Du är här

2018-08-24

EcoRub: Halvårsrapport för  EcoRub AB (Publ) januari - juni 2018

· Nettoomsättning för perioden 1,4 Mkr (2,1 )
· Resultat efter finansnetto - 2,3 Mkr( - 0,2 )
· Resultat per aktie -0,05 kr (0,00)
· Likvida medel vid periodens slut 0,196 Mkr (0,45)
· En maskin för tillverknings av formsprutningspellets har köps in.
· Laboratoriet har utökats med en laboratoriepelletsmaskin och ett
slagtestningsinstrument.

· En industrifastighet har köps i Hökmark, Lövånger och verksamheten
har flyttats dit

· Lyckade formsprutningsförsök har skett i Italien och Kina
· Ett utvecklingsprojekt i Italien med Italienska företag och EcoRub
är under uppbyggnad

· Tranch nr 2 har rekvirerats
· Antalet aktier är 52 993 031. Samtliga aktier är B-aktier
Andra kvartalet (2018-04-01 till 2018-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 689 886 (1 429 247) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 774 222 (+227
123) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (0,00) SEK.
VD-KOMMENTAR

Under halvåret har vi inte haft några enstaka stora leveranser som
dragit iväg med försäljningsresultatet som under 2017, utan det har
varit "business as usual". Under 2017 fick vi en enstaka mycket stor
order på 990' för mattor till en inomhusskyttebana. Om vi tar bort
den för att få ett jämförbart scenario för 2017 och 2018 ökade
försäljningen av mattor under varumärket Arbergo® med 18 %.
Försäljningen av produkter för hästmarknaden under varumärket
Profarma® ökade med 43 %. Försäljningen av gummiduk under varumärket
EcoElast® ökade med 43 %. Den sammanlagda försäljningsökningen med
det räknesättet blev 28 %. Och trenden håller i sig.
Omsättningsökningen under 3 kvartalet till och med 15 augusti ökade
med 24 % jämfört med samma period förra året.

Under första halvåret 2018 har en ny hemsida för EcoRub arbetats fram
och den ska fortsätta att utvecklas. Nya hemsidor skall också
utvecklas för varumärkena Arbergo®, EcoElast® och Profarma®.

Periodens förlust på 1,7MSEK består i sin helhet av kostnader som har
att göra med våra satsningar på utveckling av vår verksamhet.

Vi har haft en del kostnader för verksamhetsflytten från Vilhelmina
till Hökmark som bestått i extra lönekostnader och transportkostnader
på ca 260'. Enbart fraktkostnaden för flytten från Vilhelmina gick på
110'. Vi får också under en period dubbla hyreskostnader.
Flyttavståndet är över 300 km. Lika lång som från Linköping till
Helsingborg.

Ungefär 1 100' har satsats under halvåret i utvecklingsverksamheten
varav utöver det 200' har balanserats upp. Därutöver .har våra
avskrivningskostnader och räntekostnader ökat med ca 340' jämfört med
2017 som en konsekvens av våra framtidssatsningar.

Utrustning för att tillverka pellets för formsprutning i
laboratorieskala och i produktions skala (1 - 1,5 ton/ timme) har
utvärderats och köpts in. Skall vara i drift under kvartal 3.
Laboratoriet har kompletterats med ett slagtestningsinstrument.

I april 2018 köptes en industrifastighet i Hökmark - f.d. Fazers
bageri. Köpeskillingen blev 4,5 miljoner som finansierades med ett
lån från Styrelseordförande Svante Larsson. Under maj flyttades
tillverkningen från Vilhelmina till Hökmark och produktionen var
igång i början av juni. Lokalerna rustas upp och anpassats för vår
verksamhet.

Under andra kvartalet erhölls en ytterligare tranch ut på 2 429 995.
Den har använts till att betala utrustning för produktion och
laboratorium och till utvecklingsverksamheten.

Under perioden har lyckade produktionstester skett med formsprutning
av EcoRub's material i Italien. Ett lyckat produktionstest av en
kofångare till en Kinesisk SUV har och skett i Kina. En projektgrupp
bestående av EcoRub, ETRA (European Tyre Recycling Association), ett
plastutvecklingsinstitut - PolyPlast i Turin och plastföretag i
Turin-området förbereder en gemensam ansökan till EU:s Horizon 2020.
Andra aktörer i andra länder kommer troligtvis också ansluta sig. De
kostnader som kan täckas med dessa medel, om ansökan godkänns, är
främst lönekostnader i anknytning till marknadsutvecklingsarbete.

Under perioden har EU:s revisorer lämnat besked om ett "teoretiskt
möjligt maximalt krav på återbetalning" på 869' för projektet ACE,
som drevs under EcoInnovation programmets regi åren 2010 till 2012.
Den summan har kostnadsförts för 2017. EcoRub har inte accepterat den
revision som genomförts utan har kraftfulla anmärkningar mot den. två
tredjedelar av återbetalningskravet handlar om lönekostnader. Man
skriver: "The work performed … did not justify the hours reported…".
I pressmeddelande på Aktietorget 2012-04-11
https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-a...
berättas att budgeten har hållits för projektet, men att målen för
verksamheten överskridits med minst 3 ggr. EcoRub hade med andra ord
hållit sin del av avtalet och kräver att EU ska hålla sin del av
avtalet om 50 % av kostnaderna i projektet.

Under perioden har det hållits en årsstämma för EcoRub där styrelsen
utökades med tre personer med mångårig erfarenhet av
marknadsutvecklingsfrågor. På årsstämman beslutades också om att
bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna
fatta beslut om nyemission, konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner om högst 20 Mkr (total emissionslikvid).
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
Styrelsen bekräftade då att den pågick samtal med andra möjliga
investerare förutom Bracknor.

EcoRub arbetar med att söka hyresgäster till fastigheten och några
intressenter bearbetas.

EcoRub håller på att skapat en bred grund för stabil utveckling. Det
som blir utmaningen under andra halvåret 2018 är att få igång
tillverkning av pellets och marknader för det, men också att satsa på
ökad försäljning under våra varumärken.

Verksamhet

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR
- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget blandar
blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som
trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor),
EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet) och
Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Halvårsrapport i sammandrag:

+----------------+----------+----------+----------+----------------------+
| |2018 01 01|2017 01 01|2018 04 01|2017 04 01- 2017 06 30|
| |- 2018 06 |- 2017 06 |-2018 06 | |
| |30 |30 |30 | |
+----------------+----------+----------+----------+----------------------+
|Omsättning under| 1 394 029| 2 103 733| 689 886| 1 429 247|
|perioden: | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------------------+
|Resultat efter |-2 389 679| -198 239|-1 774 222| 227 123|
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------------------+
|Kassa och bank | 196 757| 415 970| 196 757| 415 670|
+----------------+----------+----------+----------+----------------------+
|Resultat per | -0,05| 0,00| -0,05| 0,00|
|aktie | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------------------+

Väsentlig information efter halvårsbokslutet

EcoRub har tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, Nefab, samt
Swerea Sicomp beviljats 4,1 Mkr av Vinnova för att utveckla
biobaserade granulat för 3D printing.

Projektet som löper över tre år leds av Swerea Sicomp.
Friformsframställning skapar en möjlighet att skapa komplexa
produkter i ett stycke, vilket minskar monteringstid och
materialspill.

Vi har nu påbörjat rekryteringen av utökade säljresurser och den
personalen kommer att placeras i våra kontorslokaler i Hökmark. Vi
får räkna med att satsningarna på att utveckla vår verksamhet kommer
att ge fortsatta förluster i nästan samma storleksordning som andra
kv artalet2018. Förlusterna väntas upphöra när satsningarna på
säljinsatser börja ge resultat.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte
annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet ska lämnas 16 november 2017.

Hökmark 2018 08 24

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ) 5564380284

+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Resultaträkning |2018 01 01 |201701 01 -|2018 04 01|2017 04 01- 2017 06 30|
| |- 2018 06 |2017 06 30 |- 2018 06 | |
| |30 | |30 | |
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
| | | | | |
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Rörelsens | | | | |
|intäkter | | | | |
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Nettoomsättning | 1 394 029| 2 103 733| 689 886| 1 429 247|
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
| | | | | |
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Rörelsens | | | | |
|kostnader | | | | |
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Råvaror | -424 827| -669 788| -324 213| -493 214|
+-----------------+-----------+-----------+----------+----------------------+
|Övriga externa | -1 138 261| -567 331| -580 952| - 186 307|
|kostnader | | | | |...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.