Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

EcoRub: Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) januari - september 2017

JANUARI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 2,7 Mkr (2,2)
· Omsättningen har ökat med 26 % jämfört med föregående period
· Resultat efter finansnetto - 1,0 Mkr (-3,4)
· Resultat per aktie -0,02 kr (-0,16)
· Likvida medel vid periodens slut 0,62 Mkr (0,66)
· En extra bolagsstämma har förevarit med beslut om möjlig
finansiering medels konvertibler till ett värde av 1,5 MSEK till
befintliga aktieägare och ett finansieringsavtal med Bracknor Fund
Ltd om 3M€

· Antalet aktier är 51 243 485. Alla aktier är B-aktier.
· En första utbetalning från Bracknor har skett efter periodens
slut.

JULI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 0,67 Mkr (1,3)
· Resultat efter finansnetto -0,7 Mkr (-0,6)

VD-KOMMENTAR

Under tredje kvartalet 2017 har vi haft en extra bolagsstämma
(201709029) där beslut tagits om att godkänna ett konvertibel lån på
1,5 miljoner kr från tre aktieägare varav två sitter i styrelse.
Vidare togs beslut om att godkänna en uppgörelse med Bracknor om ett
finansieringsavtal. Se pressmeddelande från 20170929 om detaljer i
detta.

Från första oktober har en försäljningschef rekryterats på
konsultbasis.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad
metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt
material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper.
Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet,
slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är
avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som
används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av
gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget
Ergomina AB. Ergomina AB tillverkar och säljer arbetsplatsmattor
under varumärket Arbergo®. Vidare finns i koncernen verksamhet under
varumärkena ProFarma®och EcoElast®. Bolaget äger också ett varumärke
Holmsund Golv®men någon verksamhet under detta bedrivs inte.

Delårsredogörelse i sammandrag:

+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
| |20170701 |20160701 |2017 01 01|2016 01 01 - 2016 09 30|
| |-20170930|-20160930|- 2017 09 | |
| | | |30 | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Omsättning under|667 756 |1 307 |2 753 518 |2 181 661 |
|perioden: | |930 | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Resultat efter |-752 926 |-599 445 |-1 030 227|-3 397 648 |
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Kassa och bank |617 240 |655 394 |617 240 |655 394 |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+
|Resultat per |-0,2 |-0,16 |-0,1 |-0,16 |
|aktie | | | | |
+----------------+---------+---------+----------+-----------------------+

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och
dotterbolagen Ergomina AB har fastställts av bolagsverket till
20171101.

Det har skett en överenskommelse om ett utvecklingssamarbete med ett
dotterbolag i den kinesiska koncernen CGGC per 20171101. Det gäller
utveckling av produkter till kinesisk bil- och tågindustri. EcoRub
har haft kostnader i form av verktyg, resor, konsulttjänster, mm på
ca 315 tkr för detta. Av detta har inga kostnader balanserats.
Därtill kommer arbetskraftskostnader som inte räknats med.

I juni 2017 gjorde EASE`s revisorer en revision av ACE projektet för
perioden 2010 till 2012. Detta är meddelat i ett separat
pressmeddelande den 2017-11-14. Revisorernas rapport har vi nyss fått
och vi ska bearbeta ett svar på den.

20171108 erhölls 2 429 925 som likvid för lån från Bracknor Fund LTD
som ska omvandlas till konvertibler så fort registrering skett hos
Bolagsverket.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Bokslutskommuniké för EcoRub AB (publ) januari - december 2017 ska
lämnas 16 februari 2018.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2017.

Umeå 2017 11 14

För ytterliga information kontakta:

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att
blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material -
ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är
bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att
materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för
formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom
plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och
skivor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ecorub/r/kvartalsredogorelse-for-ecorub-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/11601/2390541/751780.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.