Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-01

Edgeware: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2018 för Edgeware

FJÄRDE KVARTALET 2018:

· Nettoomsättning 79,0 MSEK (68,4), en ökning med 15,5 procent.
· Bruttoresultat 56,6 MSEK (50,5), motsvarande en bruttomarginal på
71,7 procent (73,8).

· Rörelseresultat (EBIT) 14,6 MSEK (5,8), motsvarande en
rörelsemarginal på 18,4 procent (8,4).

· Periodens resultat 10,6 MSEK (3,3).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,7 MSEK (16,0).
· Periodens kassaflöde 16,6 MSEK (11,3).
· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 0,4 kr per
aktie (0,1).

JANUARI-DECEMBER 2018:

· Bruttoresultat 160,2 MSEK (176,3), motsvarande en bruttomarginal
på 69,1 procent (74,4).

· Rörelseresultat (EBIT) -9,1 MSEK (11,8), motsvarande en
rörelsemarginal på -3,9 procent (5,0).

· Periodens resultat -6,6 MSEK (7,5).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 MSEK (-2,7).
· Periodens kassaflöde -4,9 MSEK (-97,0) (-75 MSEK, 2017 avser
placering i korträntefond).

· Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -0,2 kr per
aktie (0,2).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Strategisk mjukvaruaffär med Com Hem erhölls.
· Edgeware vann en betydande Ad Insertion order.
· Edgeware demonstrerade molnoptimerad mjukvara med Amazon Web
Service.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

· Edgeware förvärvade Cavena Image Products AB, ledande leverantör
inom undertextning.

VD:s KOMMENTARER

Jag är mycket nöjd med att vi kan rapportera en
nettoomsättningstillväxt för årets sista kvartal. Jämfört med
motsvarande kvartal föregående år ökade intäkterna med 16 procent
till 79 miljoner, vilket är företagets näst högsta kvartalsomsättning
någonsin. Bruttomarginalen uppgick till nästan 72 procent och i
kombination med våra genomförda effektiviseringsåtgärder resulterade
detta i ett rörelseresultat på starka 15 miljoner kronor. Kassaflödet
blev 17 miljoner kronor och sammantaget är det ett starkt kvartal och
ett mycket bra avslut på ett utmanande år.

Bakom kvartalets omsättningsökning ligger framförallt en positiv
utveckling i EMEA där flera av våra stora kunder har bidragit. En
stor del av intäkterna är CDN-relaterade men det handlar inte enbart
om kapacitetsutbyggnad utan även om investeringar för införande av
nya funktioner. Våra kunder stärker även tjänsteutbudet genom att
komplettera IPTV-tjänsterna med ett OTT-erbjudande och ny
funktionalitet. Ett exempel är den order som vi informerade om i
december där en av våra viktigaste europeiska kunder uppgraderade sin
befintliga mjuk- och hårdvaruplattform med funktionalitet för "Ad
Insertion", dvs dynamisk personanapassad reklam.

Trots ett starkt andra halvår lyckades vi dock inte kompensera fullt
ut för den svaga starten på 2018. Nettoomsättningen för helåret
stannade på 232 miljoner kronor och rörelseresultatet blev negativt
på -9 miljoner kronor. 2018 års sammantagna bruttomarginal blev 69
procent, vilket är i mitten av vårt normala intervall på 65-75
procent.

Sammantaget är nettoomsättningen från våra stora kunder under 2018 på
ungefär samma nivåer som föregående år. EMEA har varit stabilt och
AMERICAS, specifikt Latinamerika, har uppvisat en god tillväxt. I
APAC har vi en hög kundkoncentration vilket gör att vi påverkas av
enskilda kunders investeringsbehov och även om vi fortfarande
betraktar regionen som en tillväxtmarknad där vi fortsatt investerar,
har nettoomsättningen minskat under året.

Vi har under 2018 fortsatt att vinna nya utbyggnads- och
ersättningsordrar när det gäller CDN-nät. Den stora ordern från
Televisa som vi annonserade i november var ett sådant exempel och
visar att det fortfarande finns stor potential inom CDN. Vi ser också
en tydlig trend mot ökad OTT-användning och ett ökande intresse av
att använda webbteknologibaserade plattformar (http) för distribution
av videotjänster. Det är därför glädjande att merparten av våra stora
kunder har börjat göra de nödvändiga investeringarna i våra produkter
för att kunna ta det steget. Den här utvecklingen innebär att det
också skapas en möjlighet för oss att adressera nya kunder som
broadcasters och innehållsägare. För att stärka vårt erbjudande mot
dessa har vi under året vidareutvecklat origin-erbjudandet och
specifikt har vår nya produkt "Ad Enabler" hjälpt oss att få en
dialog med många nya potentiella kunder. Ordern från Com Hem är ett
exempel på resultat av det arbetet.

Ett annat strategiskt satsningsområde är Software as a Service (SaaS)
där vi under året har visat att vår origin-mjukvara kan köras både
via Googles och Amazons molntjänster. I nära samarbete med några av
våra kunder har vi påbörjat utvecklingen av en molntjänst för origin
som vi kommer lansera under första halvåret av 2019.

I början av 2019 annonserade vi även förvärvet av Cavena,
marknadsledaren på undertextning, i linje med den förvärvsstrategi
som vi annonserade i samband med börsintroduktionen. Cavena har
framgångsrikt levererat lösningar till broadcasters och
innehållsägare i mer än 20 år och vi samverkar redan med deras system
i några av våra största installationer. Förvärvet breddar och stärker
vårt erbjudande mot denna viktiga, för Edgeware relativt nya,
kundgrupp.

Under året har vi skapat en mer effektiv organisation och sänkt vår
löpande kostnadsnivå med mer än 10 procent med bibehållen leverans
och utvecklingskapacitet. I samband med årsskiftet genomfördes några
ytterligare förändringar där vi bland annat har skapat en gemensam
och starkare försäljnings- och fältorganisation. Sammantaget har vi
under 2018 flyttat fram positionerna genom nya produkter, nya typer
av affärer och effektivisering.

Under 2019 kommer fokus framförallt ligga på nykundsbearbetning på
existerande och nya marknader samt på innovation och
produktutveckling inom OTT-området för broadcasters och
innehållsleverantörer. Mycket arbete återstår i en dynamisk marknad
men baserat på ett starkt avslut 2018 så känner jag stor tillförsikt
inför framtiden och ser fram emot 2019.

Karl Thedéen
VD Edgeware

Klockan 10.00 1 februari 2019 håller bolaget en websänd
telefonkonferens där VD Karl Thedéen presenterar rapporten
tillsammans med CFO Annika Norin.

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen
ringer in på nedanstående nummer:

SE: +46850558350

UK: +443333009031

US: +16467224957

Det går också att följa och lyssna på presentationen på följande
webblänk: https://tv.streamfabriken.com/edgeware-q4-2018

Kontakt: Annika Norin, CFO

Tel: +46708856774, E-mail: annika.norin@edgeware.tv

Denna information är insiderinformation som Edgeware AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 07.30.

Om Edgeware

Edgeware erbjuder operatörer och innehållsleverantörer lösningar som
möjliggör distribution av moderna TV-och videotjänster över internet
i stor skala till låga kostnader. Edgewares unika teknologi ger en
fantastisk tittarupplevelse och ger kunderna kontroll över sitt
innehåll. Edgeware har fler än 200 kunder och har huvudkontor i
Stockholm och personal spritt över Europa, Asien samt Nord- och
Latinamerika.

För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Edgeware - Let's make TV amazing again!

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/edgeware/r/bokslutskommunike-januari-december-...
https://mb.cision.com/Main/15031/2727354/984443.pdf

Författare Cision