Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

EcoRub: Kallelse till extra bolagsstämma EcoRub AB (publ

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed
till en extra bolagstämma den 5 april 2016 kl. 13.00 till förhyrt
konferensrum på adressen Sågverksgatan 10 i Holmsund

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 29 mars 2016, dels senast kl. 12.00 den 29 mars
2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 29
mars 2016 hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget
under adress EcoRub AB, Sågverksgatan 10, 913 31 Holmsund eller per
e-post till info@ecorub.se Vid anmälan ska anges namn, person- eller
org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall
ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta
sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Presentation av senast upprättad kontrollbalansräkning och
behandling enligt reglerna i ABL 25:13

7. Beslut om att antagande av ny bolagsordning:

a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser

8. Stämmans avslutande

Förslag under punkt 7; Beslut om att antagande av ny bolagsordning:

a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med

6 838 014,63 SEK för avsättning till fri fond att användas enligt
beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan
indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,35 SEK
per aktie till 0,025 SEK per aktie. Det noteras att Bolagsverkets
tillstånd till beslutet om minskning av aktiekapitalet erfordras.
Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår aktiekapitalet
till 526 001,13 SEK fördelat på 20 040 045 aktier av serie B och 1
000 000 aktier av serie A vardera med ett kvotvärde om 0,025 SEK per
aktie.

Det föreslagna beslutet genomförs såsom ett led i att skapa en ökad
flexibilitet mellan bolagets fria och bundna kapital.

b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser

Som en följd av förslaget om minskning av bolagets aktiekapital enligt
punkt 6.a) föreslås att en ny bolagsordning antas där aktiekapitalets
gränser ändras till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 6.a)-b) ovan skall fattas som ett
beslut.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier till 21 040 045 aktier varav serie B 20 040 045 med 1
röst per aktie och av serie A 1 000 000 aktier med 10 röster. Totala
antalet röster i bolaget är således 30 040 045. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Övrigt

Förslag till beslut under punkt 7 ovan kommer att hållas tillgängliga
hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer
även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.ecorub.se under
samma period. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift
till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna
erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Holmsund i mars 2016

Styrelsen i EcoRub AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-ecor...
http://mb.cision.com/Main/11601/9929634/485197.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.