Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

EcoRub: Kvartalsredogörelse för Ecorub AB (publ) januari - september 2016

JANUARI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 2,2 Mkr (2,5)
· Resultat efter finansnetto - 3,4 Mkr (-3,7)
· Resultat per aktie -0,16 kr (-0,27)
· Likvida medel vid periodens slut 0,66 Mkr (0,2Mkr)
· Sammanlagda resultatet hos dotterbolagen var -503 tkr (-1 600 tkr)
· Förlusterna i koncernen har upphört från augusti 2016
· Antalet aktier är 21 040 045. (Från 20161107: 51 243 485 st.) Alla aktier är B-aktier.

JULI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 1,3 Mkr (0,6)
· Resultat efter finansnetto - 0,6 Mkr (-1,8)

VD-KOMMENTAR

Under första halvåret 2016 hade dåvarande styrelsen förberett en
likvidation av bolaget som avstyrdes i samband med årsstämman den 23
juni då en grupp av de större delägarna tog över verksamheten och
tillsatte en ny styrelse och skapade en ny plan för verksamheten.

I en extrastämma 2016 08 17 beslutades om en riktad emission om
3.020.344 kr och som också innebar ett köp av Ergomina AB - ett
företag som de f.d. anställda vid det av moderbolaget konkursade
dotterbolaget Arbergo Skandinavia AB var delägare i.

Drygt 2 miljoner tillfördes bolaget i kontanter efter att
köpeskillingen för Ergomina AB reglerats.

Efter uppköpet av Ergomina kom verksamheten i den övriga koncernen att
flyttas till Vilhelmina där produktionspersonal och kunnande redan
fanns och där hyresvillkoren var mycket bättre. Flytten kostade ca
200 000 kr och det motsvarar en månadshyra för lokalerna i Holmsund.
Lokalerna i Vilhelmina kostar en tiodel av detta men är betydligt
mindre.

Styrelsen beslöt vid extrastämman att fusionera EcoRub AB med
dotterbolagen ProFarma AB, EcoElast AB och Holmsund Golv AB
Bolagsverket har ännu inte fastställt fusionsdatum.

Fram tills nu har mycket tid gått till att utreda och rätta till alla
problem som ärvdes av den tidigare ledningen. Finansiella resurser
har gått till att fylla igen hål efter den tidigare verksamheten. Den
tidigare styrelsen hävdade att ca 500.000 skulle finnas kvar vid en
likvidation men vår sammanställning visar att en brist på lite över
700.000 kr fanns efter det att uppsägningslöner, avslutning av avtal,
mm slutreglerats.

När vi nu summerar kostnaderna som lades på planering av likvidationen
så ser vi att de uppgick till ca 900 tusen kr i form av
revisorsinsatser, advokatkostnader och konsultarvoden..

Aktuella överväganden.

Det preliminära resultatet för perioden augusti till och med oktober
2016 visar ett positivt resultat på ca 100 Tkr. I det resultatet
finns kostnader för flytt till Vilhelmina med på ca 200 Tkr. Vi kan
konstatera att förlusterna nu har upphört.

På grund av personalbrist och likviditetsbrist har utvecklingen av nya
material och produkter gått på sparlåga till vidare.

Försäljningen av arbetsplatsmattor i dotterbolaget Ergomina har inte
tagit fart på det sätt som vi hoppats. Den badwill som blev
resultatet av sena leveranser och allmänt strul under senare halvan
av 2015 fram till dess att Ergomina AB bildades har varit svårare att
överbrygga än vi hoppats.

Försäljningen av befintliga produkter är en prioriterad uppgift.
Samtidigt tvingas vi konstatera att likviditeten är väldigt begränsad
och att vi därför måste expandera med strikt kontroll.

Arbetet med att återigen få tillgång till produktionsutrustningen i
Holmsund bedrivs och delmål kring detta har uppnåtts. Vi har en
preliminär plan för hur köpet av utrustningen ska finansieras och vi
har lokaler dit utrustningen ska flyttas, men vi har ännu ingen
färdig lösning på hur nödvändiga investeringar ska finansieras.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt
material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper.
Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet,
slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som
används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av
gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen
EcoElast AB, Ergomina AB och ProFarma AB. Holmsund Golv AB är ett
helägt men vilande dotterbolag. EcoElast AB tillverkar och säljer
produkter baserade på ekologiskt gummi och biokompositer. Ergomina AB
tillverkar och säljer arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo®.
ProFarma AB säljer produkter till lantbruk och i huvudsak hästägare.

Delårsredogörelse i sammandrag:

+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
| |20160701 |20150701 |2016 01 01|2015 01 01 - 2015 09 30|
| |-20160930|-20150930|- 2016 09 | |
| | | |30 | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Omsättning under|1 307 930|665 749 |2 181 661 |2 493 303 |
|perioden: | | | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Resultat efter |-599 445 |-1 804 |-3 397 648|- 5 671 370 |
|finansiella | |825 | | |
|poster | | | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Kassa och bank |655 394 |165 939 |655 394 |165 939 |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Resultat per |-0,16 |-0,27 |-0,16 |-0,27 |
|aktie | | | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och
dotterbolagen EcoElast AB, Profarma AB och Holmsund Golv AB har inte
fastställts av bolagsverket än.

Den riktade emissionen beslutat 20160817 fastställdes 20161107 av
bolagsverket.

Beslut har tagits om sammankallande av extra bolagsstämma för att
redovisa kontrollbalansräkning per 20161031 eller 20161130 och beslut
om flytta EcoRubs säte till Vilhelmina Kommun. Preliminärt datum för
detta är 2016 12 16.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2016
(http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77184) ska lämnas 17
februari 2016.

Holmsund 2016 11 11

Åke Paulsson
VD
ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kvartalsredogorelse-for-ecorub-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/11601/2121004/588630.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.