Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Electrolux Professional AB delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet, april - juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 958 Mkr (1 489). Omsättningen ökade med 31,5%. Valutaeffekter påverkade negativt med 7,0%. Organiskt ökade försäljningen med 38,4%. Förra året påverkades kvartalet mer av pandemin än i år.
  • EBITA uppgick till 197 Mkr (-4), motsvarande en marginal om 10,1% (-0,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 181 Mkr (-18), motsvarande en marginal om 9,2% (-1,2).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 223 Mkr (31).
  • Periodens resultat uppgick till 168 Mkr (-28) och resultat per aktie var 0,58 kronor (-0,10).

Alberto Zanata, VD och koncernchef:

" Stark försäljningsåterhämtning

Återhämtningen på marknaden som började mot slutet av första kvartalet har fortsatt och utvidgats geografiskt under det andra kvartalet. Återhämtningen var särskilt stark i Europa och USA.

Försäljningen ökade organiskt med 38,4% (-39,9) under kvartalet jämfört med föregående år drivet av ökad efterfrågan, främst i södra Europa. Trots en stark försäljningsåterhämtning jämfört med föregående år, var försäljningsnivån fortfarande cirka 15% lägre än under 2019, dock minskade skillnaden mot slutet av kvartalet.

EBITA under det andra kvartalet uppgick till 197 Mkr (-4), vilket motsvarar en marginal om 10,1% (-0,2). Resultatförbättringen beror främst på försäljningsvolymen och positiva effekter från omstruktureringsplanen som tillkännagavs i september 2020. De operationella kostnaderna har också ökat för att kunna möta den ökade efterfrågan. Det operativa kassaflödet efter investeringar uppgick till 223 Mkr (31).

Vi har lyckats hantera den globala bristen på komponenter och containrar väl med begränsad kundpåverkan. Det är dock ett område som för närvarande kräver stor uppmärksamhet och trycket förväntas fortsätta under hösten. För att kompensera för råvaruprispressen, har vi genomfört prisökningar inom samtliga produktsegment från och med den 1 juli.

I takt med att allt fler människor vaccineras och begränsningar upphävs kan vi se att människor har börjat att umgås igen, vilket stöder återhämtningen av hotell- och restaurangbranschen. Detta ger oss anledning till optimism. Även om vi inte ignorerar risken för nya motgångar relaterade till pandemin är vi fortfarande trygga med tanke på att vi har kunnat visa att vårt företag är starkt och kan navigera också i turbulenta tider."
 

 

Denna information är sådan information som Electrolux Professional AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 klockan 8:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta Jacob Broberg, Senior Vice President Investor Relations and Communications +46 70 190 00 33

Författare Cision