Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Effnetplattformen AB (publ): Bokslutskommuniké Januari - december 2018

Luleå, 8 februari 2019 -- Effnetplattformen AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Januari - december 2018

* Koncernens omsättning för helåret uppgick till KSEK 7 374 (12 059) eller
SEK 0,82 (1,46) per aktie.
* Rörelseresultatet för helåret uppgick till KSEK -1 924 (3 606).
Nettoresultatet var för samma period KSEK -11 652 (-4 345) eller SEK -1,29
(-0,52) per aktie.
* Nedskrivningar av koncernens värdepappersinnehav har för helåret belastat
resultatet med KSEK 10 475 (7 779).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret uppgick till KSEK -2
555 (3 9501) eller SEK -0,28 (0,481) per aktie.
* Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till KSEK 24 590 (28 003) vilket motsvarar SEK 2,72 (3,10)
per aktie.
* Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 24 074 (35 726)
eller SEK 2,66 (3,95) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (93)
procent.

Fotnot 1: Vissa transaktioner i genomförandet av affären med Samhällsbyggnadsbolaget efter beslut på dess extra bolagsstämma 2017-01-16 har beaktats som om de hänt per 2017-01-01. Därmed visar Proforma1 kassaflödesanalys och förändring av eget kapital transaktioner tillhörande den nya koncernen.
För ytterligare information kontakta:

Aniruddha Kulkarni, Verkställande direktör,aniruddha.kulkarni@effnet.com, +46
(0)920 60918

Sten Sundén, Finanschef,sten.sunden@effnet.com

eller besök bolagets hemsida:www.effnetplattformen.se

Denna information är sådan information som Effnetplattformen AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari kl. 08:00 CET.

Om Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First
North (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommision
AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se,www.eminova.se. Effnetplattformen AB
(publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom
avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgift är att utveckla detta
teknikbolag samt baserat på
moderbolagets noteringsplattform, investeringskapacitet och kompetens notera,
investera i och driva noterade bolag i syfte att skapa ett ökat värde för
våra aktieägare. Koncernen har för närvarande dotterbolaget Effnet AB,
(www.effnet.com ). För mer information om Effnetplattformen AB,
besökwww.effnetplattformen.se .

Om Effnet AB

Effnet AB utvecklar egna mjukvarulösningar för effektivisering av nätverk och
licensierar dem till bolag över hela världen. Effnets 4G/5G-protokollstack
licensieras till chipset- och produktbolag för användning i mobila enheter
inklusive mobila IoT-terminaler, mobiltelefoner, modem och accesspunkter för
mobilt bredband, basstationer (från small cells till C-RAN), testsystem m.m.
Effnet är världsledande inom området IP Header Compression och dess produkter
inom det området licensieras till chipset- och produkttillverkare för
användning i fasta, mobila och satellit-nätverk. För mer information om
Effnet AB och om dess produkter och tjänster för 4G/5G-protokollstack och IP
header compression besökwww.effnet.com.

Bokslutskommunike Effnetplattformen AB 2018
http://hugin.info/164811/R/2234106/879032.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Effnetplattformen AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin