Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

ELON Elkedjan Logistic AB: ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och
accepter godkänns inte från) personer/företag i dessa länder eller
personer/företag i något annat land där accept av erbjudandet skulle
kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder
utöver vad som följer av svensk rätt.

Elon Elkedjan Logistic AB ("EEL") lämnar härmed ett kontant
uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga aktier i FDT
System Holding AB (publ), org.nr 556770-0793 ("FDT"). FDT:s aktie är
upptagen till handel på AktieTorget.

Erbjudandet i sammandrag

· EEL erbjuder 6,40 kronor för varje aktie i FDT. Betalning kommer
att erläggas kontant.

· Den senaste slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget före
offentliggörandet av detta Erbjudande var 6,50 kronor. Den sista
handelsdagen före offentliggörandet var den 31 mars 2014. Erbjudandet
är således inte förenat med någon premie i relation till den senaste
slutkursen. Erbjudandet motsvarar emellertid en premie enligt
följande:

- 23,6 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s
aktie på AktieTorget under de senaste 6 månaderna före Erbjudandets
offentliggörande (5,18 kronor),

- 13,1 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s
aktie på AktieTorget under de senaste tre månaderna före Erbjudandets
offentliggörande (5,66 kronor), samt

- 4,4 procent jämfört med genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie
på AktieTorget under den senaste månaden före Erbjudandets
offentliggörande (6,13 kronor).

· Erbjudandet finansieras med EEL:s egna medel.
· Erbjudandet är förenat med villkoret att EEL erhåller accepter
motsvarande minst 90 procent av de utestående aktierna i FDT. Vissa
ytterligare villkor finns beskrivna nedan under rubriken Villkor för
Erbjudandet.

· En erbjudandehandling med mer detaljerad information om
Erbjudandet beräknas offentliggöras den 5 maj 2014. Acceptperioden
för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 6 maj 2014 till och
med den 2 juni 2014. EEL förbehåller sig emellertid rätt att förlänga
acceptperioden. Utbetalning av likvid till de aktieägare som
accepterar Erbjudandet beräknas påbörjas den 16 juni 2014.

· Kent Fors, Kent Fors Management AB, Hans Alm och Methafour Ind AB,
som tillsammans representerar 2 277 946 aktier i FDT, motsvarande
58,2 procent av det totala antalet aktier i FDT, har oåterkalleligen
åtagit sig att acceptera Erbjudandet på de närmare villkor som anges
nedan.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

FDT utvecklar och tillhandahåller affärs- och butiksdatasystem.
Bolaget är en helhetsleverantör och tillhandahåller såväl hård- och
mjukvara som installation, drift och utbildning. FDT har ett fokus på
butikskedjor inom detaljhandeln och erbjuder en totallösning för
kedjedrift, något som ger kontroll över bl. a. artikelinformation och
försäljningsstatistik.

EEL bedömer att FDT har en intressant och stark produktportfölj, väl
anpassad för EEL:s egen verksamhet. EEL nyttjar redan idag delar av
FDT:s mjukvarulösning. Erbjudandet ligger väl i enlighet med EELs
fastställda stategi att stärka fackhandeln inom vitvarubranschen.
Genom ett förvärv av FDT kommer EEL kunna påverka utvecklingen av ett
för detaljhandeln anpassat butiksdata system i en positiv inriktning.

Erbjudandet och dess finansiering

EEL erbjuder 6,40 kronor kontant för varje aktie i FDT. Det erbjudna
vederlaget kommer att justeras om FDT genomför utdelning eller annan
värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för
Erbjudandet. Följaktligen kommer vederlaget att minskas med ett
motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller
värdeöverföring.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

- 23,6 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under de senaste 6 månaderna före Erbjudandets offentliggörande (5,18 kronor),
- 13,1 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under de senaste tre månaderna före Erbjudandets offentliggörande (5,66 kronor),
- 4,4 procent jämfört med genomsnittliga slutkursen för FDT:s aktie på AktieTorget under den senaste månaden före Erbjudandets offentliggörande (6,13 kronor); samt
- Den sista betalkursen för FDT:s aktie på Aktietorget före offentliggörandet av detta Erbjudande var 6,50 kronor (den sista handelsdagen före offentliggörandet var den 31 mars 2014).

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 25 033 600 kronor. Något
courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. Erbjudandet
kommer att finansieras med EEL:s befintliga medel.

En erbjudandehandling med mer detaljerad information om Erbjudandet
beräknas offentliggöras den 5 maj 2014. Acceptperioden för
Erbjudandet beräknas löpa från och med den 6 maj 2014 till och med
den 2 juni 2014. EEL förbehåller sig emellertid rätt att förlänga
acceptperioden. Utbetalning av likvid till de aktieägare som
accepterar Erbjudandet beräknas påbörjas den 16 juni 2014, under
förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande
dessförinnan uppfyllts eller frånfallits.

EEL:s aktieägande i FDT

EEL varken äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i FDT
och har inte heller förvärvat några aktier i FDT under de senaste sex
månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Åtagande från aktieägare i FDT

EEL har den 27 mars 2014 träffat en överenskommelse med Kent Fors,
Kent Fors Management AB, Hans Alm och Methafour Ind AB, som
tillsammans representerar 2 277 946 aktier i FDT, motsvarande 58,2
procent av det totala antalet aktier i FDT. Överenskommelsen innebär
att ägarna i fråga oåterkalleligen har åtagit sig att acceptera
Erbjudandet. Överenskommelsen innebär vidare att likviden till dessa
ägare kommer att betalas i rater enligt nedan. Överenskommelse kan
inte leda till att de fyra aktieägare som omfattas av
överenskommelsen kan erhålla en högre ersättning än övriga
aktieägare, däremot kan deras ersättning bli lägre än för övriga
aktieägare som accepterar Erbjudandet.

(i) en tredjedel av köpeskillingen kommer att erläggas i samband med
att de övriga ägare som accepterat Erbjudandet erhåller likvid,

(ii) ytterligare en tredjedel av köpeskillingen kommer att betalas 18
månader efter det att övriga ägare som accepterat Erbjudandet
erhåller likvid,

(iii) den sista tredjedelen av köpeskillingen kommer att betalas 36
månader efter det att övriga ägare som accepterat Erbjudandet
erhåller likvid. Av den sista dellikviden är dock utbetalning av
totalt 2 MSEK villkorad av att vissa affärsrelaterade mål har
uppnåtts, bl. a. med avseende på kundtillströmning och lönsamhet.

Kent Fors och Hans Alm är båda styrelseledamöter i FDT och omfattas av
ovannämnda överenskommelse. Av det skälet anses de båda ha sådan
intressegemenskap med EEL som utgör intressekonflikt enligt II.3
Takeover-reglerna (så som definierade nedan). De är därmed
förhindrade att delta i FDT:s styrelses handläggning av utvärderingen
av Erbjudandet eller i någon annan fråga som är relaterad till
Erbjudandet. Då detta innebär att styrelsen i FDT inte är beslutför
måste ett värderingsutlåtande (fairness opinion) enligt IV.3
Takeover-reglerna inhämtas och offentgliggöras av FDT.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att EEL blir
ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i FDT;

(ii) att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva
aktier i FDT som är mer fördelaktigt för FDT:s aktieägare än
Erbjudandet;

(iii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av FDT erforderliga
tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter
eller liknande, har erhållits på för EEL acceptabla villkor;

(iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av FDT helt eller delvis
omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan
reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande
omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger
utanför EEL:s kontroll och vilken EEL inte skäligen kunde förutse vid
tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

(v) att inga omständigheter, som EEL saknade kännedom om vid
tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som
väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas påverka
FDT:s försäljning, resultat, tillgångar, likviditet eller eget
kapital; samt

(vi) att FDT inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade
att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

EEL förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det
står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan
uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii)-(vi) ovan kommer emellertid
ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen
är av väsentlig betydelse för EEL:s förvärv av de aktuella aktierna.

EEL förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller
flera av ovanstående villkor i enlighet med tillämpliga lagar, regler
och föreskrifter, inklusive att, avseende villkor (i) ovan, fullfölja
Erbjudandet vid lägre acceptansnivå.

Beskrivning av EEL och Erbjudandets finansiering

Elon Elkedjan Logistic AB är ett svenskt privat aktiebolag med org.nr
556654-6213. Bolaget har sitt säte i Örebro. Bolagets postadress är
Box 22094, 702 03 Örebro. EEL bildades den 23 oktober 2003. Under
räkenskapsåret 2012 omsatte EEL 2 082 MSEK. EEL är sin tur ett helägt
dotterbolag till Elon Elkedjan Logistic Holding AB (publ), org.nr
556722-5221.

EEL är verksamt inom inköps- och logistikbranschen. Företaget bildades
som ett samarbete mellan ELON Svenska AB och Svenska Elkedjan AB.
Bolaget samlar den gemensamma fackhandeln under ett tak, men med
olika kedjenamn, så att varje kedjas eget namn kan presenteras
enskilt på marknaden. Det ger möjlighet att behålla olika varumärken
ut mot konsumenterna och samtidigt vinna stordriftsfördelar.

EEL består av två fackhandelskedjor, ELON och Elkedjan, samt ett
varumärke för e-handel, Vitvarumäklarna. Sammanlagt har EEL ca 400
butiker och 2000 elektriker i samverkan inom EEL Teknik.

All verksamhet avseende butikssidan är koncentrerad till Örebro, där
både EEL och Elkedjans huvudkontor finns. Vid Törsjöterminalen i
Örebro finns EELs centrallager för tunga vitvaror och småelsartiklar.
Centrallagret har en lageryta på drygt 30 000 kvm där flertalet
ledande vitvaruleverantörer finns representerade.

Den del av verksamheten som berör EEL Teknik har koncentrerats till
Anderstorp i Småland. ...

Författare WKR