Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-03

ELON Elkedjan Logistic AB: ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB:S OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (P

Pressmeddelande 3 juni 2014

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och
accepter godkänns inte från) personer/företag i dessa länder eller
personer/företag i något annat land där accept av erbjudandet skulle
kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder
utöver vad som följer av svensk rätt.

ELON Elkedjan Logistic AB, ("Budgivaren") offentliggjorde den 5 maj
2014 ett kontanterbjudande till aktieägarna i FDT System Holding AB
(publ), ("Målbolaget") om förvärv av samtliga utestående aktier i
Målbolaget till ett pris om 6,40 kronor per aktie ("Erbjudandet").

Erbjudandet har under acceptfristen accepterats av aktieägare
representerande sammanlagt 3 863 045 aktier i Målbolaget motsvarande
ca 98,76 procent av det totala antalet aktier och röster i
Målbolaget. Budgivaren innehade inte några aktier i Målbolaget före
Erbjudandets offentliggörande och har inte förvärvat några aktier
utanför Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är därmed
uppfyllda. Budgivaren förklarar därmed Erbjudandet ovillkorat och
fullföljer Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet kommer inte att förlängas.

För aktieägare som accepterat Erbjudandet förväntas utbetalning av
vederlag påbörjas omkring den 16 juni 2014. Eftersom Budgivaren
innehar mer än 90 procent av aktierna i Målbolaget avser Budgivaren
att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Målbolaget i enlighet
med aktiebolagslagen (2005:551) och verka för att aktierna avnoteras
från AktieTorget.

Budgivaren offentliggör denna information i enlighet med
Takeover-reglerna.

Informationen lämnades för publicering den 3 juni 2014, kl. 10.30.

Kontakt
För frågor, vänligen kontakta Budgivarens representant Christian
Borell

E-post: Christian.Borell@eelab.se
Telefon: 019-175450
Viktig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Budgivaren
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om
någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt
eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma
att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt
eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel
(varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och
Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt
tillhandahållas, eller vidarebefordras i eller in till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får
inte heller distribueras på liknande sätt. Budgivaren kommer inte att
tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta
pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare
med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra
institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elon-elkedjan-logistic-ab/r/elon-elkedjan-logi...
http://mb.cision.com/Main/9648/9595547/252163.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.