Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-23

Emotra: Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger
härmed delårsrapport för det första halvåret 2017.

Sammanfattning perioden januari - juni 2017

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (581)
· Rörelseresultatet uppgick till -3 542 kSEK (-3 188)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,36 SEK (-0,33)
· Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 067 kSEK (7 535)
· Ansökan till European Commission, Horizon 2020 beviljades ej
· Kliniska multicenterstudien, EUDOR-A, avslutades enligt tidsplan
· Konsensusmöte 29-30 mars, ställer sig bakom lansering av EDOR®
· Nyemission tillförde Emotra 12,6 MSEK efter emissionskostnader
· Första EDOR®-kursen genomförd i Rumänien

Sammanfattning perioden april - juni 2017

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
· Rörelseresultatet uppgick till -1 681 kSEK (-1 760)
· Resultat per aktie efter utspädning -0,17 SEK (-0,18)

Händelser efter rapportperiodens utgång

· Andra EDOR®-kursen genomförd i Frankrike
· Marknadschef rekryterad

Kommentarer från VD

- Sammanfattning

Efter det att multicenterstudien, EUDOR-A, avslutades med ett
konsensusmöte i Rom, den 29-30 mars har vi genomfört de två första
utbildningskurserna för nya centra, en i Rumänien under perioden och
en i Frankrike, i början av juli. Intresset av att delta i kurserna
har varit över förväntan och engagemanget under presentationerna har
varit mycket starkt. Vi för nu fortsatta diskussioner med ett flertal
av kursdeltagarna.

Vi har genomfört en nyemission som netto förstärkte bolagets kassa med
12,6 MSEK och vi har rekryterat en marknadschef, som ska leda
marknadsutvecklingen och uppbyggnaden av en marknadsorganisation. Det
är med andra ord en mycket intensiv period som nu ligger bakom oss.
Det som genomförts under perioden är för bolaget mycket viktiga
aktiviteter som kommer att ligga som grund i omvandlingen av Emotra
från ett utvecklingsföretag i mikroformat till ett kommersiellt
orienterat bolag.

Analysen av EUDOR-A påvisade en statistisk signifikant lägre andel
självmord i den hyporeaktiva gruppen och dessutom en betydligt lägre
andel självmord totalt i jämförelse med samtliga tidigare studier.
Vidare konstaterades att reduktionen kunde förklaras av att
klinikerna använt testresultaten i riskbedömningen och i stor
utsträckning anpassat suicidpreventionen individuellt med hänsyn till
denna. En stor majoritet av klinikerna redovisade att de tillämpat
särskilt omfattande självmordspreventiva åtgärder för patienter som
testats vara hyporeaktiva. Det gick emellertid inte att utesluta att
det även kunde finnas andra faktorer som bidragit till den kraftiga
reduktionen av antalet självmord.

Med beaktande av att all tillgänglig data pekar i samma riktning
ställde sig konsensusmötet enhälligt bakom beslutet om en europeisk
lansering av EDOR®, som ett komplement i psykiatriska
specialistklinikers rutinmässiga arbete med att bedöma självmordsrisk
brett bland deprimerade patienter. EDOR® kommer att marknadsföras som
ett instrument för att identifiera hyporeaktiva patienter och inte
för att ersätta den traditionella riskbedömningen. Den stora fördelen
som EDOR® erbjuder är att det är en objektiv testmetod, till skillnad
från de tämligen otillförlitliga och subjektiva metoder som
fortfarande används i klinisk rutin.

Konsensusmötet konstaterade vidare att ytterligare analyser av
studieresultaten från EUDOR-A bör göras samt att ett
patientuppföljningssystem bör tas i bruk och fler studier genomföras
för att ytterligare öka förståelsen av hyporeaktivitetens betydelse
för självmordsbeteende.

Emotra har en stark allians med forskarna som medverkat i EUDOR-A och
med internationellt ledande vetenskapliga organisationer inom
området. I samarbete med dessa organiseras kurser för nya kliniska
centra och fortsatta studier. På så vis kommer EDOR® att lanseras
inifrån psykiatrin och inte utifrån, som annars hade varit fallet.
Målsättningen är att fler ledande psykiatriska specialister ska inse
fördelarna som test av deprimerade med EDOR® erbjuder psykiatrin och
därigenom bli ambassadörer för metoden.

- EUDOR-A

Över 1 500 patienter har testats med EDOR® sedan den naturalistiska
(och icke blinda) europeiska kliniska multicenterstudien, EUDOR-A,
startade under hösten 2014. Analys av resultaten efter ett års
uppföljning av samtliga testade patienter visar att klinikerna tagit
stor hänsyn till utfallet i testet och genomgående höjt
riskbedömningen och graden av suicidpreventiva insatser för de
patienter som testats vara hyporeaktiva.

Andelen självmord i den hyporeaktiva gruppen minskade avsevärt, högst
sannolikt som en följd av dessa insatser. Endast tre självmord totalt
i den hyporeaktiva gruppen noterades. I den reaktiva gruppen var
andelen självmord, helt enligt beräkningarna, mycket lågt.

Under genomgången av studieresultaten i samband med konsensusmötet i
Rom, konstaterades att ytterligare analyser av studieresultaten från
EUDOR-A och fler studier bör genomföras för att öka förståelsen av
hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende. Den
vetenskapliga redogörelsen av resultaten och fördjupade analyser av
EUDOR-A studien kommer att redovisas i kommande publikationer.

Den totala andelen självmord som dokumenterats i EUDOR-A är
rekordlågt, betydligt lägre än i tidigare blinda studier. En direkt
jämförelse med Ravensburgstudien (där uppföljningstiden var upp till
5 år) visar att medan andelen självmord i den studien var knappt 5
procent, har andelen minskat till cirka 0,5 procent, dock efter
endast 1 års uppföljning i EUDOR-A. Högst sannolikt förklaras denna
minskning genom de riktade suicidpreventiva åtgärder som enligt
klinikerna vidtagits för att skydda hyporeaktiva patienter. Det ska
noteras att det kan finnas ytterligare faktorer som bidragit till den
låga andelen självmord.

· Att patienterna deltar i en klinisk studie kan minska risken att
begå självmord.

· Att patienterna under uppföljningstiden har personlig kontakt med
sjukvården kan även det bidra till lägre suicidtal.

I samtliga tidigare studier har andelen självmord varit klart högre
bland hyporeaktiva patienter än inom den reaktiva gruppen. Andelen
tidigare genomförda självmordsförsök har också varit betydligt högre
bland hyporeaktiva än bland reaktiva.

Resultaten i EUDOR-A bekräftar båda dessa tidigare observationer.
Trots den kraftiga reduktionen av antalet självmord i den
hyporeaktiva gruppen (endast tre dokumenterade självmord) är andelen
självmord klart högre i den hyporeaktiva gruppen än i den reaktiva
gruppen.

Detta resultat blir dock inte statistiskt signifikant, då
självmordsantalen är så låga (vilket ju är det önskvärda) att de
hamnar inom felmarginalen. Den tydliga skillnaden i andelen tidigare
självmordsförsök är dock starkt statistiskt signifikant. En avsevärt
högre andel självmordsförsök har dokumenterats i den hyporeaktiva
gruppen jämfört med i den reaktiva gruppen. Samtliga dessa viktiga
observationer bekräftar den för EDOR® centrala hypotesen att
hyporeaktiva patienter är mer sårbara för självmordshandlingar än
reaktiva patienter.

- European Commission Horizon 2020

Efter det att Emotra erhöll finansiellt stöd från European Commission
(EC) för en förstudie beträffande en tänkbar klinisk
multicenterstudie, EUDOR-Y, för ungdomar, har en sådan genomförts och
vid två tillfällen, har bolagets fortsatta ansökan om cirka 3 MEUR
för finansiering av ett omfattande forsknings- och utvecklingsprogram
erhållit certifikatet, "Seal of Excellence" men trots detta
avslagits. En omarbetad ansökan kommer att lämnas in, så snart det är
möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger
innan en ansökan till EC beviljas. Att ansökan avslogs vid dessa
tidigare tillfällen har ingen påverkan på bolagets lanseringsplaner.

- Kommersialiseringen har inletts med kurser i två länder

Emotra har tidigare meddelat att EDOR® ska introduceras till
psykiatriska specialistkliniker i Europa som en objektiv mätmetod,
som syftar till att komplettera den traditionella subjektiva
evalueringen av självmordsrisk i kliniska rutinsituationer. Genom att
test med EDOR® identifierar hyporeaktiva patienter och genom att
hyporeaktivitet är en markör för självmordsbeteende ger metoden stöd
i den rutinmässiga bedömningen. I nuläget planeras för 12
utbildningstillfällen under 2017.

Emotra kommer att informera om och bjuda in till de nationella
kurserna ihop med forskare som redan har skaffat sig ordentlig
erfarenhet av metoden. Emotra kommer däremot ensamt att ansvara för
allt administrativt arbete i samband med den framtida
kursverksamheten. Det kommer att bli en av de viktiga uppgifterna för
den marknadsorganisation som bolaget har börjat att bygga upp. En
succesivt växande dokumentation från inrapportering till ett
patientuppföljningssystem, kommer på sikt ytterligare öka förståelsen
av hyporeaktivitetens betydelse för självmordsbeteende.

Den allra första utbildningen av nya centra genomfördes i början av
juni i Rumänien, i samband med en nationell psykiatrikongress. Ett
30-tal deltagare från ledande psykiatriska specialistkliniker kom för
att informera sig om EDOR® och lära sig hur man använder metoden för
att testa deprimerade patienter. Intresset bland kursdeltagarna var
synnerligen högt och diskussioner pågår nu med ett antal kliniker som
efter utbildningstillfället meddelat intresse för att införskaffa
utrustningen.

Efter periodens slut, i början av juli genomfördes den andra
utbildningen, denna gång i Paris. Mötet samlade 25 deltagare från
ledande franska psykiatriska specialistkliniker. Intresset bland
kursdeltagarna var högre än förväntat. Diskussioner pågår med ett
flertal kliniker som meddelat att de önskar gå vidare och anskaffa
utrustning för rutinmässig användning och för genomförandet av
ytterligare studier.

Erfarenhet från tidigare medicintekniska marknadsintroduktioner visar
att man till en början enbart når större sjukhuskliniker, som inte
har möjlighet att fatta omedelbara beslut om anskaffning av ny
utrustning. De måste få avtal om anskaffning av ny typ av utrustning
godkända av ansvariga funktioner på sjukhusen. I ett senare skede,
när metoden blivit mer accepterad, som ett komplement i det
rutinmässiga arbetet med att bedöma självmordsrisken hos deprimerade
patienter, kan man nå ut även till mindre privatkliniker. Dessa
behöver inte fråga någon annan utan kan själva besluta om inköp
direkt i samband med en kurs.

- Rekrytering av marknadschef

Som ett första led i uppbyggandet av en internationell
marknadsavdelning har Daniel Poté anställts som marknadschef. Även om
anställningsavtal av praktiska skäl inte kunde undertecknas förrän i

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.