Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

EcoRub: KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2019

JANUARI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 2,77 Mkr (1,84)
· Resultat efter finansnetto - 5,5 Mkr (- 3,7)
· Resultat per aktie -0,04 kr (-0,06)
· Likvida medel vid periodens slut 0,347 Mkr (0,015)
· Sammanlagda försäljningen har ökat med 49 % jämfört med samma
period 2018.

· De tre första materialen är registrerade på
REACH/Kemikalieinspektionen.

· Första leveranserna av registrerade material har skett.
· ISO-certifiering klar inom kort.
· Antalet aktier 2019 09 30 var 141 931 945 st. Alla aktier är B-aktier.

JULI-SEPTEMBER

· Nettoomsättning för perioden 1,16 Mkr (0,45)
· Resultat efter finansnetto -1,47 Mkr (-1,3)

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· Lånefacilitet på 3 Mkr erhållen från styrelseledamoten Svante
Larsson

· Anlitat extern resurs för att skapa säljmotor
VD-KOMMENTAR

EcoRub har registrerat sitt tredje material på
REACH/Kemikalieinspektionen. Och fler är på gång. Vi har ett 25-tal
material under utveckling.

Det första är ett styvt material baserat på bildäck och återvunna
kapsyler från drickes flaskor. Det innehåller små mängder av
träfibrer som gör att produkter ser återvunnen ut.

Det andra är baserat på återvunnen EPDM och emballageplast och är ett
robust elastiskt material.

Det tredje är baserat på bildäck och återvunna kapsyler från drickes
flaskor och är ett robust och slagtåligt material lämpligt till delar
till fordon och andra produkter som ska vara slagtåliga.

Vi är världsunika när det gäller att omvandla gummi- och plastavfall
till ett nytt hybridmaterial TPRR® som registreras på REACH. I och
med omvandlingen är det tidigare avfallet nu en handelsvara och kan
användas som vilket annat plastmaterial som helst.

Vi genomför en ISO-certifiering, ISO 9001 och 1400, och har tillämpat
systemet sedan i somras. Två revisioner är genomförda utan
anmärkningar utan bara" observationer". Den tredje och slutliga
revisionen som ger oss ett certifikatsnummer kommer efter årsskiftet.

Vi har byggt upp ett eget laboratorium och har med detta unika
möjligheter att skapa de materialblandningar kunder behöver. I och
med detta är vi en seriös leverantör av råvaror till plastindustrin.

Vi har en maskinpark som även kan tillverka färdiga plast-produkter av
vårt TPRR®-material för eget bruk och till kunder.

Nu kan vi svara på marknadens utmaningar.

Försäljningen första halvåret 2019 hade ökat med 14 % jämfört med
första halvåret 2018. Nu har försäljningen till och med tredje
kvartalet ökat med 49 % jämfört med samma period 2018. Försäljningen
har ökat till 2,75 MSEK jämfört med 1,85 MSEK.

Försäljningen under varumärket Profarma har minskat med 16 %.
Försäljningen under varumärket EcoElast - dvs produkter gjorde enligt
TPRR-metoden - har ökat med 38 % och försäljningen under varumärket
Arbergo - dvs arbetsplatsmattor - har ökat med 60 %.

Jämfört med samma kvartal 2018 har Ecorub tre nya anställningar. En
kvalitetschef och två säljare. Lönekostnaderna har ökat med 2,2 Mkr
jämfört med samma period 2018. Vi har haft extra kostnader som är
förknippade med nyanställningarna för dataprogram, telefon,
certifieringar, el, installation och reparationer av inköpt begagnad
utrustning på ca 0,55 Mkr. Totala kostnadsökningen har varit ca 2,75
Mkr, men förlustökningen varit 1,8 Mkr.

Verksamhet

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har ett hybridmaterial
TPRR®- ThermoPlastic Recycled Rubber- som är patenterad. Bolaget
blandar blanda termoplaster, gummipulver och ibland organiska fibrer
som trämjöl, rörflen, mm för att skapa ett nytt material - ekologiskt
gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat
utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt
kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av
formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet
finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ecorubs affärsidé är att leda utvecklingen och skapa värde i
omvandling av återvunnet gummi- och plast till nya unika material.
Den nya råvaran - TPRR - ger vitala förbättringar i prestanda på
flertal områden vilket ger våra kunder ökad konkurrenskraft på väg
mot en global cirkulär ekonomi.

EcoRub AB arbetar med varumärken som Arbergo® (arbetsplatsmattor),
EcoElast ® (gummiduk/pellets), Holmsund Golv®, (vilande verksamhet)
och Profarma® (huvudsakligen foderringar till hästägare).

Delårsredogörelse i sammandrag:

+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+
| |2019 07 01 |2018 07 01|2019 01 01|2018 01 01 - 2018 09 30|
| |-2019 09 30|-2018 09 |- 2019 09 | |
| | |30 |30 | |
+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+
|Omsättning under| 1 162 447| 450 568| 2 773 909| 1 844 597|
|perioden: | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+
|Resultat efter | -1 473 372|-1 198 451|-5 483 927| -3 683 630|
|finansiella | | | | |
|poster | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+
|Kassa och bank | 347 834| 15 567| 347 834| 15 567|
+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+
|Resultat per | -0,01| -0,02| -0,04| -0,06|
|aktie | | | | |
+----------------+-----------+----------+----------+-----------------------+

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

I slutet av oktober ställde styrelseledamoten Svante Larsson till
förfogande en lånefacilitet med ett maximalt belopp på 3 milj. kr att
utnyttjas fram till halvårsskiftet 2020. Första delutbetalningen har
skett om 0,5 Mkr. Räntan är 5 % och återbetalnings sker när
likviditet för det finns.

Från första november har Ecorub anlitar en extern resurs för att skapa
en säljmotor

I våras genomförde Ecorub en tillväxtanalys enligt Ahrens "Rapid
Growth Concept" med hjälp av ett lokalt företag, Affärsliv w3 AB.
Sedan dess åtgärdar vi de svaga sidor som finns genom att stötta upp
organisationen genom ISO-arbetet och sätter in extra resurser på den
allra svagaste länken nämligen försäljningsarbetet - vi tar nu itu
med den stora utmaningen att skapa en säljmotor

Tillväxtanalysen visade att personalen är mycket väl motiverad. Vi
kunde konstatera att en stark vilja för tillväxt finns i företaget
och att ett starkt engagemang för TPRR finns i organisationen. Hela
organisationen hjälps åt med de utmaningar vi står inför. Dessa
faktorer var mycket entydiga i tillväxtanalysen.

Ecorub gör nu en kraftfull satsning med att etablera en helt ny
säljorganisation, som har som uppgift att bära ut informationen om
TPRR och skapa förutsättningen för en fördubbling av
försäljningsvolymen från ett år till nästa.

I och med detta skapas också förutsättningar för att vi ska kunna få
tillfredsställande finansieringsmöjligheter.

Vi har genomfört en grundlig analys av vart vi måste gå och nu tar vi
genom denna satsning nödvändiga steg för att nå vår marknad. Vi
anlitar en extern resurs som skall hjälpa oss att analysera nuläget,
skapa en realistisk plan och bygga en säljorganisation som hjälper
oss att nå nödvändiga mål så snabbt som möjligt.

Vi skapar en ny säljmotor som skall ta vår TPRR ut i världen.

På den extra bolagsstämman den 18/11 kommer det att beslutas om ett
ägardirektiv. Det blir basen för försäljningsarbetet.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är
principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisorer.

Bokslutskommuniké för EcoRub AB (publ) januari - december 2019 ska
lämnas 14 februari 2020

Hökmark 2019 11 07

Åke Paulsson

VD

ake.paulsson@ecorub.se tel: 070 6634174

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ecorub/r/kvartalsredogorelse-for-ecorub-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/11601/2955441/1137258.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.