Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-24

Elos Medtech AB: Rättelse-Elos Medtech - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Korrigering av texten gällande utdelning per aktie på sid 8. Texten
ändrad från 1.50 kr per aktie till 1.30 kr per aktie.

10 % tillväxt och förbättrat resultat

· Nettoomsättningen ökade och uppgick till 552,0 mkr (503,7), vilket
justerat för valutakursförändringar motsvarar en ökning med 10,1 %,
varav den organiska tillväxten är 0,3 %.

· Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 42,7 mkr (30,5).

· Resultat efter finansnetto uppgick till 37,9 mkr (22,5).
Finansnettot har påverkats positivt av valutakursdifferenser på 5,4
mkr (-0,4).

· Resultat efter skatt uppgick till 26,4 mkr (16,1), vilket motsvarar
4:37 kr (2:66) per aktie.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 98,3 mkr
(61,6). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 68,9 mkr
(-144,9).

· Utdelning föreslås av styrelsen att lämnas med 1:30 kr per aktie.

VD Jan Wahlström kommenterar

"För verksamhetsåret 2016 kan vi redovisa en stark utveckling inom
Dental Implant Systems och Diagnostics. Medical Devices nådde upp
till i stort sett samma nivå som föregående år medan Trauma & Spine
redovisar en högre omsättning för helåret, trots ett svagare andra
halvår.

Marknadssegmentet Dental Implant Systems uppvisar en omsättningsökning
för helåret med 11,2 procent, till 170,9 mkr. Efter en försiktig
start avslutades året starkt. Förbättringen beror till stor del på
ett allt tätare samarbete med större kunder (Key Accounts). Vi har
samtidigt ökat kapaciteten i tillverkningen som en följd av
automatisering i maskinparken. Tillväxten för egna produkter uppgick
till 9,2 procent vilket dock var sämre än förväntat, till största del
beroende på att det tagit längre tid än väntat för att öka volymerna
i distributörsledet.

För helåret 2016 redovisar Trauma & Spine en ökning av omsättningen
med 15,4 procent, till 182,1 mkr. Största delen av ökningen är
relaterad till verksamheten i Onyx Medical som nu ingår i helåret
2016, jämfört med drygt åtta månader för 2015. En kontraktskund till
Onyx flyttade under Q3 en produkt till egen tillverkning, vilket
ledde till minskad försäljning i de två sista kvartalen. Ett
intensivt arbete har förts under andra halvåret för att ersätta den
frigjorda kapaciteten och successivt har produktionen tillförts nya
uppdrag. En tydlig trend under verksamhetsårets senare del var att
flera kunder temporärt drog ned på inköpsvolymerna, i syfte att
minska lagernivåerna inför årsskiftet. Marknadstrenden inom Trauma &
Spine är dock fortsatt stark och ambitionen under 2017 års andra
hälft är att återigen nå ett maximalt kapacitetsutnyttjande. Vi har
under senare delen av året börjat se positiva synergier mellan Onyx
och vår övriga verksamhet i arbetet med att både få nya
kontraktskunder och fler produkter från befintliga kunder.

För marknadssegmentet Medical Devices redovisas en i stort sett
oförändrad omsättning för helåret, 169,3 (168,7) mkr. Vi känner nu av
en ökad efterfrågan från våra kunder, vilket vi räknar med leder till
nya uppdrag från mitten av året. Under Q4 inleddes därför
nyrekryteringar av personal.

Diagnostics fortsatta framgångar är mycket glädjande. Investeringarna
i utbyggnaden av kapaciteten inom Elos Medtech Microplast har slagit
väl ut. Ökningen i försäljningen för Diagnostics var 25,8 procent,
och upgick till 29,7 mkr. I en vanligtvis säsongsbetonad marknad med
lägre aktivitet under årets sista kvartal gick Diagnostics åt motsatt
håll och ökade omsättningen under Q4 med 59,2 procent.

Den globala marknaden för medicintekniska produkter utvecklades
positivt under 2016 och vi ser en fortsatt god tillväxt inom flera av
våra segment.

Investeringarna under verksamhetsåret uppgick till 34,6 mkr, varav
10,2 mkr under Q4. Investeringarna var tydligt inriktade på tillväxt,
mot ökad produktionskapacitet och med speciell inriktning på
automatisering i maskinparken.

2016 var ett år med många förändringar för Elos Medtech. Vi har satt
upp ett nytt säljteam inom den dentala verksamheten för Digital
Dentistry, flyttat vårt huvudkontor till Göteborg och förvärvet av
Onyx är nu integrerat i koncernen. För mig som VD och koncernchef har
det varit ett spännande första halvår inom Elos Medtech och jag ser
fram emot 2017 med tillförsikt."

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, e-post:
jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Christian Bergaust, ekonomichef, 0702 93 50 40, e-post:
christian.bergaust@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
februari 2017 kl. 08.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/elos-medtech-ab/r/rattelse-elos-medtech---boks...
http://mb.cision.com/Main/1719/2198894/634244.pdf

Författare WKR