Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-15

EcoRub: Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2018

JANUARI-DECEMBER

· Nettoomsättning för perioden 2,6 Mkr (4,4)
· Resultat efter finansnetto -6,3 (- 1,7)
· Resultat per aktie -0,10 kr (-0,03)
· Likvida medel vid periodens slut 1,9 Mkr (0,7)
· Antalet aktier 2018 12 31var 66 195 623. Alla aktier är B-aktier.
· Ecorub har under året tagit avgörande steg framåt för att skapa
ett ledande företag inom "Circular Economy" för att omvandla ett
"avfall" till högkvalitativa produkter

OKTOBER-DECEMBER

· Nettoomsättning för perioden 0,8 Mkr (1,5)
· Resultat efter finansnetto - 3,0 Mkr (+0,2)
· Två säljare anställdes i november

VD-KOMMENTAR

2018 var alla f.d. dotterbolagen fusionerade in i moderbolaget EcoRub.
Tappet vad gäller omsättning fjärde kvartalet beror på att den ende
säljaren i bolaget gick i deltids pension och nyanställning drog ut
på tiden på grund av likviditetsbrist. Likviditetsbristen löstes
genom att första Tranchen från European High Growth Opportunities
Securitization Fund (EHGOSF) betalades ut 2018 11 02. Veckan
därefter anställdes två nya säljare.

Dessa säljare har nu genomgått produktutbildning och en del
förberedelsearbete har genomförts. De är nu i aktiva i
försäljningsarbetet.

Under motsvarande period 2017 fick vi in en enstaka stor order värd
800 TSEK som gjorde att det kvartalet gav ett plusresultat.

Avgörande steg har tagits under året för att göra EcoRub till ett
ledande företag inom Circular Economy för att omvandla polymera
material som klassas som en "avfall" till högkvalitativa produkter
för en hållbarare värld.

I mars 2018 erhöll vi beslut om investeringsstöd för upp bygget av ett
laboratorium - 25% erhölls i stöd.

I april köptes en industrifastighet - ett f.d. bageri på 6400 Kvm - i
Hökmark, Lövånger för 4,5 MSEK. Försäkringsvärdet är 25 ggr högre.

I juni var flytten av produktionen från Vilhelmina genomförd och
lokaler för den verksamheten var iordningsställd. Hyreskostnaderna
för lokalerna i Vilhelmina har vi kvar till september 2019.
Personalen från Vilhelmina veckopendlar till verksamheten i Hökmark.

I augusti erhölls ett stöd på 25 % av kostnaderna för investeringar i
produktionsutrustning från Länsstyrelsen i Västerbottens Län.

I september anställdes en teknisk chef som bland annat har ansvaret
för den utrustning som köps in. Leverans av utrustning för
tillverkning av formsprutningspellets kom strax efter och var klar
för produktion i november 2018.

I november anställdes två säljare och efter årsskiftet anställdes en
stabsperson för att ansvara för och utveckla företagets
kvalitetssäkringssystem och ansvara för laboratoriet.

Laboratoriet har nu köpt in den utrustning som behövs för att göra de
tester som behövs för utveckling av nya material och
kvalitetssäkring.

I februari 2019 köptes verktyg och formsprutningsmaskiner för att
kunna göra en serie av olika komplicerade produkter av olika
materialblandningar. Detta för att kunna visa marknaden vad som kan
göras. Dessa produkter kommer också att säljas på marknaden. Dessa
produkter finns produktionsklara från mars 2019.

I slutet av januari 2019 erhöll EcoRub miljötillstånd från Bygg- och
Miljönämnden i Skellefteå kommun för att tillverka upp till 10 000
ton formsprutningspellets per år.

Utvecklingen för den finansiella verksamheten

Vid årsmötet i juni 2018 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att
göra emissioner till ett värde av max 20 Mkr. Stämman informerades då
om att vi kontaktats av ytterligare investerare.

I mitten av juli 2018 rapporterades att en avsiktsförklaring hade
undertecknats med EHGOSF - European High Growth Opportunities Fund. I
oktober fanns ett avtal på plats och första utbetalningen av
konvertibelt lån skedde i november.

I oktober 2018 aviserades att gratis teckningsoptioner skulle utdelas
till samtliga delägare. För att göra detta måste styrelsen ha ett
utökat bemyndigande. På årsstämman i juni 2018 beslutades att
styrelsen hade mandat att besluta om emissioner, mm till ett värde av
20 miljoner SEK. Den planerade utdelningen av teckningsoptioner sker
till innehavare av totalt 63 927 693 aktier. I ock med Bracknors
konverteringar av en tranch till aktier 2018 10 10 kom antalet aktier
att överstiga 56 miljoner aktier och då räckte inte årsstämmans
bemyndigande om emissioner upp till 20 miljoner till. Bolagsverkets
regler säger att man måste utgå från att alla teckningsoptioner löses
in.

Vidare redogjorde bolaget för att intressenter som kan vara
intresserade av ett samarbete och möjligen gör det genom ett
delägarskap i EcoRub AB. Därför ville styrelsen reservera ytterligare
20 miljoner för detta. Totalt önskar styrelsen ett utökat
bemyndigande med 45 miljoner SEK utöver de 20 miljoner SEK som
fastställdes på årsstämman den 21 juni 2018.

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB den 9:e november i Hökmark,
Skellefteå Kommun, fattades beslut om detta.

2018 11 09 meddelade bolaget att vederlagsfria teckningsoptioner
skulle ge ut till samtliga delägare till en kurs av 0,28 SEK. Dessa
skulle vara inlösta senast 20181214. Teckningsoptioner till ett värde
av 2 956 189,88 kr före emissionskostnader löstes in. EcoRub har
närmare 2 000 delägare varav över 300 deltog i emissionen.

I februari 2019 beslutade Ecorub att avstå från att rekvirera fler
trancher från bolagets investera med motiveringen:

"Bakgrunden till beslutet är att styrelsen bedömer att nedgången i
börskursen inte är kopplat till bolagets verksamhet och de projekt
bolaget är involverade i utan beror på finansieringsformen."

Strax därefter erhåller EcoRub information om att Bracknor Fund Ltd
Bracknor Fund Ltd inte kräver att få de två kvarstående trancherna
genomförda, som de har rätt till enligt avtalet från oktober 2017.
De säger sig ha nog med aktier för att kunna återlämna de 4,8
miljoner aktier de lånat av Åke Paulsson. Bracknor har meddelat att
deras verksamhet inte har lagts ned, men att de inte längre tecknar
nya avtal.

EcoRub har för avsikt att vid nästa finansieringsrunda utge
vederlagsfria teckningsoptioner till kurs och villkor som bestäms vid
det tillfället.

Marknadsutvecklingen

I mars 2018 fick företaget vd utmärkelsen "Best CEO in Sustainable
Product Manufacturing Industry 2018"

Under första kvartalet 2018 utvecklas ett samarbete med industrier och
företag i Italien med syfte att skapa ett gemensamt finansierat
utvecklingsprojekt. Lyckade produktionstester har skett i Italien
under halvåret. Ett verktyg från ett lyckat produktionstest i Italien
har köps in av Ecorub under februari 2019.

I juli 2018 blir EcoRub deltagare i ett projekt för att utveckla
3D-printade biobaserade specialemballage. Det är på 3 år och leds av
Rise i Piteå.

I november erhåller EcoRub Europeiskt varumärkesskydd för TPRR
(ThermoPlastic Recycled Rubber).

I november bestämmer EcoRub att bolaget har för avsikt att under 2019
säkerställa tillgången på återvunnet plast genom att utreda
möjligheterna att själva processa "plastavfall". Det skulle
underlätta certifieringen av våra slutmaterial genom att vi har
kontroll över hela produktionskedjan.

I februari 2019 beslutar EcoRub att investera i verktyg och maskiner
för ca 0,5 MSEK för ändamålet och produkterna tillverkas för att
marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja
externa projekt.

Genom att visa fler produkter som tillverkats av TPRR® ökar intresset
för att ställa om produktionen till våra miljövänliga TPRR material.

Tre utvalda konsumentprodukter tillverkas i första omgången, vilket
dels visar möjligheterna med materialen men även produktionstekniska
egenskaper som ger nya möjligheter till produktutveckling.
Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa
på spannet i möjligheter.

Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR®
materialens produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta
ledtider för materialanpassning till kundens befintliga verktyg och
maskiner.

Ecorub deltar i dagsläget i en rad intressanta projekt där TPRR®
materialet är en förutsättning för att nå en ekologiskt hållbar
produkt med bibehållen produktionsekonomi. Men information om
projekten kan inte publiceras i dagsläget för de är sekretessbelagda.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt
material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper.
Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet,
slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som
används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av
gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor),
EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, och Profarma® (huvudsakligen
foderringar till hästägare)

Årsredogörelse i sammandrag:

+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+
| |2018 10 01 |2017 10 01|2018 01 01|201701 01 - 2017 12 31|
| |-2018 12 31|-2017 12 |- 2018 12 | |
| | |31 |31 | |
+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+
|Omsättning under| 752 854| 1 637 452| | 4 390 970|
|perioden: | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+
|Resultat efter | -3 001 778| 419 869|-6 370 126| - 1 701 454|
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+
|Kassa och bank | 1 882 814| 733 138| 1 882 814| 733 138|
+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+
|Resultat per | -0,096| -0,01| -0,096| -0,01|
|aktie | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+----------------------+

.

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

European har omvandlar sina 50 poster av det konvertibla lånet till aktier i början av februari 2019. Bolaget har 20190215 101 223 843 aktier. Ecorub beslutade 20180201 att avstå från att rekvirera fler trancher.

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte
annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.