Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Ellevio: Ellevios erbjudande till aktieägarna i Elverket justeras

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen
(genom Ellevio Holding 1 AB, "Ellevio", med dotterbolag
"Elleviokoncernen") ett rekommenderat kontanterbjudande till
aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) ("Elverket") att överlåta
samtliga aktier i Elverket till Ellevio ("Erbjudandet").

Årsstämman i Elverket har den 23 maj 2017 beslutat om vinstutdelning
med 2,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016, med avstämningsdag
fredagen 26 maj 2017 i enlighet med den stämmokommuniké som Elverket
offentliggjort. Enligt villkoren för Erbjudandet kommer vederlaget i
Erbjudandet att justeras om Elverket genomför utdelning till
aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet.
Vederlaget i Erbjudandet om 97,00 kronor per aktie minskas
följaktligen med 2,75 kronor till 94,25 kronor per aktie. Elverkets
stämmokommuniké av vilken utdelningsbeslutet framgår finns
tillgänglig på www.aktietorget.se.

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 26 maj
2017 och avslutas omkring den 19 juni 2017. Erbjudandehandling för
Erbjudandet förväntas offentliggöras kort före inledningen av
acceptfristen. Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast
omkring den 20 juni 2017, förväntas utbetalning av vederlag komma att
påbörjas omkring den 22 juni 2017.

Förvärvet av Elverket förutsätter godkännande av relevanta
konkurrensmyndigheter. Ellevio har anmält förvärvet och erforderliga
godkännanden förväntas erhållas före utgången av den ovan angivna
acceptfristen.

_______________

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonatan Björck, presschef på Ellevio, mobil: 072-561 54 16, epost:
jonatan.bjorck@ellevio.se

För information och dokument avseende Erbjudandet:
www.ellevio.se/erbjudande

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
den 24 maj 2017 kl 8.45.

Viktigt meddelande

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga
till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner.
Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller
sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste
personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte
begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är
underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och
iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att
göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan
jurisdiktion. Ellevio avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt
tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av
sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan,
Sydafrika eller USA eller något annat land där Erbjudandet,
distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av
Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som
krävs enligt svensk lag.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Ellevios och Elverkets kontroll. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast för den dag den förmedlas och Ellevio har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera någon sådan information på grund av ny information,
framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande
lagar och bestämmelser.

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att
elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från
Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till
Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på
landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt
400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i
landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den allmänna
pensionsfonden Tredje AP-fonden, AP3, det kundägda företaget Folksam,
den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden, AP1 och kanadensiska
Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för
OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer på
ellevio.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ellevio/r/ellevios-erbjudande-till-aktieagarna...
http://mb.cision.com/Public/12678/2272903/a446f33825dd272a.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.