Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-13

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

EEZY OYJ  --  PÖRSSITIEDOTE  --  13.4.2021 KLO 11.00

Eezy Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 päätökset

Eezy Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2021 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous hyväksyi kaikki kokouskutsuun sisältyneet ehdotukset.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020 vahvistettiin. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Toimielinten palkitsemisraportti hyväksyttiin.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 osinkoa jaetaan enintään 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä jaetaan suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja toinen erä hallituksen mahdollisella päätöksellä hallitukselle annetun valtuutuksen perusteella.

 • Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osingot maksetaan 22.4.2021.
   
 • Hallitus valtuutettiin päättämään osingon toisen erän jakamisesta yhdessä erässä siten, että jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä lopullisen täsmäytys- ja maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jäseniksi valittiin Tapio Pajuharju, Kati Hagros, Liisa Harjula, Timo Laine, Timo Mänty, Paul-Petteri Savolainen, Jarno Suominen ja Mika Uotila.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Tapio Pajuharju jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Tarkastusvaliokunnassa jatkavat Liisa Harjula (pj), Jarno Suominen ja Kati Hagros.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
 • kaikille muille hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa kullekin.

Lisäksi hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 300 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kohtuulliset matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeiden ja käytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

 1. Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 400 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
 3. Osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
 4. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset. 
 5. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen valtuutuspäätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 19,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 2. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
 4. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyseinen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen annettavien osakkeiden määrä sisältyy edellä alakohdassa 1 mainittuun antivaltuutuksen kokonaismäärään.
 5. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
 6. Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut osakeantivaltuutukset.
 7. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen osakeantivaltuutusta koskevasta päätöksestä lukien. 

Lisätietoja:

Hannu Nyman
talousjohtaja
hannu.nyman@eezy.fi
puh. +358 (0)50 306 9913


Författare GlobeNewswire

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.