Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-29

EcoRub: Kommuniké från Extra Bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Idag, den 29 september 2017, hölls extra bolagsstämma i EcoRub AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra
bolagsordningen enligt nedanstående:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 281 000 kronor och högst 5 124 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 51 240 015 och högst 204 960
060.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Godkännande av aktieägares förslag om en riktad emission av
konvertibla skuldebrev med rätt till utbyte mot nya aktier av serie
B.

Stämman godkände aktieägares förslag att bolagsstämman i EcoRub AB
(publ), org. nr. 556438-0284, ("Bolaget") beslutar om en riktad
emission av konvertibla skuldebrev med rätt till utbyte mot nya
aktier av serie B ("Aktie" eller "Aktier") i Bolaget enligt
nedanstående villkor:

1. 1. Bolaget ska upptaga ett konvertibelt lån om nominellt högst 1 499 998,50 kronor genom emission av högst 2 307 690 konvertibler, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 57 692,24 kronor envar med ett kvotvärde om 0,025 kronor. Det konvertibla lånet ska medföra rätt till utbyte mot nya Aktier i Bolaget.

1. 2. Rätt att teckna nya konvertibla skuldebrev ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Leif Johansson, Svante Larsson och Jens Malmgren och ska ges ut till en kurs motsvarande konvertibelns nominella belopp. Teckning av konvertibla skuldebrev kan även ske genom angivna personers helägda bolag.

1. 3. Konvertiblerna ska tecknas under perioden från den 2 oktober 2017 till och med den 9 oktober 2017 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

1. 4. Tilldelning av konvertibla skuldebrev ska genomföras av styrelsen i enlighet med följande principer:

Namn Befattning Antal konvertibler Belopp (SEK)
Leif Johansson Aktieägare 769 230 499 999,50
Svante Larsson Styrelseordförande 769 230 499 999,50
Jens Malmgren Styrelseledamot 769 230 499 999,50
Totalt: 2 307 690 1 499 998,50

Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och
meddelas tecknare omkring den 10 oktober 2017. Betalning ska ske
kontant senast den 13 oktober 2017. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga tiden för betalning.

1. 5. Lånet ska falla till betalning den 31 oktober 2018 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavaren av konvertibler är berättigad att under tiden från och med registreringen av emissionsbeslutet hos Bolagsverket till och med den 24 oktober 2018 påkalla konvertering, av hela eller delar av konvertibeln, till nya Aktier i Bolaget i enlighet med villkor i separat bilaga.

1. 6. Konvertering av konvertibler till nya Aktier i Bolaget kan ske till en kurs om 0,65 kronor per Aktie.

1. 7. Konvertiblerna löper med en fast årlig ränta om fem (5) procent. Räntan erläggs månadsvis i efterskott. Räntan faller till betalning den sista kalenderdagen i varje månad, eller närmast efterföljande bankdag om förfallodagen skulle infalla på en helgdag, första gången den 30 november 2017. Räntan beräknas på exakt antal dagar.

1. 8. Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya Aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

1. 9. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om godkännande av finansieringsavtal

Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag,
godkänna finansieringsavtal enligt nedanstående:

EcoRub AB ("Bolaget") har i juli 2017 ingått en avsiktsförklaring med
Bracknor Worldwide Investments LTD ("Bracknor") avseende
arrangerandet av ett finansieringsavtal mellan Bolaget och Bracknor.
Det finansieringsavtal ("Avtalet") som kan komma att ingås, baserat
på avsikts-förklaringen, ska i huvudsak ha följande villkor.

Avtalet omfattar sammantaget ett belopp om högst 3 000 000 Euro och
ska genomföras vid tolv (12) separata tillfällen ("Trancher") om 250
000 Euro genom riktade emissioner av konvertibla skuldebrev
("Konvertibler") samt teckningsoptioner ("Optioner") till Bracknor.
Respektive Konvertibel och Option berättigar i sin tur till
konvertering och/eller teckning av aktier av serie B ("Aktie" eller
"Aktier") i Bolaget. Varje Tranch ska bestå av tjugofem (25)
Konvertibler med ett nominellt värde om 10 000 Euro som löper
räntefritt. Konvertiblernas löptid är tolv (12) månader, i den mån
konvertering inte dessförinnan ägt rum, från och med registreringen
av emissionsbeslutet hos Bolagsverket. Konvertering av Konvertibler
till nya Aktier i Bolaget kan ske kontinuerligt under Konvertiblernas
löptid. Konverteringskursen samt antalet Aktier som respektive
Konvertibel ger rätt att konvertera ska vara föremål för sedvanliga
omräkningsformler i samband med t.ex. split, fondemissioner eller
företrädesemissioner.

I samband med emittering av Konvertibler ska Optioner vidhängas.
Antalet Optioner ska motsvara ett belopp om 80 procent av det
nominella värde som Konvertiblerna innehar. Optionerna ska utges utan
vederlag och varje Option ska berättiga till teckning av en (1) ny
Aktie i Bolaget. Teckningskursen samt antalet Aktier som respektive
Option ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga
omräkningsformler i samband med t.ex. split, fondemissioner eller
företrädesemissioner. Optionerna ska ha en löptid om 4 år varav
teckning av Aktier, med stöd av Optioner, ska ske kontinuerligt under
Optionens löptid.

Bolaget ska ha rätt men inte skyldighet att påkalla tecknandet av en
(1) Tranch under en period om trettiosex (36) månader från dagen då
Avtalet undertecknats. Vidare ska Bracknor erhålla rätten att påkalla
tecknandet av fyra (4) Trancher under samma period, varav Bracknor
förbinder sig att teckna en (1) Tranch snarast möjligt efter;

i. att Bolagets styrelse bemyndigats att genomföra emissioner av bolagsstämman, samt

ii. att styrelsens bemyndigande registrerats hos Bolagsverket.

Konverteringskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 90 procent
av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt
AktieTorgets officiella kurslista för Aktien i Bolaget under de
femton (15) handelsdagar som föregår dagen för begäran om
Konvertering. Konverteringskursen ska rundas av neråt till närmsta
tiondel. Dock ska konverteringskursen ej understiga Aktiens
kvotvärde.

Teckningskursen för de nyemitterade Aktierna, med stöd av Optioner,
ska fastställas till 110 procent av den genomsnittliga volymviktade
aktiekursen, enligt AktieTorgets officiella kurslista, under de
femton (15) senaste handelsdagarna i Bolagets Aktie som föregår dagen
för Bolaget och/eller Bracknor meddelat att en emission enligt
Avtalet avses genomföras. Dock ska teckningskursen ej understiga
Aktiens kvotvärde. Med undantag från vad som framgår ovan i detta
stycke ska teckningskursen, hänförlig till första Tranchen av
Optioner, fastställas till 110 procent av den lägsta
genomsnittskursen beräknat enligt följande;

i. den genomsnittliga volymviktade aktiekursen, enligt AktieTorgets officiella kurslista, under de femton (15) senaste handelsdagarna i Bolagets Aktie som föregår dagen då Avtalet undertecknats, eller

ii. den genomsnittliga volymviktade aktiekursen, enligt AktieTorgets officiella kurslista, under de femton (15) senaste handelsdagarna i Bolagets Aktie som föregår dagen då Bracknor meddelat Bolaget att en emission enligt Avtalet avses genomföras.

Emissioner enligt Avtalet avses ske med utnyttjande av ett
emissionsbemyndigande som bolagsstämman beslutat att lämna styrelsen
(styrelsen avser att begära ett motsvarande bemyndigande från nästa
årsstämma). Om emissionsbemyndigande utnyttjas kan befintliga
aktieägares utspädning, samt ökning av Bolagets aktiekapital, komma
att bli icke oväsentlig. Baserat på Avtalets utformning (innefattande
Konvertibler och Optioner som kan utnyttjas till en på förhand icke
fastställd aktiekurs) är det således inte möjligt att i nuvarande
situation lämna ytterligare information kring eventuell utspädning
för befintliga aktieägare samt ökning av Bolagets aktiekapital.
Emellertid förbinder sig Bracknor enligt Avtalet att inte inneha mer
än 29,9 procent av Bolagets utestående aktier, direkt via Aktier
eller indirekt via Konvertibler och/eller Optioner.

Avtalet kommer också innebära att Bracknor, som säkerhet, får låna
Aktier av en befintlig aktieägare i Bolaget till dess att emission
genomförts och de nya Aktierna registrerats.

Enligt Avtalet kommer Bolaget att lämna vissa sedvanliga garantier och
göra vissa sedvanliga åtaganden gentemot Bracknor. Som ersättning för
Avtalet ska Bolaget erlägga en engagemangsavgift till Bracknor.
Engagemangsavgift ska uppgå till 150 000 Euro - motsvarande 5 procent
av det totala nominella beloppet om 3 000 000 Euro.
Engagemangsavgiften ska betalas i form av femton (15) Konvertibler,
utan vidhängande Optioner, på följande villkor:

a) Tre (3) Konvertibler, med ett nominellt värde om 10 000 Euro vardera, ska emitteras i samband med de första tre (3) Trancherna.

b) Två (2) Konvertibler, med ett nominellt värde om 10 000 Euro vardera, ska emitteras i samband med efterföljande tre (3) Trancher.

Beslut om godkännande för styrelsen att besluta om emissioner av
konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma
besluta om emission av konvertibla skuldebrev och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt enligt nedan:

Antalet konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, som
berättigar till nyteckning av B-aktier i bolaget, som emitteras med
stöd av bemyndigandet får högst motsvara följande;

a. Ett antal konvertibla skuldebrev som motsvarar ett konvertibelt lån om nominellt högst

3 000 000 Euro.

b. Ett antal teckningsoptioner motsvarande 80 procent av det nominella värde, som det konvertibla lånet innehar, motsvarande högst 2 400 000 Euro.

Emissionerna ska ske t...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.