Du är här

2016-02-29

Elite Varainhoito Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE 29.2.2016 KLO 09.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN,
HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 23.3.2016 klo 9.30 alkaen
Rake-salissa, osoitteessa Erottajankatu 4C, Helsinki. Yhtiökokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 8.30.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,077 euroa osakkeelta, joka
on kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna yhteensä 745
684,25 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 29.3.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön
osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele Elite Varainhoito -konsernin
palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota 500 euroa hallituksen kokoukselta.

Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka työskentelee Elite Varainhoito
-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön
osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Elite Varainhoito Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön
osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valitaan Kari Juurakko, Daniel Pasternack, Janne Nieminen, Rami
Niemi ja Juha Tynkkynen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii
KHT Mikko Sillanpää.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä
enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien
annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen
laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien
osakkeiden lopullisesta määrästä.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen,
osakkeen likviditeetin parantaminen tai että se on perusteltua yhtiön
hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön palkitsemisjärjestelmien
toteuttamiseksi.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä,
merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Valtuutus kumoaa 18.8.2015 päätetyn antivaltuutuksen.

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan
seuraavasti (muuttuva kohta alleviivattu):

"Lunastuslauseke

Jos A-sarjan osake siirtyymuulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle,
siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava A-sarjan osakkeen siirtymisestä
hallitukselle ja yhtiönA-sarjan osakkeenomistajillaon oikeus lunastaa siirron
kohteena oleva A-sarjan osake seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:

1 Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja mukaan lukien perintö ja
avio-oikeus.
2 Lunastushinta vastaa B-sarjan osakkeen kolmen (3) kuukauden
kaupankäyntipainotettua keskiarvoa siihen pörssipäivään saakka, joka
edeltää päivää, jona yhtiö on saanut tiedon A-sarjan osakkeen
siirtymisestämuulle kuin yhtiön A-sarjan osakkeen omistajalle.
3 Lunastusvaatimus on esitettäväyhtiöllekuukauden kuluessa siitä, kun
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
4 Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle kuukauden kuluessa
lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa
talletettavaaluehallintovirastoon.
5 Mikäli useampi A-sarjan osakkeenomistaja haluaa lunastaa lunastusoikeuden
kohteena olevat osakkeet, on heillä oikeus lunastaa lunastusoikeuden
kohteena olevia osakkeita omistustensa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei
mene tasan, ylijääneet osakkeet arvotaan lunastukseen oikeutettujen kesken.

6 Mikäli kaikkia lunastusoikeuden kohteena olevia A-sarjan osakkeita ei
lunasteta, vaihdetaan ne B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1, ellei hallitus
toisin päätä."

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä Elite Varainhoito Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 15.3.2016 alkaen Elite Varainhoito
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.elitevarainhoito.fi sekä yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki.
Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 6.4.2016.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 14.3.2016 kello 10.00, johon mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- internetsivujen kautta osoitteessa www.elitevarainhoito.fi
- puhelimitse: 0201 558 610, maanantai-perjantai kello 9.00-16.00; tai
- kirjeitse: Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130
Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
henkilötunnus/y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Elite Varainhoito Oyj, Yhtiökokous, Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.3.2016 kello
10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tullakseen merkityksi tilapäisesti
osakasluetteloon sekä koskien valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiö-kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Elite Varainhoito Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.2.2016 yhteensä 8.603.661
A-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä
(20) ääntä ja 1.080.550 B-sarjan osaketta, joista jokainen tuottaa
yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, 29.2.2016

Elite Varainhoito Oyj:n Hallitus

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy, p. 09 6129 670

Elite...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.