Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

EcoRub: EcoRub AB (publ) har påkallat finansiering inom ramen för finansieringsavtal med Bracknor Fund LTD

Styrelsen i EcoRub AB ("EcoRub") meddelar att en första tranch
påkallats via tidigare ingått avtal med Bracknor Fund LTD
("Bracknor") omfattande initialt 2 429 925 kronor genom riktad
emission av konvertibla skuldebrev samt teckningsoptioner till
Bracknor. Det kapital EcoRub tillförs via finansieringsavtalet är
främst avsett att möjliggöra en förstärkning av EcoRubs
produktförsäljning på befintliga marknader och förstärkning av
laboratorium.

Konvertibler av serie 2017/2018 KV1

Styrelsen har påkallat en första finansiering om totalt 2 429 925
kronor från Bracknor, bestående av tjugofem (25) konvertibler med ett
nominellt värde om vardera 97 197 kronor som löper räntefritt och har
en löptid om tolv (12) månader. Konvertering av konvertibler till nya
B-aktier i bolaget kan ske kontinuerligt under konvertiblernas löptid
och till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av
den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella
kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår
dagen för begäran om konvertering. Konverteringskursen får inte
fastställas till ett lägre belopp än 0,20 kronor. Vid fullt nyttjande
av dessa tjugofem (25) konvertibler kan antalet B-aktier i EcoRub öka
med högst 12 149 625 stycken varav aktiekapitalet kan komma att öka
med högst cirka 303 740 kronor. Högsta ökning av B-aktier och
aktiekapital är hänförliga till den lägsta kursen om 0,20 kronor och
kan potentiellt bli lägre. Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen av
röster och kapital till högst cirka 18,7 procent. Konverteringskursen
samt antal aktier som respektive konvertibel ger rätt att konvertera
ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler i samband med t.ex.
split, fondemission eller företrädesemissioner.

Teckningsoptioner av serie 2017/2021

I samband med emittering av konvertiblerna har i enlighet med
finansieringsavtalet 4 859 850 optioner vidhängts vilka vid fullt
nyttjande kan tillföra EcoRub ytterligare totalt 1 943 940 kronor.
Optionerna utges vederlagsfritt och varje option berättigar till
teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget fram t.o.m. den 30 november
2021 till en teckningskurs om 0,40 kronor. Vid fullt nyttjande av
dessa 4 859 850 optioner kan antalet B-aktier i EcoRub komma att öka
med högst 4 859 850 stycken och aktiekapitalet kan komma att öka med
högst cirka 121 496 kronor . Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen
av röster och kapital till cirka 6,9 procent. Teckningskursen samt
antalet B-aktier som respektive option ger rätt att teckna ska vara
föremål för sedvanliga omräkningsformler i samband med t.ex. split,
fondemissioner eller företrädesemissioner. Optionerna ska ha en
löptid om fyra år varav teckning av aktier, med stöd av optioner, ska
ske kontinuerligt under optionens löptid.

Engagemangsavgift till Bracknor

I enlighet med ingånget finansieringsavtal godkänt av extra
bolagsstämma den 29 september 2017 utgår i samband med påkallandet av
den första tranchen enligt ovan engagemangsavgift till Bracknor i
form av kvittningsemission av tre (3) konvertibler med ett nominellt
värde om vardera 97 197 kronor. Konvertering av konvertibler till nya
B-aktier i bolaget kan ske kontinuerligt under konvertiblernas löptid
och till en kurs motsvarande ett belopp uppgående till 90 procent av
den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella
kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår
dagen för begäran om konvertering. Konverteringskursen får inte
fastställas till ett lägre belopp än 0,20 kronor. Vid fullt nyttjande
av dessa tre (3) konvertibler kan antalet B-aktier i EcoRub komma
att öka med högst 1 457 955 stycken varav aktiekapitalet kan komma
att öka med högst cirka 36 449 kronor. Högsta ökning av B-aktier och
aktiekapital är hänförliga till den lägsta kursen om 0,20 kronor och
kan potentiellt bli lägre. Vid fullt nyttjande uppgår utspädningen av
röster och kapital till högst cirka 2,7 procent.

För ytterligare information om finansieringsavtalet med Bracknor
hänvisas till PM publicerat 2017-10-24.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november 2017.

För mer information om EcoRub AB (publ), vänligen kontakta:

Åke Paulsson

Vd

ake.paulsson@ecorub.se

070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att
blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material -
ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är
bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att
materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för
formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom
plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och
skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/ecorub-ab--publ--har-pakallat-finansi...
http://mb.cision.com/Main/11601/2385059/747970.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.