Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

EcoRub: Kallelse till extra bolagsstämma angående kontrollbalansräkning

Bakgrund:

Den första mars 2016 meddelade dåvarande styrelse för EcoRub att man
skulle omgående upprätta en kontrollbalansräkning. Några dagar senare
kallade man till extra bolagsstämma för att sänka kvotvärdet på
aktierna från 0,35 kr till 0,025. Den extra bolagsstämman hölls den
5:e april och beslutade enligt förslaget. På bolagsstämman framkom
att mer än hälften av aktiekapitalet var förbrukat före förändringen
av kvotvärdet.

Regelverket säger att när så skett ska ett publikt aktiebolag hålla
två extrastämmor för att redogöra för läget och presentera nya
kontrollbalansräkningar.

På årsmötet den 23 juni kunde det fastställas att aktiekapitalet var
intakt. Aktiekapitalet i bolaget var 526 Tkr och det egna kapitalet 2
868 Tkr.

I samband med extra bolagsstämma 17:e augusti konstaterades att:

"Kontrollbalansräkning per 20160630 presenterades som visar att
aktiekapitalet är återställt och stämman upplystes om att styrelsen
inte skrivit under kontrollbalansräkningen för det fanns
fodringsposter på dotterbolagen som inte gick att bedöma."

Nu har fodringsposterna gentemot dotterbolagen retts ut genom att en
fusion mellan dotterbolagen, som hade skulder till modern, och
moderbolaget är påbörjad.

Presentationen och godkännandet av kontrollbalansräkningen är den enda
punkten på extrastämman förutom formalia.

Kallelse:

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org.nr 556438-0284 kallas härmed till
en extra bolagsstämma den 15 december 2016 kl 19.00 på adressen Plano
AB, Lärlingsgatan 40, 902 44 Umeå.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 9 december 2016, och

· anmäla sig till bolaget senast fredagen den 9 december 2016
skriftligen till EcoRub AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund.
Anmälan kan också göras per e-post ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan
skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande
fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas.
Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd i god tid före den 9
december 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 51 243 485 B-aktier, motsvarande totalt 51
243 485 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning per 2016
11 30 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger
att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att
säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är andra gången det
behandlas.

7. Stämmans godkännande av kontrollbalansräkningen.
8. Stämman avslutas.
Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32§
aktiebolagslagen.

Umeå 2016 11 17

Styrelsen i EcoRub AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-anga...
http://mb.cision.com/Main/11601/2125158/591385.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.