Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

EcoRub: Halvårsrapport för EcoRub AB (Publ) januari - juni 2019

·
· Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,4)
· Resultat efter finansnetto - 4,0 Mkr( - 2,3 )
· Resultat per aktie -0,04 kr (-0,05)
· Likvida medel vid periodens slut 2,189 Mkr (0,197)
· Försäljningen har ökat med 14 % andra halvåret jämfört med samma
period året före. Försäljningen av arbetsplatsmattor ökade med 23 %.

· EcoRub har uppnått en milstolpe. Vi omvandlar nu avfall i form
av återvunna polymerer till kommersiella handelsvaror registrerade på
REACH. Vi är unika på det området.

· Antalet aktier är 109 473 843. (52 993 031). Samtliga aktier är
B-aktier

Andra kvartalet (2019-04-01 till 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 055 507 (689 886) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 990 186 ( -1
774 222) SEK.

· Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) SEK.
VD-KOMMENTAR

Direkt efter semestern i år kunde vi registrera de första TPRR®
materialen på REACH. I och med det har vi lämna det stadium där vi
endast får leverera material, i begränsade mängder, för forskning och
utveckling till att ha kommersiella TPRR® -råvaror.

Det är också möjligt att leverera större mängder till andra företag
som HAR TILLSTÅND ATT HANTERA AVFALL. Men de är ytterst få och ingen
av dem kan omvandla detta avfall till en produkt registrerad på
REACH. Nu har vi de lagliga förutsättningarna för att expandera
försäljningen av TPRR®.

Vi är världsunika!

Vi har arbetat med att skapa en ISO 9001 och ISO 1400 certifiering. Vi
arbetar i enlighet med det regelverk som finns för dessa idag och
beräknar att vår certifiering bli klar inom någon månad. Den är en
förutsättning för att kunna leverera till industriella aktörer. När
certifieringen är klar kommer vi att få utökade resurser för
utveckling av nya material för certifiering på REACH.

Under halvåret kom vi ikapp svackan under första kvartalet och har en
försäljningsutveckling som är i fas med den prognos som lämnades i
samband med utgivandet av vederlagsfria teckningsoptioner i våras.

För lite mer än ett år sedan påbörjade vi vår resa med att köpa en
industrilokal. Den kompletterades med fullskaligt laboratorium,
maskinpark för att tillverka formsprutningsråvara, maskiner för att
tillverka färdiga TPRR®-produkter, nyanställningar i form av teknisk
chef, kvalitets chef, marknadschef och säljare. Allt detta ledde till
redovisade förluster föregående år på 6,4 M SEK. Till detta ska
läggas första halvårets förluster på 4,0 M SEK. Totalt har vi satsat
10 miljoner på projektet. Till det ska läggas balanserade poster som
fastigheter, maskinpark och utrustningar/inventarier på ca 13 M SEK.
Totalt sett har 23 M SEK investerats i TPRR®- verksamheten fram tills
nu.

När vi kan tillverka TPRR®- produkter i ett skift motsvarar det lite
över 1 000 ton per år. Det motsvarar en minskad konsumtion av cirka 2
500 ton råolja och cirka 2 700 ton koldioxid motsvarande 530
svenskars koldioxid emissioner (Källa: ekonomifakta 20190705 ).

Vårt arbete med att systematisk och målmedvetet utveckla verksamheten
finns dokumenterat på vår hemsida
https://www.ecorub.se/about-ecorub/?lang=sv

Under detta halvår har försäljningen ökat med 14 % totalt.
Försäljningen av arbetsplatsmattor i varumärket Arbergo hade ökat med
23 %. Försäljningen av gummiduk och halkskydd ökat med 11 %. Däremot
hade försäljningen av foderringar under varumärket Profarma minskat
med 44 %. Det berodde på att vår tidigare distributör, Lantbutiken,
lagt ned sin verksamhet och den nye, Bole, inte hann komma i kapp.

I januari 2019 erhöll vi tillståndet att hantera 10 000 ton avfall, i
form återvunna polymerer som plast och gummi, per år.

I februari tar styrelsen beslut om att avstå från att rekvirera fler
trancher. Samtidigt beslutar styrelsen om att utge "vederlagsfria
teckningsoptioner". Samma månad anställer bolaget en kvalitetschef
med målsättning att ISO-certifiera verksamheten.

I maj ger bolaget ut teckningsoptionerna och 6,2 miljoner erhålls som
nytt aktiekapital från en riktad emission och från inlösen av
teckningsoptioner.

Verksamhet

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial TPRR
- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget blandar
blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer som
trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor),
EcoElast ® (gummiduk), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet) och
Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Halvårsrapport i sammandrag:

+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+
| |2019 01 01 -|201801 01 -|2019 04 01 |2018 04 01- 2018 06 30 |
| |2019 06 30 |2018 06 30 |-2019 06 | |
| | | |30 | |
+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+
|Omsättning under|1 591 618 |1 394 029 |1 055 507 |689 886 |
|perioden: | | | | |
+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+
|Resultat efter |-4 052 354 |-2 389 679 |- 1 990 186|-1 774 222 |
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+
|Kassa och bank |2 188 602 |196 757 |2 188 602 |196 757 |
+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+
|Resultat per |-0,04 |-0,05 |0,02 |-0,05 |
|aktie | | | | |
+----------------+------------+-----------+-----------+-----------------------+

Väsentlig information efter halvårsbokslutet

De första certifieringarna av material genomfördes i augusti. Fler
certifieringar på REACH är under behandling.

Redovisningsprinciper

Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte
annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för tredje kvartalet ska lämnas 15 november 2019

Denna information är insiderinformation som EcoRub AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20190827

Hökmark 2019 08 27

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se

tel: 070 6634174

EcoRub AB (publ) 5564380284

+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Resultaträkning |2019 01 01 -|2018 01 01 -|2019 04 01 -|2018 04 01-|
| |2019 06 30 |2018 06 30 |2019 06 30 |2018 06 30 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Rörelsens | | | | |
|intäkter | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Nettoomsättning |1 591 618 |1 394 029 |1 055 507 |689 886 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Rörelsens | | | | |
|kostnader | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Råvaror |-457 994 |-424 827 |-377 974 |-324 213 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Övriga externa |-1 626 608 |-1 138 261 |-785 575 |-580 952 |
|kostnader | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Personalkostnader|- 2773 871 |-1 741 884 |-1 426 149 |-1 151 499 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Avskrivningar |-508 926 |-243 786 |-268 809 |-229 786 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Summa rörelsens |-5 367 399 |-3 548 758 |- 2 858 507 |-2 286 447 |
|kostnader | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
| | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Rörelseresultat |-3 775 781 |- 2 154 729 |-1 803 000 |-1 596 564 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Ränteintäkter |78 |0 |77 |0 |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Finansiella |-276 651 | |-187 263 |-177 658 |
|kostnader | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+
|Resultat efter |-4 052 354 |-2 389 679 |-1 990 186 |-1 774 222 |
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+-----------------+------------+------------+------------+-----------+

+------------------------------------------+-----------+-----------+
|Balansräkning |2019 06 30 |2018 06 30 |
+------------------------------------------+-----------+-----------+
| | | |
+------------------------------------------+-----------+-----------+
|Anläggningstillgångar | | |
+------------------------------------------+-----------+-----------+
|Immateriella anläggningstillgångar | | ...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.