Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

Efecte Oyj: kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

EFECTE OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 25.2.2021 klo 8.30

Kutsu Efecte Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                                                      

Efecte Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.3.2021 klo 11.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vaisalantie 6, Espoo. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi ja huomioidakseen yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden tahojen terveyden ja turvallisuuden.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla.

Jos osakkeenomistaja haluaa esittää kysymyksiä yhtiön johdolle, on nämä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset tehtävä ennakkoon jäljempänä kutsun kohdassa C.5. Muut ohjeet ja tiedot kuvattavan mukaisesti.  

Yhtiö julkaisee videotallenteet hallituksen puheenjohtajan puheenvuorosta ja toimitusjohtajan katsauksesta viimeistään maanantaina 8.3.2021 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiökokousta tai virallista yhtiökokousmateriaalia.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Riikka Rannikko. Mikäli Riikka Rannikolla ei ole painavan syyn vuoksi mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön Legal Counsel Tatu Paavilainen. Mikäli Tatu Paavilaisella ei ole painavan syyn vuoksi mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön torstaina 25.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään edellä mainitusta päivämäärästä lukien, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Efecte Oyj:n halitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Efecte Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen puheenjohtajalle maksettavaa palkkiota korotetaan 333 eurolla kuukaudessa ja muiden hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan 250 eurolla kuukaudessa. Ehdotuksen mukaan tulevalla toimikaudella palkkiota maksettaisiin siten seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 423 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 795 euroa kuukaudessa.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että edellä mainituista hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksettaisiin Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana. Osakkeina suoritettava palkkio-osuus maksetaan antamalla uusia ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita hallituksen jäsenille neljän viikon kuluessa siitä, kun liiketoimintakatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsen ei saa myydä eikä luovuttaa hallituspalkkioina saatuja osakkeita palkkion maksamista seuraavien kolmen vuoden aikana.

Lisäksi puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut hallituksen kokouksiin.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36 % Efecte Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen, Brigitte Falk and Esther Donatz toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 450 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on noin 7,4 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 608 000 osakkeen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten niiden käyttäminen vastikkeena yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen tai investointien rahoittamisessa ja/tai yhtiökokouksen päättämän hallituksen osakkeina maksettavan palkkio-osuuden suorittaminen. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman osakeantivaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Efecte Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://investors.efecte.com/fi/yhtiokokous-2021. Efecte Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään torstaina 25.2.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään tiistaina 6.4.2021.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat maanantaina 8.3.2021 klo 12. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa...

Författare GlobeNewswire