Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Electrolux: Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org.nr 556009-4178, kallas till extra
bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 på AB Electrolux
huvudkontor, Axel Wennergren-salen, S:t Göransgatan 143, Stockholm.
Inpassering till stämman startar kl. 08.30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
lördagen den 15 februari 2020 (vänligen notera att eftersom
avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införda
i aktieboken senast fredagen den 14 februari 2020),

· dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 17 februari 2020.
Anmälan görs på koncernens hemsida,
www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020, per telefon 08-402 92
79 på vardagar mellan kl. 09.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under
adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23
Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före
bolagsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på
bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i
eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman.
För att denna registrering ska vara verkställd fredag 14 februari
2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller
förvaltare.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional
AB.

7. Stämmans avslutande.
Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut avseende utdelning av
samtliga aktier i Electrolux Professional AB (publ)

Styrelsen i AB Electrolux ("Electrolux") offentliggjorde den 31
januari 2019 sin avsikt att dela ut affärsområdet Professionella
Produkter genom att dela ut det helägda dotterbolaget Electrolux
Professional AB (publ), org.nr 556003-0354, ("Electrolux
Professional") inklusive den underliggande gruppen, till Electrolux
aktieägare och att notera aktierna i Electrolux Professional på
Nasdaq Stockholm.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga
aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut,
varvid en (1) aktie av serie A i Electrolux berättigar till en (1)
aktie av serie A i Electrolux Professional och en (1) aktie av serie
B i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie B i Electrolux
Professional.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att
styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att
erhålla aktier i Electrolux Professional. Avstämningsdagen förväntas
inträffa i nära samband med noteringen av aktierna i Electrolux
Professional och senast den 30 mars 2020. Notering av aktierna i
Electrolux

Professional förväntas äga rum i mars 2020.
Utdelningen av aktierna i Electrolux Professional bedöms genomföras i
enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk
skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna
i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att
utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt
(istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget
fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i
dotterbolaget).

Värdet på utdelningen av aktierna i Electrolux Professional bestäms
utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av
aktierna till Electrolux aktieägare med tillämpning av gällande
redovisningsregler. Electrolux uppskattar det bokförda värdet vid
tidpunkten för utdelning till ett belopp om 7 749 120 tusen kronor,
vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till
aktieägarna.

Per den 31 december 2018, uppgick Electrolux fria egna kapital till 22
078 885 tusen kronor. Vid årsstämman den 10 april 2019 beslutades om
en utdelning om 8,50 kronor per aktie, totalt 2 442 878 tusen kronor,
vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Det
disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket
aktiebolagslagen uppgår således till 19 636 007 tusen kronor.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och
om Electrolux Professionals verksamhet kommer att publiceras den 31
januari 2020.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag under punkten 6 och bolagets
årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 finns
tillgängliga hos AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm, och
på bolagets hemsida www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020.
Styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen,
revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och
informationsbroschyren avseende styrelsens förslag under punkten 6
kommer att finnas tillgängliga hos AB Electrolux, S:t Göransgatan
143, Stockholm, och på bolagets hemsida,
www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020, den 31 januari 2020.
Kopior av dokumenten kommer även att skickas till de aktieägare som
begär det och finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten
6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än femtio
procent av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening
som ordföranden biträder.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 308 920 308 aktier, varav per den 20 januari
2020, 8 192 539 A-aktier med en röst vardera och 300 727 769 B-aktier
med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 38 265 315,9
röster. Bolaget innehar per samma dag 21 522 858 egna B-aktier,
motsvarande 2 152 285,8 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

Stockholm i januari 2020

AB Electrolux (publ)

STYRELSEN

Non Swedish speaking shareholders
This notice convening the Extraordinary General Meeting of AB
Electrolux is available in English on
www.electroluxgroup.com/egm2020.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux gör livet bättre och mer hållbart för miljontals människor
genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta
hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi är ett ledande
globalt vitvaruföretag som sätter konsumenten i centrum i allt vi
gör. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG, och
Frigidaire, säljer vi mer än 60 miljoner produkter till hushåll och
professionella användare på fler än 150 marknader varje år. Under
2018 hade Electrolux en omsättning på 124 miljarder kronor och cirka
54 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/electrolux/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/1853/3010787/1175956.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.