Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Electrolux: Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till
årsstämma tisdagen den 31 mars 2020 kl. 16.00 på Stockholm Waterfront
Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 25 mars 2020,

· dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020.
Anmälan görs på koncernens hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2020, per telefon 08-402 92 79 på
vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under
adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida,
www.electroluxgroup.com/arsstamma2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman.
För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 25 mars
2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för
utdelning.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
a. Val av Staffan Bohman som styrelseledamot. (omval)
b. Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)
c. Val av Henrik Henriksson som styrelseledamot. (nyval)
d. Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (omval)
e. Val av Karin Overbeck som styrelseledamot. (nyval)
f. Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)
g. Val av David Porter som styrelseledamot. (omval)
h. Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (omval)
i. Val av Kai Wärn som styrelseledamot. (omval)
j. Val av Staffan Bohman som styrelseordförande. (omval)
14. Val av revisor. (omval)
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux
koncernledning.

16. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt
aktieprogram för 2020.

17. Beslut om
a. förvärv av egna aktier,
b. överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och
c. överlåtelse av egna aktier i anledning av 2018 års aktieprogram.
18. Stämmans avslutande.

Punkt 1 - Stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell,
Investor AB, och ledamöterna Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson,
Swedbank Robur fonder, Anders Oscarsson, AMF - Försäkring och Fonder,
samt Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive
ledamot i styrelsen för bolaget, föreslår:

· advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 8,50 kronor
per aktie. Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika stora delar
om 4,25 kronor per utbetalning och aktie. Den första med
avstämningsdag torsdagen den 2 april 2020 och den andra med
avstämningsdag fredagen den 2 oktober 2020. Om bolagsstämman beslutar
i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske
från Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 april 2020 respektive
onsdagen den 7 oktober 2020.

Punkt 11 - Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

· nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 - Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

· 2 265 000 kronor till styrelseordföranden och 660 000 kronor till
var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som
inte är anställda i Electrolux; och

· för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 280
000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 170 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 150 000
kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor
till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå
löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 13 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

· Omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran, Ulla
Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Kai Wärn.

· Val av Henrik Henriksson och Karin Overbeck till nya
styrelseledamöter.

· Omval av Staffan Bohman som styrelsens ordförande.
Punkt 14 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Punkt 15 - Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för Electrolux
koncernledning med följande innehåll:

Riktlinjerna som beskrivs häri ska gälla för ersättningar och andra
anställningsvillkor för VD och koncernchef, övriga medlemmar av
Electrolux koncernledning ("Koncernledningen") samt, i förekommande
fall, ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver
styrelseuppdraget. Koncernledningen består för närvarande av elva
medlemmar.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställnings- och konsultavtal som ingås
efter årsstämman 2020 samt även på ändringar i gällande avtal som
görs därefter. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer
antagits av bolagsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar
som beslutas av bolagsstämman.

Ersättningar till VD och koncernchef samt, i förekommande fall,
styrelseledamöter beslutas av styrelsen i AB Electrolux baserat på
rekommendation av Electrolux ersättningsutskott. Ersättningar till
övriga medlemmar i Koncernledningen beslutas av Electrolux
ersättningsutskott och rapporteras till styrelsen.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga
ersättningar för Koncernledningen, tillämpningen av
ersättningsriktlinjerna samt gällande ersättningsstrukturer och
ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsen ska, baserat på rekommendation
från ersättningsutskottet, upprätta förslag till nya riktlinjer
åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid
årsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD och koncernchef eller
andra personer i Koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Not 27 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av
gällande ersättningsarrangemang för Koncernledningen, inklusive fast
och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga
förmåner.

Electrolux har en tydlig strategi för att uppnå lönsam tillväxt och
skapa aktieägarvärde. En framgångsrik implementering av bolagets
affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan
rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att
bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning i förhållande till
det som gäller i respektive Koncernledningsmedlems anställningsland
eller region. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande
befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.
För mer information om bolagets strategi hänvisas till bolagets
hemsida och senaste årsredovisning, www.electroluxgroup.com.

Ersättningsvillkoren ska betona "belöning efter prestation" och
variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens
resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen ska vara
marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: fast
ersättning, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

För anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska
får anpassningar göras för att följa tvingande lokala regler eller
fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande syfte så
långt möjligt ska tillgodoses.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen ("Grundlönen") ska vara konkurrenskraftig på den
relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför.
Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att
säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella
prestationer.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning består av både kortsiktiga och långsiktiga
incitament. Långsiktiga incitament utgörs av långsiktiga
aktierelaterade incitamentsprogram ("LTI-program"). De beslutas av
bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Styrelsen
utvärderar årligen om ett LTI-program ska föreslås bolagsstämman
eller inte. LTI-program ska ha en tydlig koppling till
affärsstrategin och ska alltid utformas med syftet att ytterligare
stärka deltagarnas samt Electrolux aktieägares gemensamma intresse av
en god långsiktig utveckling för Electrolux. För mer information om
dessa program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av,
se avsnittet om bolagsstyrning på koncernens hemsida
www.electroluxgroup.com.

Enligt principen "belöning efter prestation" ska den rörliga
ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för
Koncernledningen. Rörlig ersättning ska mätas mot förutbestämda mål
samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella
prestationsmål men kan också mätas mot icke-finansiella mål för att
därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
Målen ska vara specifika, tydliga, mätbar...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.