Du är här

2017-05-26

Emotra: EMOTRA AB: Beslut om företrädesemission av aktier för marknadslansering av EDOR®

EMOTRA AB ("Emotra") meddelar idag, den 26 maj 2017, att styrelsen
fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 287
700 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna
aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 17,5 MSEK
före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat
om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av emissionsbeloppet.
Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande
som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 19 maj 2017.
Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget
rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®.

VD Claes Holmberg kommenterar

"Emotra har genomfört den större fleråriga multicenterstudien EUDOR-A
hos över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio
europeiska länder, för att undersöka metodens effektivitet,
tillförlitlighet och hur den bäst kan tillämpas i vården. I mars 2017
kunde EUDOR-A avslutas helt enligt budget och tidsplan och med mycket
goda resultat - en tiofaldig minskning av självmord hos den
patientgrupp där test med EDOR® gjordes och där testresultaten
användes i bedömningen om att sätta in suicidpreventiva metoder. Vi
ser nu goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst då en
serie av kliniska studier och nu senast EUDOR-A har gett kliniskt
bevis för att hyporeaktiva individer är särskilt sårbara för
självmordshandlingar och för att metoden är ett objektivt och
tillförlitligt sätt att utröna om en person är hyporeaktiv. Vi
bedömer att EDOR® är mogen och gediget kliniskt bevisad och att tiden
nu är rätt för att inleda en kommersialisering av metoden. För att
fullt ut kunna ta till vara på marknadspotentialen och de
kommersialiseringsmöjligheter vi ser för EDOR® planerar vi att
genomföra en företrädesemission om cirka 17,5 MSEK och med hjälp av
detta kommer vi att genomföra en marknadslansering av metoden. Vi
avser inleda marknadsaktiviteterna för EDOR® redan under Q2/Q3 2017
och har som målsättning att senast två år efter lansering nå bred
marknadsacceptans bland ledande psykiatriska kliniker i västvärlden."

Företrädesemission inför kommersiell lansering av EDOR®

Emotra planerar att genomföra en nyemission av aktier om cirka 17,5
MSEK. Det kapital Emotra tillförs via företrädesemissionen är främst
avsett att användas för att finansiera bolagets planerade
marknadslansering av EDOR® till följd av de lyckade resultaten i den
kliniska multicenterstudien EUDOR-A. Likviden från
företrädesemissionen är främst avsedd att bygga upp en
marknadsorganisation i bolaget vars primära uppgift är att
kommersialisera EDOR®. Emotra ämnar dessutom använda en del av
kapitalet för fortsatt produktutveckling avseende både mjuk- och
hårdvara samt fortsatt forskning, för att genom detta säkerställa att
bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet.

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 7 - 21 juni 2017.
· Teckningskurs: 3,30 SEK per aktie.
· Avstämningsdag: 2 juni 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 maj 2017 och
första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 2 juni 2017 är
registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) teckningsrätter berättigar till
teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 287 700 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 17 449 410 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemission: 9 517 860 stycken.
· Värdering (pre-money): Cirka 31,4 MSEK.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden

7 - 19 juni 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 7 juni 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av juli 2017.

· Teckningsförbindelser: Emotra har erhållit teckningsförbindelser
om totalt cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala
emissionsvolymen.

· Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0006851507
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och
information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan
företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.emotra.se),
Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband
med den planerade företrädesemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2017.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver
forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom
suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat,
objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för
att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.
Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser
i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska
konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett
synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet
tagits fram.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/emotra/r/emotra-ab--beslut-om-foretradesemissi...
http://mb.cision.com/Main/11655/2273882/679932.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.