Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

Elos: Kallelse till årsstämma i Elos AB (publ)

Aktieägarna i Elos AB (publ), 556021-9650, kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl 17.00 på Stadt Hotel, Gamla
Stadens Torg 1, Lidköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2014,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 23 april 2014 kl 12.00 under adress Nya Stadens Torg 10, 531 31 Lidköping, per telefon 0510 48 43 60, per telefax 0510 680 04 eller via e-post info@elos.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden, dock högst två.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen
den 23 april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i årsstämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23
april 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller dylikt för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller
under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst
fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman
bör fullmakt i original samt bestyrkta kopior av
behörighetshandlingar (reg.bevis el dyl.) vara bolaget tillhanda
senast den 23 april 2014.

Ärenden

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2013
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen inkl rapport över totalresultat och balansräkningen, koncernresultaträkningen inkl rapport över totalresultat och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisor
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19. Förslag till beslut om valberedning
20. Övriga frågor
21. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att
läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningens förslag till stämmoordförande: Stig-Arne Blom

Pkt 10 Förslag till beslut om vinstdisposition
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 med
2:00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning
föreslås måndagen den 5 maj 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas från Euroclear
torsdagen den 8 maj 2014.

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Pkt 12 Förslag till beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av oförändrat sju styrelseledamöter.

Pkt 13 Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor
Arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens
ordförande och 150 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är
anställda i bolaget. Arvode till ersättnings- och revisionskommitté
föreslås totalt 150 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt
styrelsens beslut.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Pkt 14 Förslag till val av styrelseledamöter
Omval av ledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran
Brorsson, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson, Erik Löwenadler och Thomas
Öster.

Stig-Arne Blom föreslås vara styrelsens ordförande.
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse
Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit
del av resultatet av en utvärdering som skett av styrelsen och dess
arbete och rapporterats till valberedningen genom styrelsens
ordförande. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på
kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Elos AB
med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, samt
behov av styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning
har också behandlats liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av
stor betydelse för Elos AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av
den nuvarande storleken av Elos verksamhet, har valberedningen gjort
bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn
till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt,
har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de
föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit
att dess förslag till styrelsesammansättning i Elos AB uppfyller de
krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för
emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt
ersättningen för kommittéarbete. Valberedningens förslag till
styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer är
baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och
kvalifikationer som bör ställas på Elos AB:s styrelse i ljuset av
rådande ersättningsnivåer på marknaden.

Pkt 15 Förslag till val av revisor
Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med
auktoriserade revisor Bror Frid som huvudansvarig, för tiden intill
slutet av årsstämman 2015.

Ett antal större aktieägare, som representerar mer än hälften av
röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer
att rösta enligt valberedningens ovan nämnda förslag.

Pkt 16 Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen
§11 På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9. fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. val av styrelseledamöter och revisionsbolag eller revisorer

Pkt 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill
tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital - vid full konvertering med
tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid
emissionstillfället - med högst 3 750 000 kronor genom nyemission av
högst 600 000 B-aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
600 000 B-aktier. Emission(er) ska kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Beslut om
nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske
mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning.
Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att genom s k
apportemission eller kvittningsemission bereda bolaget möjlighet att
genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag.
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en
marknadsmässig värdering. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet
motsvarar detta cirka 9 procent av totala antalet aktier.

Pkt 18 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar i enlighet med nedanstående
förslag angående riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsens förslag står i
överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på
redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare.
Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén.

Riktlinjerna ska omfatta de personer som under den tid som
riktlinjerna gäller ingår i koncernens ledningsgrupp samt ledande
befattningshavare inom koncernen. Riktlinjerna ska gälla för avtal
som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs
i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.
Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, dessutom
kan rörlig lön, individuella pensionsersättningar samt övriga
ersättningar vara en del av ersättningspaketet. Tillsammans utgör
dessa delar individens totalkompensation. Den rörliga lönen kan
variera beroende på befattning och avtal och kan utgöra maximalt 40
procent av fast lön. Individuella pensionsavsättningar begränsas så
att dessa är skattemässigt avdragsgilla för bolaget. Pensionsåldern
är normalt 65 år.

Ledningens anställningsavtal inkluderar uppsägningsbestämmelser.
Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes
begäran med en uppsägningstid av tre-sex månader och på bolagets
begäran med en uppsägningstid av sex-tolv månader. För verkställande
direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till tjugofyra månader.
Avräkning ska ske mot andra inkomster under uppsägningstiden.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Pkt 19 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för
utseende av valberedningen enligt följande.

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav
en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av
de, per utgången av september månad, till röstetalet tre största
aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen
största aktieägaren. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår
rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande
aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid
valberedningens bildande representerar den röstmässigt största
aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse
annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom
pressmeddelande och på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för
bolagsstyrning ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.