Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Electrolux: Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma onsdagen den 6 april
2016 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons
Plan 4, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 31 mars 2016,

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 31 mars 2016.
Anmälan görs på koncernens hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2016, per telefon 08-402 92 79 på
vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under
adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2016.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman.
För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 31 mars
2016 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för
utdelning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
a) Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)

b) Val av Hasse Johansson som styrelseledamot. (omval)

c) Val av Ronnie Leten som styrelseledamot. (omval)

d) Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (nyval)

e) Val av Bert Nordberg som styrelseledamot. (omval)

f) Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)

g) Val av David Porter som styrelseledamot. (nyval)

h) Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (nyval)

i) Val av Ulrika Saxon som styrelseledamot.(omval)

j) Val av Ronnie Leten som styrelseordförande. (omval)

14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux
koncernledning

15. Förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat
långsiktigt aktieprogram för 2016.

16. Förslag till beslut om

a) förvärv av egna aktier,

b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och

c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2014 års aktieprogram.

17. Stämmans avslutande.

Punkt 1 - Stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell,
Investor AB, och ledamöterna Mathias Leijon, Nordea Investment
Management, Kaj Thorén, Alecta och Marianne Nilsson, Swedbank Robur
fonder, samt Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande
respektive ledamot i styrelsen för bolaget, föreslår:

· advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 om 6,50 kronor per aktie och
fredagen den 8 april 2016 som avstämningsdag för utdelningen. Om
bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den
13 april 2016.

Punkt 11 - Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

· nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 - Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

· 2 030 000 kronor till styrelseordföranden och 560 000 kronor till
var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som
inte är anställda i Electrolux; och

· för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 250
000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 95 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 120 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor till
var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Punkt 13 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

· Omval av styrelseledamöterna Petra Hedengran, Hasse Johansson,
Ronnie Leten, Bert Nordberg, Fredrik Persson och Ulrika Saxon.

· Val av Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson till nya
styrelseledamöter.

· Ronnie Leten som styrelsens ordförande.
Punkt 14 - Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för Electrolux
koncernledning med följande innehåll:

Riktlinjerna som beskrivs häri, och som i allt väsentligt motsvarar de
riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2015, ska gälla för
ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef
samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning
("Koncernledningen"). Koncernledningen består för närvarande av tolv
medlemmar.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter
årsstämman 2016 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal
som görs därefter.

Ersättningar till VD och koncernchef beslutas av styrelsen i AB
Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux
ersättningsutskott. Ersättningar till övriga medlemmar i
Koncernledningen beslutas av Electrolux ersättningsutskott och
rapporteras till styrelsen.

Not 27 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av
gällande ersättningsarrangemang för Koncernledningen, inklusive fast
och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga
förmåner.

Riktlinjer

Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i
respektive Koncernledningsmedlems anställningsland eller region.
Ersättningsvillkoren ska betona "belöning efter prestation" och
variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens
resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen kan bestå av
de komponenter som anges nedan.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen ("Grundlönen") ska vara konkurrenskraftig på den
relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför.
Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att
säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella
prestationer.

Rörlig ersättning

Enligt principen "belöning efter prestation" ska den rörliga lönen
utgöra en betydande del av den totala ersättningen för
Koncernledningen. Rörlig lön ska alltid mätas mot förutbestämda mål
samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Rörlig lön ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål.

Prestationerna kan också mätas mot icke-finansiella mål för att
därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med Electrolux
strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och
tidsbundna och ska fastställas av styrelsen.

Kortsiktiga incitament (STI)

Medlemmar av Koncernledningen ska delta i en STI-plan (short term
incentive) enligt vilken de kan erhålla rörlig lön. Målen i
STI-planen ska huvudsakligen vara finansiella. Dessa ska utformas
baserat på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad
avser sektorcheferna, resultatet för den sektor för vilken han eller
hon är ansvarig.

Storleken på det möjliga STI-utfallet ska vara beroende av position
och får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen. Med beaktande av
rådande marknadsförhållanden får det möjliga STI-utfallet för
medlemmar av Koncernledningen i USA uppgå till högst 150 procent av
Grundlönen vid uppnående av maximininivå.

STI som intjänas under 2016 beräknas[1]
(http://file:///C:/Users/FrykhDan/Documents/Press%20releases/160226%20-%2...)
variera mellan noll vid utfall under miniminivån och 67 Mkr
(exklusive sociala avgifter) vid maximinivån.

Långsiktiga incitament (LTI)

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Långsiktiga
incitamentsprogram ska alltid utformas med syftet att ytterligare
stärka deltagarnas samt Electrolux aktieägares gemensamma intresse av
en god långsiktig utveckling för Electrolux.

Kostnaden för det föreslagna LTI-programmet för 2016 beräknas[2]
(http://file:///C:/Users/FrykhDan/Documents/Press%20releases/160226%20-%2...)
till 319 Mkr (inklusive sociala avgifter) vid maximinivån. För
information om det föreslagna LTI-programmet, se styrelsens separata
förslag.

Extraordinära arrangemang

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang,
utöver vad som anges ovan om mål, har till syfte att rekrytera eller
behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå,
att de aldrig överstiger tre (3) gånger Grundlönen och att de ska
intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om
minst två (2) år.

Kostnader för extraordinära arrangemang under 2015 uppgår till cirka
8,8 Mkr. Kostnader för extraordinära arrangemang som ännu inte
betalats ut beräknas för närvarande uppgå till cirka 9,5 Mkr.

Pensioner och förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så
att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska
pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende
på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för
personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
Koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av
den totala ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara tolv månader vid uppsägning på Electrolux
initiativ och sex månader vid uppsägning på Koncernledningsmedlemmens
initiativ.

I individuella fall kan avgångsvederlag utgå utöver nämnd
uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter
uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i
Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i
sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan
utföra ett fullgott arbete. Detta kan till exempel vara fallet vid en
väsentlig ägarförändring i Electrolux i kombination med förändringar
i organisationen och/eller förändringar av ansvarsområde.

Avgångsvederlag kan för individen innebära en förlängning av
Grundlönen för en period upp till tolv månader efter
anställningsavtalets upphörande; inga andra förmåner ska ingå. Sådana
utbetalningar ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som
personen under en period av upp till tolv månader tjänar från andra
inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående
verksamhet.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 15 - Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt
aktieprogram för 2016

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram
för 2016. Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet
kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det
kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla
kompe...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.