Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

EcoRub: Kvartalsrapport januari - september 2015

JANUARI - SEPTEMBER 2015

· Nettoomsättning för perioden 2,5 Mkr (3,2 )
· Resultat efter finansnetto -5,7 Mkr (-3,7 )
· Resultat per aktie -0,27 kr (-0,21 )
· Likvida medel vid periodens slut 0,2 Mkr (1,8 Mkr)
· Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen - 1600 tkr (697 tkr)
· Antalet aktier vid rapporttillfället var 21 035 714

KOMMENTARER

Under de första nio månaderna 2015 har bolagets aktiviteter i stor
utsträckning varit inriktade på att få EcoRubs material som är
baserat på återvunnet gummi och plast CE-godkänt efter kundspecifika
krav. Detta är viktigt för att kunna nå den stora marknad som finns i
Sverige och Europa bl.a. för s.k. geomembran. Testkörningar av
produktionslinjen visar också att den fungerar bra och att
kapaciteten är mycket stor samtidigt som kapitalkostnaderna är låga.

Det recept som testades för CE-märkning klarade dock inte ett av åtta
uppställda krav för att få produkten godkänd. Receptet är nu justerat
och snabbtester visar att även de kvarvarande kraven kommer att kunna
mötas. En ny CE-märkning tar dock tid så årets försäljning av en av
de framtida huvudprodukterna uteblir i stor utsträckning.

Den för året i huvudsak uteblivna försäljningen av geomembran samt
ökade kostnader för personal och tester har medfört att bolagets
likviditet varit mycket ansträngd den senast tiden. I resultatet för
perioden januari-september ingår kostnader för avskrivning av
produktionsanläggningen som köptes i augusti 2014 samt högre
hyreskostnader än under motsvarande period 2014. Resultatet har också
påverkats av kostnader för arbetet med CE-märkning.

Soliditeten i företaget är dock god och bolaget har efter periodens
utgång genom inlåning och lånelöften från några större aktieägare
återställt likviditeten. Dessa aktieägare bedömer att utvecklingen
efter en omstrukturering av företaget har goda förutsättningar att nå
en god lönsamhet. Styrelsen har påbörjat omstruktureringsarbetet.
Bland planerade åtgärder ingår en försäljning av dotterbolagen Arbego
Scandinavia och Profarma. Syftet med en omstrukturering är att
koncentrera verksamheten till produkter där bolagets kunskap och
tillgångar har störst konkurrenskraft på marknaden. Senast den 10
december kommer styrelsen att presentera en plan för den framtida
inriktningen.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver med så kallade copolymerer
för att skapa ett nya material med goda materialegenskaper.
Egenskaperna utmärks bland annat av utmärkt slagtålighet. Materialet
är också fullständigt återvinningsbart.

Hittills har EcoRubs produkter i stor utsträckning tillverkats i USA.
Produktionen kommer framgent att i huvudsak ske i Holmsund i den
anläggning som bolaget förvärvade i augusti 2014.

De produkter som tillverkats i USA har i till stor del bestått av
gummiduk i olika tjocklekar och med olika ytstruktur. Gummiduk
används i dammar, deponier, i lantbruket, inom fordonsindustrin och
inom många andra områden.

I Holmsund kommer utöver gummiduk även formsprutningspellets att kunna
tillverkas. Denna produkt är avsedd för formsprutning och
formpressning i den typ av maskiner som används inom plastindustrin.

EcoRubs produkter har en mängd olika applikationsområden och marknaden
i Europa för produkter av detta slag uppgår till miljardbelopp.

Koncernstruktur

Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen
EcoElast AB, ProFarma AB, Arbergo Scandinavia AB och Holmsund Golv
AB.

EcoElast AB tillverkar och säljer produkter baserade på återvunnet
gummi och biokompositer. ProFarma AB säljer produkter till lantbruk.
Arbergo Scandinavia AB tillverkar och säljer högkvalitativa
ergonomiska arbetsplatsmattor. Mattornas unika konstruktion minskar
skador från stående arbete.

Niomånadersrapport i sammandrag:

+----------------+------------------------------------+----------------------+
| |Januari-september 2015 |Januari-september 2014|
+----------------+------------------------------------+----------------------+
|Omsättning under|2 493 303 |3 244 497 |
|perioden: | | |
+----------------+------------------------------------+----------------------+
|Resultat efter |-5 671 370 |-3 718 580 |
|finansiella | | |
|poster | | |
+----------------+------------------------------------+----------------------+
|Kassa och bank | |1 836 920 |
| |165 939 | |
+----------------+------------------------------------+----------------------+
|Resultat per |-0,27 |-0,21 |
|aktie | | |
+----------------+------------------------------------+----------------------+

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Kvartalsredogörelse för fjärde kvartalet och årskommunike för helåret
2015 kommer att lämnas 2016-02-25.

Holmsund den 5 november 2015

Nils-Eric Öqvist
Styrelseordförande

Tel. 090-349 33 22
E-post: nilseric.oquist@telia.com

EcoRub AB (Publ)
Sågverksgatan 10
913 31 Holmsund

Org nr:556438-0284

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kvartalsrapport-januari---september-2...
http://mb.cision.com/Main/11601/9861490/440489.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.