Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Elos Medtech AB: Elos Medtech delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

God försäljningstillväxt inom Dental Implant Systems och ökade
marknadsinvesteringar

· Nettoomsättningen för första halvåret ökade och uppgick till 296,5
mkr (292,0), vilket motsvarar en tillväxt på 1,5%.

· Rörelseresultatet uppgick till 26,8 mkr (28,0).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 15,5 mkr (21,3).
Finansnettot har påverkats negativt av valutakursdifferenser på -6,7
mkr (-0,2).

· Resultat efter skatt uppgick till 12,1 mkr (15,1), vilket motsvarar
2:00 kr (2:49) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 32,5 mkr (44,6), och
uppgick efter investeringar till 20,3 mkr (23,2).

VD Jan Wahlström kommenterar

Vi har under året haft ett tydligt strategiskt fokus på försäljning
och tillväxt.

Därför är det glädjande att se att vår strategi börjar ge effekt,
framför allt inom Dental Implant Systems, men även inom Diagnostics
och Other Medical Areas. Omsättningen för första halvåret uppgår till
296,5 (292,0). Det ger en tillväxt på 2,6 procent i andra kvartalet.
Valutajusterat var tillväxten -0,1%.

Ambitionen att bygga såväl bolag som varumärke är en del i vår
strategi för att skapa fler affärsmöjligheter för alla våra
marknadssegment. Vårt interna förbättringsarbete, riktat mot att
stärka synergier och effektivitet drar i kombination med större
marknadsinvesteringar ner resultatet något, 26,8 mkr mot tidigare
28,0 mkr. Men vi är övertygade om att dessa satsningar är nödvändiga
och kommer att ge effekt på sikt.

Till följd av valutakursnedgången i USD under första halvåret 2017 har
resultat efter finansnetto påverkats negativt av valutakursförluster
med -6,7 mkr, varav -5,3 mkr är orealiserade värdeförändringar.

Under det andra kvartalet har vi haft en fortsatt stark utveckling
inom Dental Implant Systems. Vi har en stark position som leverantör
och fortsätter att vinna affärer i hård konkurrens med andra aktörer.
Försäljningen mot såväl nyckelkunder som mindre kunder ökar och
uppgår till 54,0 mkr (49,9). Även våra egna produkter utvecklas väl.
De uppgår nu till 9,6 procent (9,2) av vår nettoförsäljning. Vår
satsning inom

digital tandvård/digital dentistry har fått ett bra mottagande även om
försäljningstillväxten går något långsammare än vi förväntat oss.
Intresset växer dock och vi utbildar våra kunder för att underlätta
användande av våra unika lösningar. Med två nya distributörer i
Storbritannien hoppas vi kunna öka tempot ytterligare.

Inom Orthopedics ser vi att försäljningen nu återhämtat sig. Vi ser
positivt på ortopedimarknaden som uppskattas växa snabbare inom
outsourcing än marknaden i stort. Samtidigt ser vi även en större
efterfrågan på nya teknologier, inte minst inom robotkirurgi, vilket
även gynnar vår verksamhet. Vi har nu en starkare marknadsposition
genom vår integration av Onyx i Elos Medtech. Detta ger synergier och
gemensamma marknadsaktiviteter har resulterat i nya kundprojekt. I
vår amerikanska verksamhet har vi under första halvåret tagit in fler
nya projekt än vid något tidigare tillfälle. På sikt förväntar vi oss
att de kommer att ersätta en tidigare tappad order från
kontraktskund.

Inom Diagnostics har försäljningen åter ökat. Vi bedömer att denna
marknad har stora tillväxtmöjligheter och har därför genomfört
fortsatta investeringar i plastproduktionen i Skara för att ta höjd
för framtida kapacitetsbehov.

Efter ett turbulent år hos flera av våra större kunder inom Hearing
Device & Vibrations har försäljningsnedgången avstannat och
stabiliserats på en lägre nivå. Fokus ligger nu på att stärka vårt
key account arbete hos existerande kunder.

Inom Other Medical Areas fortsatte försäljningen att öka med 19
procent, från 21,5 mkr till 25,6 mkr. Ökningen är ett resultat av att
vi växer snabbt hos fler nya kunder men framförallt för att
försäljningen i Kina växer starkt. Vår verksamhet i Kina ökade med 18
procent och vi ser att det tidigare försäljningstappet nu ligger
bakom oss.

Vi har under det första halvåret fortsatt vårt strategiska och
systematiska arbete med fokus på att tydliggöra hela koncernens
erbjudande. Samtidigt är det viktigt att vi kan möta en ökande
efterfrågan och vi har därför initierat ett projekt, Elos Medtech
Operational Excellence (EMOPEX). Syftet med EMOPEX, som beräknas vara
avslutat under 2018, är att effektivisera och säkerställa en
förbättrad kapacitet i hela koncernen för att möta efterfrågan från
den globala medicinteknikbranschen.

Jan Wahlström

VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
augusti kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech koncernen, se
www.elosmedtech.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/elos-medtech-delarsrapport-1...
http://mb.cision.com/Main/1719/2333252/713739.pdf

Författare Cision