Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

ELTEL: Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2017

Eltel AB (publ) höll idag, torsdagen den 1 juni, sin årsstämma 2017.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utbetalas för
räkenskapsåret 2016.

I enlighet med revisorernas rekommendation, beslutade årsstämman att
för räkenskapsåret 2016 bevilja ansvarsfrihet för nuvarande
verkställande direktören Håkan Kirstenin samt för styrelsens
ledamöter, med undantag för Gérard Mohr (som vidare framgår nedan). I
enlighet med revisorernas rekommendation beviljades tidigare
styrelseordförande Gérard Mohr och tidigare verkställande direktören
Axel Hjärne inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Ulf
Lundahl och Gunilla Fransson omvaldes och Ulf Mattsson, Håkan
Dahlström, Hans von Uthman, Mikael Moll och Markku Moilanen valdes
till nya styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa
årsstämma. Till styrelseordförande valdes Ulf Mattsson.

Stämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som bolagets
revisor för ett år men auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som
huvudansvarig revisor.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska uppgå till 531
200 euro och skall fördelas enligt följande:

· 175 000 euro till ordförande, varav 75 000 euro utgör
tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år,

· 49 500 euro till envar av övriga sex styrelseledamöter, varav 16
500 euro utgör tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under
kommande år, samt

· 10 000 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro
till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare.

Nyemission

Årstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
företrädesemission. För att möjliggöra genomförandet av
företrädesemissionen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens
förslag, även om ändring av bolagsordningen, minskning av
aktiekapitalet och fondemission.

Enligt villkoren för företrädesemissionen berättigar varje existerande
stamaktie som innehas på avstämningsdagen den 5 juni 2017 till tre
(3) teckningsrätter varvid två (2) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny stamaktie. Teckningskursen är 16 kronor per
aktie, vilket vid fullteckning kommer att inbringa en emissionslikvid
om cirka 1 500 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningsperioden löper från den 8 juni till den 22 juni 2017.

För ytterligare information avseende företrädesemissionen, vänligen se
tidigare pressmeddelanden av den 2 maj 2017 och den 29 maj 2017.
Ytterligare information avseende företrädesemissionen kommer att
finnas i prospektet som förväntas publiceras omkring den 7 juni 2017.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om
nyemission av aktier motsvarande en utspädning om sammanlagt högst 10
procent av de registrerade aktiekapitalet efter genomförandet av
företrädesemissionen.

Årsstämmman beslutade även att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att
förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av
bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom
eller genom kvittning.

Beslut om potentiell MBO avseende samtliga aktier i SIA Eltel Networks
i Lettland

Årsstämman godkände en potentiell MBO i Lettland varvid District
Manager Jurijs Kokorevics tillsammans med eventuell medinvesterare
ska förvärva 100 procent av aktierna i SIA Eltel Networks.

På årsstämman presenterade koncernchef Håkan Kirstein Eltels nya
strategi. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Eltels
webbplats, http://www.eltelgroup.com/sv/arsstamma-2017/. Därutöver
publiceras styrelsens sammanfattning av utredningen som Calissendorff
Swarting Advokatbyrå genomfört på uppdrag av Eltels styrelse senare
idag på Eltels webbplats,
http://www.eltelgroup.com/sv/arsstamma-2017/.

För ytterligare information:
Ingela Ulfves
VP - IR and Group Communications
Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

Henrik Sundell
Chefsjurist
Tel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland,
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser.
Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande
kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4
miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9
500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/beslut-vid-eltel-ab-s-arsstamma-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/11435/2279124/682868.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.