Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

EcoRub: Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)  -  ändring gällande datum.

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed
till extra bolagsstämma måndagen den 18 november 2019, kl. 10.00 i
bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 november 2019
och anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 november 2019
skriftligen till EcoRub AB, Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Anmälan kan
också göras per telefon 070-663 41 74 eller per e-post
ake.paulsson@ecorub.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 12
november 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.ecorub.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 141 931 945 st, varav 0 A-aktier och 141 931 945
B-aktier, motsvarande totalt 141 931 945 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Syftet med stämman

Bolagets styrelse har tagit initiativ till en enkät bland de större
delägarna och efterfrågat deras synpunkter på bolagets färdriktning i
form av ett ägardirektiv. Styrelsen har sammanfattat detta till:

* fokusera på produkten TPRR - Thermo Plastic Recycled Rubber
* tillväxtökning för kommande 7 åren skall vara betydande och sikta
mot en årlig omsättning på en miljard

* vi emotser en kraftfull satsning på marknadsföring och sälj
Bolaget behöver också besätta den styrelseplats som Tony Rönnqvist
lämnat efter sig. Ecorubs valberedning arbetar med rekrytering av
styrelseledamot och vår plan är att om möjligt redovisa kandidater i
ett separat pressmeddelande.

Förslag till dagordning:

Stämman öppnas.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Beslut om ägardirektiv till bolagets styrelse.
Beslut om ny styrelseledamot.
Stämman avslutas.

Övrigt

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Hökmark i oktober 2019

EcoRub AB (publ)

STYRELSEN

Åke Paulsson

CEO

ake.paulsson@ecorub.se

+46 70 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag.

Bolaget har ett hybridmaterial TPRR - ThermoPlastic Recycled Rubber-
som är patenterad. Bolaget blandar termoplaster, gummipulver och
ibland organiska fibrer som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett
nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper.
Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet,
slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som
används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av
gummiduk, mattor och skivor.

Ecorub's affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnen
gummi- och plast till nya hybridprodukter med vår TPRR® teknologi.

Genom denna kan återvunnet material ges egenskaper som på vitala
områden är bättre än det ursprungliga materialet.

Vi hjälper företag på en global marknad att öka sin konkurrenskraft
genom att delta i en cirkulär ekonomi.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecorub/r/korrigering---kallelse-till-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/11601/2933771/1124250.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.