Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-01

Elekta: Kommuniké från Elektas Årsstämma 2015

STOCKHOLM, 1 september 2015 - Årsstämman beslutade följande:

Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 1 971 134 244 kronor, ska utdelning
till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,50 kronor per
aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen
fastställdes till torsdagen den 3 september 2015 och utdelningen
skickas ut tisdagen den 8 september 2015.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april
2015. Styrelsens ledamöter och den tidigare verkställande direktören
Niklas Savander beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/15.

Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan
suppleanter. Luciano Cattani, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Tomas
Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson
omvaldes som ledamöter i styrelsen. Annika Espander Jansson och Johan
Malmqvist valdes till nya ledamöter i styrelsen. Hans Barella avböjde
omval. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.

Följande arvoden fastställdes: 1 075 000 (1 040 000) kronor till
styrelsens ordförande, 460 000 (445 000) kronor vardera till externa
styrelseledamöter, 90 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 50
000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets
ersättningsutskott, 200 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och
110 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets
revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte
utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

En valberedning ska utses genom att styrelseordföranden före utgången
av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för de fyra
av de per den sista bankdagen i september månad röstmässigt största
aktieägarna, utöver den eller de aktieägare som styrelseordföranden
själv eventuellt representerar, vilka ska ges möjlighet att utse var
sin ledamot som tillsammans med styrelseordföranden utgör
valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits, eller
i förekommande fall, intill dess att en ny valberedning utsetts.

Revisorer
Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med
huvudansvarig revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till
slutet av årsstämman 2016. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna
gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för
det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Prestationsbaserat Aktieprogram 2015
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram
2015. Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande
befattningshavare i bolaget, totalt elva (11) anställda inklusive
verkställande direktören, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning
av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig
prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden.
Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av
graden av uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en
treårig prestationsperiod. Tilldelningen kommer att intjänas om den
årliga tillväxttakten för EPS är mellan 32 och 41 procent vid
jämförelse av 2017 års finansiella resultat med 2014 års.
Prestationsmålet skall justeras vid händelser som påverkar antalet
utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga
händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat
sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det
relevant. För det fall bolaget beslutar om förändringar i dess
redovisningsprinciper eller fattar beslut om att uppta
omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om
förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram
2015. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under
Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 och en aktiekurs om 50 kronor
erfordras maximalt 421 200 aktier av serie B för att fullgöra
åtaganden under programmet (inklusive sociala avgifter), motsvarande
cirka 0,11 procent av det totala antalet utestående aktier och
kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och
finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till
cirka 21 060 000 kronor.

Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar
sammanlagt högst 5 procent av totala antalet aktier i bolaget.
Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till
nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av
företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och
med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2015 beslutade
stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av
högst 475 000 aktier av serie B och att bemyndiga styrelsen att under
tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst
142 500 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala
avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 beslutade
stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av
högst 1 139 600 aktier av serie B.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2013 och 2014
bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på
Nasdaq Stockholm överlåta högst 286 800 aktier i syfte att täcka
vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 1 september 2015 kl. 16:15 CET.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer
innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar
i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och
planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi,
samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i
cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet
för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap
och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000
sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt.
Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ
Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elekta/r/kommunike-fran-elektas-arsstamma-2015...
http://mb.cision.com/Main/35/9822766/414367.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.