Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Electrolux: Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till
årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm
Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 4 april 2019,

· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019.
Anmälan görs på koncernens hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2019, per telefon 08-402 92 79 på
vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under
adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2019.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman.
För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 4 april
2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för
utdelning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
a) Val av Staffan Bohman som styrelseledamot. (omval)

b) Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)

c) Val av Hasse Johansson som styrelseledamot. (omval)

d) Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (omval)

e) Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)

f) Val av David Porter som styrelseledamot. (omval)

g) Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (omval)

h) Val av Ulrika Saxon som styrelseledamot. (omval)

i) Val av Kai Wärn som styrelseledamot. (omval)

j) Val av Staffan Bohman som styrelseordförande. (omval)

14. Val av revisor. (omval)
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux
koncernledning.

16. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt
aktieprogram för 2019.

17. Beslut om
a) förvärv av egna aktier,
b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och
c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2017 års aktieprogram.

18. Stämmans avslutande.

Punkt 1 - Stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell,
Investor AB, och ledamöterna Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson,
Swedbank Robur fonder, Carine Smith Ihenacho, Norges Bank Investment
Management, samt Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande
respektive ledamot i styrelsen för bolaget, föreslår:

· advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 8,50 kronor
per aktie. Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika stora delar
om 4,25 kronor per utbetalning och aktie. Den första med
avstämningsdag fredagen den 12 april 2019 och den andra med
avstämningsdag fredagen den 11 oktober 2019. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av
utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019
respektive onsdagen den 16 oktober 2019.

Punkt 11 - Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

· nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 - Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

· 2 200 000 kronor till styrelseordföranden och 640 000 kronor till
var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som
inte är anställda i Electrolux; och

· för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 280
000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 150 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

· Omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran,
Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas
Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn.

· Omval av Staffan Bohman som styrelsens ordförande.
Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för Electrolux
koncernledning med följande innehåll:

Riktlinjerna som beskrivs häri, och som motsvarar de riktlinjer som
beslutades vid årsstämman 2018, ska gälla för ersättningar och andra
anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av
Electrolux koncernledning ("Koncernledningen"). Koncernledningen
består för närvarande av elva medlemmar.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter
årsstämman 2019 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal
som görs därefter.

Ersättningar till VD och koncernchef beslutas av styrelsen i AB
Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux
ersättningsutskott. Ersättningar till övriga medlemmar i
Koncernledningen beslutas av Electrolux ersättningsutskott och
rapporteras till styrelsen.

Not 27 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av
gällande ersättningsarrangemang för Koncernledningen, inklusive fast
och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga
förmåner.

Riktlinjer

Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är
rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i
respektive Koncernledningsmedlems anställningsland eller region.
Ersättningsvillkoren ska betona "belöning efter prestation" och
variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens
resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen kan bestå av
de komponenter som anges nedan.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen ("Grundlönen") ska vara konkurrenskraftig på den
relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför.
Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att
säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella
prestationer.

Rörlig ersättning

Enligt principen "belöning efter prestation" ska den rörliga lönen
utgöra en betydande del av den totala ersättningen för
Koncernledningen. Rörlig lön ska alltid mätas mot förutbestämda mål
samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Rörlig lön ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål.

Prestationerna kan också mätas mot icke-finansiella mål för att
därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med Electrolux
strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och
tidsbundna och ska fastställas av styrelsen.

Kortsiktiga incitament (STI)

Medlemmar av Koncernledningen ska delta i enSTI-plan enligt vilken de
kan erhålla rörlig lön. Målen i STI-planen ska huvudsakligen vara
finansiella. Dessa ska utformas baserat på det årliga finansiella
resultatet för koncernen och, vad avser affärsområdescheferna,
resultatet för det affärsområde för vilket han eller hon är ansvarig.

Storleken på det möjligaSTI-utfallet ska vara beroende av position och
får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen. Med beaktande av
rådande marknadsförhållanden får det möjligaSTI-utfallet för
medlemmar av Koncernledningen i USA uppgå till högst 150 procent av
Grundlönen vid uppnående av maximininivå.

STI som intjänas under 2019 beräknas [1] variera mellan noll vid
utfall under miniminivån och 58 Mkr (exklusive sociala avgifter) vid
maximinivån.

Långsiktiga incitament (LTI)

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett LTI-program
ska föreslås bolagsstämman eller inte. LTI- program ska alltid
utformas med syftet att ytterligare stärka deltagarnas samt
Electrolux aktieägares gemensamma intresse av en god långsiktig
utveckling för Electrolux.

Kostnaden för det föreslagna LTI-programmet för 2019 beräknas [2] till
463 Mkr (inklusive sociala avgifter) vid maximinivån. För information
om det föreslagna LTI-programmet, se styrelsens separata förslag.

Extraordinära arrangemang

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära
omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang,
utöver vad som anges ovan om mål, har till syfte att rekrytera eller
behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå,
att de aldrig överstiger tre (3) gånger Grundlönen och att de ska
intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om
minst två (2) år.

Kostnader för extraordinära arrangemang under 2018 uppgick till cirka
3,2 Mkr. För närvarande finns det inga utestående extraordinära
arrangemang.

Pensioner och förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så
att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska
pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende
på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för
personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas.

Andra förmåner kan tillha...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.