitalet och ytterligare åtgärder är nödvändiga under 2016.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver med så kallade copolymerer
för att skapa nya material med mycket goda materialegenskaper, t ex
svetsbart, slagtåligt och fullständigt återvinningsbart.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen
EcoElast AB, ProFarma AB och Holmsund Golv AB. EcoElast AB utvecklar,
tillverkar och säljer produkter baserade på återvunnet gummi i form
av dukar. ProFarma AB tillverkar och säljer produkter till
lantbrukssektorn.

Omsättning, resultat m.m.

Belopp i kronor jan-dec 2015 jan-dec 2014

Omsättning under perioden 4 510 882 4 988 552

Resultat efter finansiella poster -12 264 290 -7 998 681

Kassa och bank 783 116 5 043 181

Resultat per aktie* -0,58 -0,37

* Antalet aktier den 31 december 2015 var 1,000,000 A-aktier och
20,040,045 B-aktier (kvotvärde 0,35 kr)

Årets underskott förklaras med att bolaget belastats med kostnader i
samband med omstruktureringen och nedskrivningar av tidigare
aktiverade utgifter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I slutet av år 2015 formulerades bolagets framtida inriktning med
fokus på utveckling av miljövänliga EcoElast-produkter och i första
hand geomembran. Denna plan ligger fast. Styrelsen har dock gjort
bedömningen att det för närvarande inte ligger i aktieägarnas
intresse att finansiera de mycket höga kostnader som lokaler och
maskinpark innebär. Testkörningar och produktion av geomembran och
andra likartade produkter planeras under en uppbyggnadsperiod ske hos
en av bolagets partners.

Bolaget har därför gjort en uppgörelse med fastighetsägaren
Trollporten AB och per den 31 mars 2016 sagt upp hyreskontraktet för
lokalerna i Holmsund samt sålt produktionsutrustningen till bokfört
värde (4.5 MSEK), vilket styrelsen med hänsyn till förutsättningarna
bedömt vara ett marknadsmässigt pris. Efter återbetalning av
hyresskuld och lån från aktieägare tillförs bolaget en likvid om 2.25
MSEK, vilket beräknas täcka bolagets likviditetsbehov under 2016.

EcoRub har börjat tära på bolagets aktiekapital. Därför kommer
styrelsen inom kort att kalla till extra bolagsstämma och föreslå att
aktiekapitalet sänks. I den mån det krävs under mellantiden kommer en
kontrollbalansräkning att upprättas.

Styrelsen har även beslutat att fusionera eller avveckla samtliga
dotterbolag i koncernen för att få en enklare och mer
kostnadseffektiv struktur. I och med detta bedöms omstruktureringen
vara slutförd och fokus kan läggas på utveckling och försäljning av
EcoElast-produkter.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Redovisningsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).. Om inte annat framgår är principerna samma
som i senaste årsredovisning.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Fullständig årsredovisning och koncernredovisning kommer att finnas
tillgänglig på bolagets kontor: Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund
samt på www.ecorub.se från 2016-05-08.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår stämman att ingen vinstutdelning sker.

Övrigt

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Holmsund den 5 april 2016.

Årsstämma kommer att hållas i Holmsund den 8 juni 2016.

Kvartalsrapport för första kvartalet 2016 lämnas den 30 maj 2016.

Holmsund den 29 februari 2016

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Einar Pontén
070-5783495
Anders Viklund
070-5183252

EcoRub AB (publ)
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund
Org nr: 556438-0284

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/bokslutskommunike-for-ecorub-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/11601/9926738/483328.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.