Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

ELTEL: Eltelkoncernen: Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017

·
Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 328,0 miljoner euro
(356,2), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter
och olönsamma avtal

·
Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och
segment Communication ingår, minskade med 1,8 procent till 298,6
miljoner euro (304,0)

·
Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att
nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 42,3 procent till 30,4
miljoner euro (52,8)

·
Koncernens operativa EBITA uppgick till 3,1 miljoner euro (7,8)*

·
EBIT uppgick till -2,8 miljoner euro (4,1), inklusive
jämförelsestörande poster om -0,7 miljoner euro**

·
Resultat efter skatt uppgick till -11,0 miljoner euro (1,9)

·
Resultat per aktie uppgick till -0,07 euro (0,01)

·
Operativt kassaflöde uppgick till -25,6 miljoner euro (22,6)

·
Banklån om 110,6 miljoner euro återbetalades

Januari - september 2017

·
Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 955,7 miljoner euro (1
012,7), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter
och olönsamma avtal

·
Nettoomsättningen för Kärnverksamheten, i vilken segment Power och
segment Communication ingår, steg med 0,8 procent till 863,0 miljoner
euro (856,5)

·
Avveckling av icke-kärnverksamheter inom Other ledde till att
nettoomsättningen, enligt plan, sjönk med 40,3 procent till 94,1
miljoner euro (157,7)

·
Koncernens operativa EBITA uppgick till -27,7 miljoner euro (16,7)*

·
EBIT uppgick till -185,9 miljoner euro (5,9) inklusive en nedskrivning
av goodwill om 149,4 miljoner euro

·
Resultat efter skatt uppgick till -196,9 miljoner euro (-1,8)

·
Resultat per aktie uppgick till -1,61 euro (-0,02)

·
Operativt kassaflöde uppgick till -102,7 miljoner euro (-30,5)

Siffror inom parentes avser samma period föregående år om inget annat
anges

* Poster som inte allokerats till rörelsesegmenten utgörs av
koncernledningsfunktioner, inklusive utvecklingsprojekt

** Förlust från försäljning av verksamheter
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
| | jul| jul|Förändring,| | jan| jan|Förändring,|
| | -sep| -sep| %| | -sep| -sep| %|
| | 2017| 2016| | | 2017| 2016| |
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Nettoomsättning| | | |Nettoomsättning| | | |
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Kärnverksamhet*|298,6|304,0| -1,8|Kärnverksamhet*|863,0| 856,5| 0,8|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Power |117,5|126,0| -6,7|Power |339,7| 345,7| -1,7|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Communication |181,1|178,0| 1,7|Communication |523,3| 510,8| 2,5|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Other | 30,4| 52,8| -42,3|Other | 94,1| 157,7| -40,3|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Koncern |328,0|356,2| -7,9|Koncern |955,7|1 012,7| -5,6|
| | | | | | | | |
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Operativt | | | |Operativt | | | |
|EBITA** | | | |EBITA** | | | |
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Kärnverksamhet*| 12,3| 12,5| -1,7|Kärnverksamhet*| 22,5| 35,5| -36,6|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Power | 0,9| 2,6| -66,5|Power | 0,2| 12,3| -98,3|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Communication | 11,4| 9,9| 15,1|Communication | 22,3| 23,2| -3,9|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Other | -6,0| -1,1| n/a|Other |-38,5| -11,7| n/a|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Ej allokerade | -3,3| -3,6| 10,4|Ej allokerade |-11,6| -7,1| -64,5|
|poster | | | |poster | | | |
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+
|Koncern | 3,1| 7,8| -60,7|Koncern |-27,7| 16,7| -265,5|
+---------------+-----+-----+-----------+---------------+-----+-------+-----------+

* Kärnverksamhet omfattar segmenten Power och Communication
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Koncernchefens kommentar

Stabil utveckling inom Communication men svagt resultat i Power

Arbetet med att strukturera om och effektivisera verksamheten
fortsatte under kvartalet. Vår förändringsstrategi handlar till stor
del om att utveckla en stabil plattform - med effektivitet, tydlig
styrning och intern kontroll som ledord - samtidigt som vi säljer
eller avvecklar verksamheter där vi inte är konkurrenskraftiga,
lönsamheten är låg eller riskerna höga. Under det tredje kvartalet
befann vi oss mitt i transformationsprocessen, som kommer att
fortsätta under resten av 2017 och hela 2018.

Försäljningen i Eltels Kärnverksamhet var, trots ovanstående åtgärder,
nästan i linje med föregående år och uppgick under det tredje
kvartalet till drygt 298 miljoner euro, främst tack vare en stabil
utveckling inom segment Communication. Utvecklingen inom segment
Power var däremot svag, vilket till största del förklaras av
fortsatta utmaningar inom projekt med fast pris, även om en del av
förklaringen även ligger i en kortsiktigt utmanande
marknadsutveckling inom transmission. Ser vi på lite längre sikt är
marknadsförutsättningarna för Power dock attraktiva med förväntad god
tillväxt. Marknaden för segment Communication fortsatte under
kvartalet att huvudsakligen drivas av utrullningen av fiber och
erbjuder bra affärsmöjligheter som en följd av teknikomställningen
från fasta till mobila lösningar.

Operativt EBITA inom Kärnverksamheten uppgick till 12,3 miljoner euro
under det tredje kvartalet, vilket var i linje med föregående år
trots kostnader för effektivisering samt marginaljusteringar och
nedskrivningar av projekt. Sammantaget innebar det att
EBITA-marginalen uppgick till 4,1 procent.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att ta ut synergier inom segment
Communication, där vi integrerar de fasta och mobila affärsenheterna
och Aviation and Security, liksom inom segment Power där vi lagt ihop
distributions- och transmissionsverksamheterna. Åtgärderna kommer på
sikt att öka vår konkurrenskraft, men har en negativ kortsiktig
resultatpåverkan på grund av omställningskostnader. Av avvikelsen i
operativt EBITA för segment Power under årets första nio månader
jämfört med föregående år var exempelvis cirka 40 procent relaterat
till omstruktureringskostnader, inklusive avvecklingskostnader för
bland annat verksamhet inom transformatorstationer i Tyskland. 40
procent förklaras av nedskrivningar och marginjusteringar i projekt
och 20 procent av lägre försäljning.

Processen med att avyttra och avveckla icke-kärnverksamheter utvecklas
väl. I juli tecknade vi avtal om att avyttra den förlustbringande
affären i Lettland och i augusti om att avyttra vår verksamhet i
Estland. I september tecknade vi en avsiktsförklaring om att avyttra
Power Transmission International. Den totala finansiella effekten av
avyttringen beräknas bli lägre än den estimerade avvecklingskostnaden
om 40 miljoner euro, förutsatt att transaktionen slutförs. Vi
tecknade därutöver i det andra kvartalet ett avtal om att avyttra den
olönsamma delen av kommunikationsverksamheten i Polen och slutförde
avvecklingen av kommunikationsverksamheten i Storbritannien.
Sammantaget uppgick nettoomsättningen i dessa verksamheter under
januari-september 2017 till 61,5 miljoner euro (110,8 ) med ett
operativt EBITA om -29,8 miljoner euro (- 6,5).

Processen med att avyttra eller stänga ner övrig icke-kärnverksamhet
fortgår enligt plan.

Det är mycket tillfredsställande att vi trots vårt fokus på förändring
återkommande får bekräftelse på att vi även klarar av att hantera en
bra leverans till våra kunder, vilket visar sig i form av en hög
kundnöjdhet. Här ser jag tydligt hur våra anställdas hårda och
dedikerade arbete ger effekt, vilket skapar goda förutsättningar för
vårt fortsatta arbete.

Den pågående transformeringen av verksamheten utgör en förutsättning
för att skapa en stabil och lönsam plattform. Vi har därutöver inlett
ett arbete med att utveckla en långsiktig strategi för att säkra
uthållig tillväxt, lönsamhet och aktieägarvärde. Strategin kommer att
presenteras under 2018.

-Håkan Kirstein, VD och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Kirstein, VD och koncernchef
tel. +46 72 23 06 944, hakan.kirstein@eltelnetworks.se

Petter Traaholt, CFO
tel. +46 72 59 54 749, petter.traaholt@eltelnetworks.se

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 november 2017 kl. 08.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för
kritiska infrastrukturnätverk - Infranets - inom segmenten Power,
Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland.
Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från
underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har
en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas
av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4
miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8
400. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/eltel/r/eltelkoncernen--delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11435/2381023/745407.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.